Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Kariera > Oferty pracy

Oferty pracy

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Wydział Usług Finansowych

  Ogłoszenie o naborze nr 42656 z dnia 12.02.2019 r.

  Oferty do: 25 lutego 2019 r.

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko specjalisty do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, w Wydziale Usług Finansowych

   MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

   Warszawa

  ADRES URZĘDU:

   pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  - Praca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie 
  - Praca na 6 piętrze 
  - Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowywane projektów wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów.
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone, m. in. przygotowywanie projektów decyzji.
  • Przygotowywane projektów pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, w ramach sądowego postępowania odwoławczego.
  • Analizowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – przygotowywanie w oparciu o przeprowadzone analizy projekty wystąpień do przedsiębiorców.
  • Przygotowywanie projektów pism i wystąpień do instytucji, organów administracji, organizacji i przedsiębiorców w zakresie właściwości departamentu. Współpraca z organizacjami konsumenckimi, organizacjami przedsiębiorców, organami administracji oraz innymi podmiotami w inicjatywach pozalegislacyjnych w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów.
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.
  • Współpraca z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej (m.in. w ramach procedur określonych rozporządzeniem w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów) w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • Doświadczenie zawodowe: 1 rok praca w obszarze stosowania prawa
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, myślenie analityczne, skuteczna komunikacja.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 25 lutego 2019 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów: pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DOZIK-7-S

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.

   Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

  Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

  Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  3. Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  5. Planowane techniki i metody naboru: - sprawdzian wiedzy, - rozmowa kwalifikacyjna.
  6. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  7. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  8. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub emailem.
  9. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 213.
  11. Mnożnik: 2,2 (4217,27 PLN brutto).

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Referendarz w Departamencie Nadzoru Rynku, Wydział Postępowań w zakresie Nadzoru Rynku

  Ogłoszenie o naborze nr 42686 z dnia 12.02.2019 r.

  Oferty do: 25 lutego 2019 r.

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko referendarza do spraw prowadzenia postępowań z zakresu nadzoru rynku

  Departament Nadzoru Rynku, Wydział Postępowań w zakresie Nadzoru Rynku

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  - Praca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie 
  - Praca na 6 piętrze 
  - Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz czynności wyjaśniających z zakresu systemu oceny zgodności i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu eliminowania z obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami albo wyrobów spełniających wymagania, a mimo to stwarzających zagrożenia.
  • Prowadzenie postępowań w sprawie niezgodności formalnych gdy nie zostały one usunięte przez podmioty gospodarcze na wezwanie wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.
  • Prowadzenie postępowań w sprawach nakładania kar administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć za wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub za niedopełnienie przez podmioty gospodarcze ustawowych obowiązków.
  • Inicjowanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych mających na celu wyegzekwowanie od podmiotów gospodarczych wykonania nałożonych na nich obowiązków i kar administracyjnych w wyniku prowadzonych postępowań.
  • Współpraca z innymi komórkami departamentu, z organami krajowymi w tym organami IH w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w celu zapewnienia efektywności i spójności działań w systemie oceny zgodności.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie przepisów z obszaru nadzoru rynku i procedury administracyjnej
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, rzetelność, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Znajomość języka angielskiego lub innego języka Wspólnoty na poziomie B1

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 25 lutego 2019 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:
  Pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa 
  - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DNR-2-Ref

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.

  Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

  Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

  Uprawnienia:

  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
   2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia). 
   3. Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php
   Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. 
   W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
   4. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. 
   5. Planowane techniki i metody naboru: 
   - sprawdzian wiedzy, 
   - rozmowa kwalifikacyjna. 
   6. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 
   7. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
   8. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub emailem. 
   9. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 
   10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 213. 
   11. Mnożnik: 1,848 (3542,50 PLN brutto).

  WZORY OŚWIADCZEŃ

  Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Referendarz w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Wydział Handlu i Usług

  Ogłoszenie o naborze nr 42649 z dnia 12.02.2019 r.

  Oferty do: 25 lutego 2019 r.

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko referendarza do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, w Wydziale Handlu i Usług


  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

   

  Warszawa

  ADRES URZĘDU:

  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  - Praca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie 
  - Praca na 6 piętrze 
  - Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wstępnego ustalenia, czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowywanie projektów wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów.
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone, m.in. przygotowywanie projektów decyzji.
  • Przygotowywanie projektów pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, w ramach sądowego postępowania odwoławczego.
  • Analizowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz przygotowywanie, w oparciu o przeprowadzone analizy, projektów wystąpień do przedsiębiorców.
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.
  • Współpraca z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochrona konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.
  • Monitorowanie, gromadzenie i analiza orzecznictwa krajowego i UE z zakresu prawa konsumenckiego w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Posiadanie kompetencji: kreatywność, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 25 lutego 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Miejsce składania dokumentów: 
   Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DOZIK-1-Ref

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:
   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
   2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia). 
   3. Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php
   Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. 
   W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
   4. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. 
   5. Planowane techniki i metody naboru: 
   - sprawdzian wiedzy, 
   - rozmowa kwalifikacyjna. 
   6. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 
   7. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
   8. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub emailem. 
   9. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 
   10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 213. 
   11. Mnożnik: 1,8 (3450,49 PLN brutto).

   

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Główny Specjalista w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji

  Ogłoszenie o naborze nr 42246 z dnia 05.02.2019 r.

  Oferty do: 15 lutego 2019 r.

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  główny specjalista

  do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi

  w Zespole Obsługi Kadrowej, Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  - Praca 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie
  - Praca w pokoju na V piętrze
  - Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych (winda, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, zmianą i ustaniem stosunków pracy, w tym przygotowywanie odpowiednich dokumentów z tego zakresu
  • Ustalanie uprawnień pracowników do dodatków za staż pracy i nagród jubileuszowych
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowników
  • Ewidencjonowanie danych w systemie kadrowo-płacowym oraz prowadzenie akt osobowych pracowników
  • Ustalanie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
  • Sporządzanie raportów i sprawozdań w zakresie spraw dotyczących zatrudnienia m.in. na potrzeby GUS, Szefa Służby Cywilnej
  • Uczestnictwo w tworzeniu wewnętrznych procedur z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
  • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników oraz członków ich rodzin

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: 3 lata w pracy na podobnym stanowisku
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego zastosowania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Posiadanie kompetencji: doskonalenie zawodowe
  • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne
  • Posiadanie kompetencji: komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: współpraca
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego wykorzystania z zakresu ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do tej ustawy
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 15 lutego 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem BKSiO-1-GS/1.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:
   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:


  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php .
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.
  10. Mnożnik: 2,5 (4684,6 PLN brutto).

   

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Referendarz w Departamencie Kontroli Koncentracji

  Ogłoszenie o naborze nr 42505 z dnia 08.02.2019 r.

  Oferty do: 18 lutego 2019 r.

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referendarz

  do spraw: kontroli koncentracji

  w Wydziale Przemysłu i Handlu w Departamencie Kontroli Koncentracji


   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  - Praca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie
  - Praca na 5 piętrze
  - Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji na rynkach dotyczących towarów i usług i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w toku tych postępowań w celu oceny wpływu koncentracji na stan konkurencji na rynkach właściwych
  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu badania rynku oraz ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK i przygotowywanie projektów pism kończących te postępowania
  • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w celu nałożenia kar pieniężnych z tytułu dokonania koncentracji bez notyfikacji Prezesowi UOKiK oraz z tytułu nieudzielenia danych i informacji na żądanie Prezesa UOKiK i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w toku tych postępowań
  • Opiniowanie wniosków przedsiębiorców w sprawach koncentracji przesyłanych przez Komisję Europejską w celu ustalenia, czy są podstawy do przejęcia sprawy przez Prezesa UOKiK
  • Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w celu zgłoszenia uwag Prezesa UOKiK
  • Uczestnictwo w komitetach doradczych i innych spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • znajomość krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji
  • znajomość kpa
  • znajomość orzecznictwa antymonopolowego
  • znajomość podstaw ekonomii
  • posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość, wiedza specjalistyczna i jej wykorzystanie, zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność, umiejętności analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia w zakresie prawa antymonopolowego, postępowania administracyjnego oraz prawa spółek
  • znajomość innego języka wspólnoty na poziomie B2

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 18 lutego 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DKK-1-Ref

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:
   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:


  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  3. Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  5. Planowane techniki i metody naboru:
  - sprawdzian wiedzy,
  - próbka pracy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.
  6. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  7. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  8. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub emailem.
  9. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 213.
  11. Mnożnik: 2,0 (3833,88 PLN brutto).

   


Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 


Zachęcamy, aby przygotowując swoją ofertą zwrócili Państwo szczególną uwagę na właściwe dokumentowanie spełniania wymagań w kwestiach dotyczących:

 • doświadczenia zawodowego

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość wymaganego doświadczenia poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub odbytych praktykach, opinii czy referencji.

W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego w konkretnym obszarze należy dodatkowo dołączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające posiadanie takiego doświadczenia (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie).

 • wykształcenia

Kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu lub zaświadczenia z uczelni potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

 • znajomości języka obcego

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego składane oferty powinny zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

 

Zachęcamy do skorzystania z wzoru oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wszystkie wymagane oświadczenia oraz list motywacyjny powinny zostać podpisane.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji procesu rekrutacji, składania aplikacji i wymaganych dokumentów mogą Państwo uzyskać w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji, tel.: 22 55 60 247 / 22 55 60 213.

 


Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl

Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.


Sprawdź też:


Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENEuropejskie Centrum KonsumenckieUE100-lecie odzyskania niepodległości