Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Struktura i kontakt > Departamenty

Departamenty

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Biuro Prezesa

  Dyrektor

  Zastępca Dyrektora
  Szymon Jajko

  Zastępca Dyrektora
  Kamila Acholonu-Boruc

  Zastępca Dyrektora
  Monika Poboży

  Zastępca Dyrektora
  Małgorzata Stanisławska

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 387, 22 826 37 59
  faks 22 826 11 86
  [SCODE]YnBAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Biuro Prezesa łączy funkcję koordynacyjną, komunikacyjną oraz odpowiada za współpracę z zagranicą.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Biuro Budżetu i Administracji

  Dyrektor
  Katarzyna Krochmal

  Zastępca Dyrektora
  Katarzyna Cholewińska-Wójcik

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 355, 22 826 10 34
  faks 22 826 91 69
  [SCODE]YmJhQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Biuro Budżetu i Administracji zajmuje się prowadzeniem zamówień publicznych oraz bieżącą obsługą księgową, finansową, administracyjną (w tym obsługą wyjazdów zagranicznych i krajowych) i gospodarczą Urzędu. Odpowiada również za planowanie i wykonywanie budżetu Urzędu oraz prowadzi rejestr kar pieniężnych.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

   Dyrektor


  Zastępca Dyrektora
  Grażyna Makowska

  Zastępca Dyrektora
  Małgorzata Wójcik

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 129, 22 827 67 27
  faks 22 827 08 43
  [SCODE]YmtzaW9AdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji jest odpowiedzialne za prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawowych kompetencji Dyrektora Generalnego UOKiK, w tym w szczególności: analizowanie, opiniowanie i monitorowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, wpływających na funkcjonowanie Urzędu, opracowywanie założeń polityki kadrowej, w tym programu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie, prowadzenie naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej i bieżącą obsługę kadrową członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Urzędu.

  Biuro odpowiada za szkolenia i rozwój zawodowy członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników UOKiK , jak również realizuje czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

  Do zakresu zadań Biura należy ponadto wykonywanie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych UOKiK oraz jednostkach objętych budżetem UOKiK, obsługa Komisji Dyscyplinarnej, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

   

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Biuro Prasowe

  Dyrektor
  Małgorzata Cieloch

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Departament Prawny

  Dyrektor
  Daniel Mańkowski

  Zastępca Dyrektora
  Monika Mika

  Zastępca Dyrektora
  Danuta Wieczorek

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 01 63, 22 826 39 60
  faks 22 826 10 36
  [SCODE]ZHByQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Do podstawowych zadań Departamentu Prawnego należy przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów oraz reprezentowanie Prezesa UOKiK w postępowaniach sądowych.

  Departament prowadzi obsługę prawną Urzędu, przygotowując projekty najważniejszych przepisów z zakresu prawa antymonopolowego i konsumenckiego, opiniuje projekty przygotowywane w departamentach merytorycznych. Ponadto, reprezentuje Prezesa Urzędu w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w sprawach odwołań od decyzji), sądem apelacyjnym (w sprawach apelacji od wyroków SOKiK) i Sądem Najwyższym (w sprawach kasacji wniesionych od wyroków sądu apelacyjnego), a także sądami administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi.

  Departament Prawny wydaje opinie prawne w zakresie interpretacji przepisów ustawy antymonopolowej oraz innych ustaw, z których wynikają określone zadania i kompetencje Prezesa UOKiK oraz podległej mu Inspekcji Handlowej. Wyjaśnia wątpliwości prawne powstające w trakcie prac różnych komórek organizacyjnych Urzędu.

  Ponadto, Departament zajmuje się gromadzeniem orzecznictwa zarówno krajowego, jak i wspólnotowego z zakresu ochrony konkurencji, konsumentów, pomocy publicznej oraz prowadzeniem rejestru odwołań i zażaleń kierowanych do SOKiK, apelacji wnoszonych do sądu apelacyjnego, kasacji wnoszonych do Sądu Najwyższego oraz skarg do sądów administracyjnych.

  Departament Prawny analizuje orzecznictwo oraz wybrane zagadnienia z zakresu polskiego i wspólnotowego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, redaguje również Dziennik Urzędowy UOKiK.

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Departament Ochrony Konkurencji

  Dyrektor Departamentu
  Wojciech Dorabialski

  Zastępca Dyrektora Departamentu 
  Anna Sekinda-Maicka

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 02 99, 22 826 91 06
  faks 22 826 30 51
  [SCODE]ZG9rQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Działania, które w imieniu Prezesa UOKiK podejmuje Departament Ochrony Konkurencji, mają na celu przeciwdziałanie porozumieniom antykonkurencyjnym oraz praktykom nadużywania dominującej pozycji rynkowej przez przedsiębiorców. DOK odpowiada za prowadzenie postępowań, a także przygotowuje decyzje i postanowienia w tym zakresie. Departament opracowuje stanowisko Prezesa Urzędu w związku z ewentualnymi odwołaniami, zażaleniami i kasacjami, jednocześnie kontroluje wykonanie wydanych decyzji i wyroków.

  Pracownicy DOK reprezentują Urząd w pracach legislacyjnych związanych z zagadnieniami polityki konkurencji, przygotowują projekty rządowych programów rozwoju konkurencji i okresowe sprawozdania z ich realizacji. DOK współpracuje z Departamentem Prawnym oraz z Departamentem Analiz Rynku.

  Po 1 maja 2004 r., kompetencje Departamentu Ochrony Konkurencji zostały poszerzone o współdziałanie z Komisją Europejską oraz organami ds. konkurencji funkcjonującymi w państwach członkowskich UE w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network). Współpraca ma na celu koordynację działań na szczeblu unijnym i wynika ze zmian przyznających organom krajowym kompetencje w stosowaniu unijnego prawa konkurencji (art. 101 i 102 Traktatu FUE).

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Departament Analiz Rynku

  Dyrektor
  dr Wojciech Szymczak

  Zastępca Dyrektora
  Nikodem Szadkowski

  Zastępca Dyrektora
  Bartłomiej Dzik

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 02 81, 22 826 39 62
  faks 22 826 13 53
  [SCODE]ZGFyQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Głównym zadaniem Departamentu jest analizowanie informacji o stanie konkurencji na poszczególnych rynkach krajowych. DAR prowadzi analizy sektorów, w których dochodzi do zakłóceń konkurencji będących przedmiotem prowadzonych postępowań, a także tych o wrażliwej strukturze najczęściej narażanych na naruszenia prawa antymonopolowego. W przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia prawa, DAR zawiadamia kierownictwo Urzędu o konieczności wszczęcia postępowania.

  W ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania DAR były rynki m.in.: telefonii stacjonarnej i komórkowej, wyrobów farmaceutycznych, paliw oraz usług świadczonych przez przedstawicieli wolnych zawodów, a także rynek produktów i usług finansowych.

  Departament Analiz Rynku koordynuje działania analityczne prowadzone w innych jednostkach Urzędu, przygotowując plany badań, uczestnicząc w pracach nad kształtem rządowej polityki konkurencji.

  Monitoruje zmiany zachodzące we wspólnotowej polityce konkurencji, sporządza raporty z prowadzonych badań na potrzeby UOKiK, a wyniki analiz są wykorzystywane m.in. w publikacjach wydawanych przez Urząd.

  Ponadto, Departament tworzy i zarządza bazami danych na temat konkurencji w polskiej gospodarce, a także wspiera departamenty orzecznicze przy prowadzonych przez nie postępowaniach wykonując analizy ekonomiczne.

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Departament Kontroli Koncentracji

  Dyrektor
  Robert Kamiński

  Zastępca Dyrektora
  Marzena Błachnio

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 01 22
  faks 22 827 97 23
  [SCODE]ZGtrQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Głównym zadaniem Departamentu jest monitorowanie poziomu koncentracji na poszczególnych rynkach krajowych oraz prowadzenie postępowań antymonopolowych. DKK przygotowuje i opiniuje również akty prawne, decyzje w sprawach koncentracji lub podziału przedsiębiorców oraz kar pieniężnych.

  Departament ściśle współpracuje z organami Unii Europejskiej i krajów członkowskich Unii w zakresie kontroli koncentracji.

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

  Dyrektor
  dr Piotr Pełka

  Zastępca Dyrektora
  Katarzyna Kukuć

  Zastępca Dyrektora
  Katarzyna Pamuła-Wróbel

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 32 32 400, 22 32 32 401,

  faks 22 32 32 500
  [SCODE]ZG1wQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament Monitorowania Pomocy Publicznej dokonuje wstępnej oceny zgodności z prawem unijnym projektów programów pomocowych oraz przypadków pomocy indywidualnej (udzielanej na podstawie decyzji albo umów), jak również wyraża stanowisko wobec obowiązku ich notyfikacji do Komisji Europejskiej.

  Departament przygotowuje dokumenty i informacje niezbędne do reprezentowania Polski w sprawach dotyczących pomocy publicznej toczących się przed Komisją Europejską, Trybunałem Sprawiedliwości Unii  Europejskiej i  Sądem.

  Departament jest odpowiedzialny za monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w Polsce. Przygotowuje coroczny raport na ten temat zawierający dane ilościowe i jakościowe oraz ogólną ocenę wpływu przyznanego wsparcia na stan konkurencji na rynku.

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

  Dyrektor
  Izabela Szewczyk-Krzyżanowska

  Zastępca Dyrektora
  Hubert Worobiej

  Zastępca Dyrektora
  Artur Zwaliński

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 04 24
  faks 22 556 04 58
  [SCODE]ZG96aWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Podstawowym zadaniem departamentu jest kształtowanie i realizowanie rządowej polityki konsumenckiej. Główne narzędzie stanowi prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Departament inicjuje ponadto prace legislacyjne nad tworzeniem i nowelizacją przepisów dotyczących konsumentów.

  Do kompetencji Departamentu  Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów należy ponadto wytaczanie (w porozumieniu z Departamentem Prawnym) powództw o uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone. DOZIK ponadto prowadzi rejestr klauzul.

  Departament  Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów wspiera jednostki samorządu terytorialnego, krajowe organizacje społeczne i inne instytucje, do zadań których należy ochrona interesów konsumentów oraz inicjuje badania towarów i usług.

  Ponadto DOZIK współdziała aktywnie z KE oraz organami ochrony konsumentów w państwach członkowskich w ramach Europejskiej Sieci Ochrony Konsumentów (Consumer Protection Cooperation).

 20. Drukuj pytanie
 21. Rozwiń odpowiedź Departament Nadzoru Rynku

  Dyrektor
  Anna Mazurak

  Zastępca Dyrektora
  Jadwiga Gunerka

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 03 90, 22 826 14 35
  faks 22 827 03 04
  [SCODE]ZG5yQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament monitoruje poszczególne sektory w celu eliminowania z rynku produktów niebezpiecznych oraz wyrobów konsumenckich niespełniających zasadniczych wymagań.

  W zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów Departament Nadzoru Rynku zatwierdza plany kontroli i monitoruje ich przebieg oraz poddaje ocenie ich skuteczność. Do jego kompetencji należy prowadzenie postępowań administracyjnych wobec producentów i importerów. Departament ewidencjonuje również produkty niebezpieczne, a także zbiera na ich temat informacje, które przekazuje następnie właściwym organom. Gromadzi ponadto powiadomienia przekazywane przez producentów i dystrybutorów o wprowadzonych na rynek wyrobach niespełniających wymagań bezpieczeństwa.

  W imieniu Prezesa UOKiK Departament Nadzoru Rynku prowadzi postępowania administracyjne mające na celu ustalenie, czy wyroby oferowane konsumentom są zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w aktach prawnych wprowadzających do polskiego prawa tzw. dyrektywy nowego podejścia. Departament monitoruje również działanie systemu kontroli zgodności. W tym celu współpracuje z dziewięcioma organami wyspecjalizowanymi, opiniuje ich plany kontroli i przekazuje informacje o wprowadzanych do obrotu wyrobach niespełniających zasadniczych wymagań. Prowadzi również rejestr takich wyrobów.

 22. Drukuj pytanie
 23. Rozwiń odpowiedź Departament Inspekcji Handlowej

  Dyrektor
  Anna Janiszewska

  Zastępca Dyrektora
  Anna Łagodzińska

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 176
  faks 22 826 91 31
  [SCODE]ZGloQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament Inspekcji Handlowej wykonuje zadania Prezesa UOKiK związane z planowaniem, koordynowaniem oraz analizą wyników kontroli prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w zakresie artykułów żywnościowych, nieżywnościowych, paliw i usług.

  Opracowuje zasady i przygotowuje programy kontroli oraz sporządza raporty dotyczące ich wyników, w tym także na potrzeby Rady Ministrów oraz Komisji Europejskiej. Prowadzi bazę danych niezbędnych do podejmowania działań kontrolnych w zakresie jakości paliw ciekłych (wykaz przedsiębiorców, stacji paliw i hurtowni oraz laboratoriów posiadających certyfikaty akredytacyjne na prowadzenie badań paliwa).

  Departament opiniuje ponadto kierunki badań prowadzonych przez laboratoria oraz stosowane metody badawcze.

  "W ramach swoich kompetencji, DIH na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw prowadzi postępowania w sprawach zobowiązania przedsiębiorców do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbek paliw niespełniających wymagań jakościowych."

   

 24. Drukuj pytanie
 25. Rozwiń odpowiedź Departament Laboratoriów

  Dyrektor
  Aleksander Soczewko

  Zastępca Dyrektora
  Ewa Mrówka

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 825
  [SCODE]ZGxAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Laboratoria będące w strukturze Departament Laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to jednostki posiadające certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji, na którego stronach dostępne są aktualne dane wraz z zakresem akredytacji.

  Do ich podstawowych zadań należy prowadzanie badań produktów, zlecanych przez Prezesa UOKiK lub Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. Badaniom laboratoryjnym poddawane są produkty pobrane w toku kontroli prowadzanych przez IH. Najliczniejszą grupę badanych produktów na rynku konsumenckim stanowią produkty spożywcze, dlatego też większość Laboratoriów specjalizuje się w badaniu żywności. Ponadto, badaniom podlegają również produkty włókiennicze i inne artykuły nieżywnościowe (Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi), paliwa i chemia gospodarcza (Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy) oraz zabawki (Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie).

  Ponadto, Laboratoria wprowadzają nowe metody badawcze zgodnie z potrzebami UOKiK i WI IH, przedkładają propozycje zmian opiniowanych projektów aktów prawnych oraz projektów Polskich Norm.


  Laboratorium w Bydgoszczy
  Symbol i nr akredytacji: LBG, AB 773
  Naczelnik: Grażyna Górecka
  ul. Kasztanowa 57
  85-605 Bydgoszcz
  tel. 52 322 01 79
  faks 52 322 01 79
  [SCODE]bGJnQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]


  Laboratorium w Katowicach
  Symbol i nr akredytacji: LKT, AB 717
  Naczelnik: Katarzyna Żak
  ul. Porcelanowa 23
  40-246 Katowice
  tel. 32 256 16 50, 783 915 576
  [SCODE]bGt0QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]


  Laboratorium w Kielcach
  Symbol i nr akredytacji: LKI, AB 402
  Naczelnik: Anna Niziołek
  ul. H. Sienkiewicza 76
  25-950 Kielce
  tel. 41 366 14 26
  faks 41 366 14 26
  [SCODE]bGtpQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]


  Laboratorium w Lublinie
  Symbol i nr akredytacji: LLU, AB 731
  Naczelnik: Anna Kozak
  ul. Ceramiczna 8A
  20-150 Lublin
  tel. 81 747 20 21
  faks 81 747 20 34
  [SCODE]bGx1QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]


  Laboratorium w Łodzi
  Symbol i nr akredytacji: LLO, AB 403
  Naczelnik: Anna Stokowska
  ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, Bud. B
  90-570 Łódź
  tel. 42 633 31 79, 42 633 85 61
  faks 42 633 31 82
  [SCODE]bGxvQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  Pracownia Produktów Włókienniczych, Symbol: LW
  [SCODE]bHdAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]
  Pracownia Analizy Instrumentalnej, Symbol: AI
  [SCODE]YWlAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]


  Laboratorium w Olsztynie
  Symbol i nr akredytacji: LOL, AB 433
  Naczelnik: Hanna Gaszyk
  ul. Poprzeczna 19
  10-282 Olsztyn
  tel. 89 526 45 38
  faks 89 534 72 40
  [SCODE]bG9sQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]


  Laboratorium w Poznaniu
  Symbol i nr akredytacji: LPO, AB 720
  Naczelnik: Jolanta Pastuszko
  ul. Marcinkowskiego 3
  60-967 Poznań
  tel. 61 853 33 89
  faks 61 424 33 72
  [SCODE]bHB6QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  [SCODE]am9sYW50YS5wYXN0dXN6a29AdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]


  Laboratorium w Warszawie 
  Symbol i nr akredytacji: LWA, AB 592
  Naczelnik: Małgorzata Czopek
  ul. Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa
  tel. 22 826 17 17
  faks 22 826 10 37
  [SCODE]bHdhQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  [SCODE]bWFsZ29yemF0YS5jem9wZWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

   

 26. Drukuj pytanie
 27. Rozwiń odpowiedź Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych
  Joanna Ossowska
  Dane kontaktowe:
  [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE