Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje dodatkowe > Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Kto i kiedy jest zobowiązany do wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis?

  Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis jest zobowiązany podmiot udzielający pomocy, przez który należy rozumieć organ administracji publicznej lub inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej. W zaświadczeniu stwierdza się, że udzielona pomoc publiczna ma charakter de minimis.

   

   

  Zaświadczenia o pomocy de minimis wydaje się z urzędu w dniu udzielenia wsparcia.

   

  W związku z obowiązkiem stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006, rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007, podmioty udzielające pomocy pisemnie informują przedsiębiorcę o kwocie pomocy oraz o charakterze wsparcia, jak również wyraźnie powołują się na odpowiednie rozporządzenie (w zależności od sektora, w którym beneficjent prowadzi działalność).

   

   

  Wzór stosownych zaświadczeń o pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354).

   

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Czy zaświadczenia o pomocy de minimis podlegają opłacie skarbowej?

  Nie. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje się w dniu udzielenia pomocy, z wyjątkiem pomocy w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji. W tym przypadku zaświadczenie wydaje się w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, przy czym beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia przed upływem ww. terminu.


  Należy stwierdzić, iż przepisy ustawy i rozporządzenia wprowadzają obowiązek wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis przez podmioty udzielające pomocy, nie pozostawiając w tym zakresie elementu uznaniowości. Można więc mówić w tym przypadku o obowiązku wydawania zaświadczeń z urzędu (mimo, iż pomoc może być udzielana na wniosek). Również w sytuacji, gdy w treści decyzji zostaną zawarte wszystkie elementy zaświadczenia należy przyjąć, iż wydawana z urzędu decyzja zastępuje takie zaświadczenie. Co więcej, nawet w przypadku, gdy beneficjent pomocy w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji wystąpi o wcześniejsze wydanie zaświadczenia należy przyjąć, iż nadal jest ono wydawane z urzędu. Wystąpienie beneficjenta pomocy o wcześniejsze wydanie zaświadczenia może bowiem jedynie skrócić czas oczekiwania na to zaświadczenie, co nie zmienia faktu, iż w przypadku braku takiego wystąpienia podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany w terminie ustawowym wydać zaświadczenie z urzędu.


  Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz fakt, iż zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej podlegają jej tylko te zaświadczenia, które wydawane są na wniosek zainteresowanego, w ocenie UOKiK zaświadczenia o pomocy de minimis nie podlegają opłacie skarbowej.


 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Czy istnieje możliwość skorygowania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis?

  Wprowadzenie przez art. 5 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej obowiązku wydawania przez podmioty udzielające wsparcia zaświadczeń stwierdzających, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis, wynikało z obowiązku określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006, rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń, w przypadku, gdy Państwo Członkowskie przyznaje przedsiębiorcy pomoc de minimis, informuje go o kwocie pomocy oraz o charakterze wsparcia. W Polsce przyjętą formą zawiadomienia jest właśnie zaświadczenie, które stanowi urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego. Celem jego wydania jest zatem stwierdzenie, zgodnie ze stanem faktycznym, jaką pomoc otrzymał przedsiębiorca. Zatem w sytuacji, gdy mimo formalnego przyznania pomocy, nie została ona zrealizowana (np. przedsiębiorca nie przystąpił do spłaty należności zgodnie z ustalonym harmonogramem, w związku z czym umowa zostaje rozwiązana) lub została zrealizowana w części, konieczność zapewnienia zgodności treści zaświadczenia ze stanem faktycznym powoduje, że możliwe jest wydawanie zaświadczeń korygujących. Zgodnie z art 5 ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, nowe zaświadczenie o wartości faktycznie udzielonej pomocy wydawane jest przez organ udzielający pomocy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności.


Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE