Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Konsumenci > Porady konsumenckie > Pytania i odpowiedzi > Nowe uprawnienia UOKiK w obszarze ochrony konsumentów po 17 kwietnia 2016 r. > Zagadnienia generalne

Zagadnienia generalne

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Czy nowe narzędzia takie jak istotny pogląd w sprawie, tajemniczy klient, wystąpienia do przedsiębiorców mają zastosowanie tylko do praktyk na rynku finansowym?

  Nie, nowe narzędzia mają na celu wzmocnienie ochrony zbiorowych interesów konsumentów niezależnie od rodzaju rynku, na którym występują nieprawidłowości.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Czy UOKiK arbitralnie decyduje o zakazie sprzedaży produktu?

  Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie pozwala na arbitralne decydowanie przez Prezesa Urzędu o zakazie sprzedaży produktu. Prezes Urzędu może orzec o stosowaniu przez przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na proponowaniu konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub polegającej na proponowaniu nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru, jeżeli spełnione zostały przesłanki: bezprawności zachowania przedsiębiorcy, godzenia w zbiorowe interesy konsumentów, naruszenia interesu publicznego.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Dlaczego powstały w ostatnim czasie dwie nowelizacje tej samej ustawy?

  Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 18 stycznia 2015 r., miała na celu wzmocnienie ochrony konkurencji. Nowelą tą wprowadzono nowe uprawnienia Prezesa UOKiK pozwalające mu na jeszcze skuteczniejsze działanie w tym obszarze. Analiza obszaru konsumenckiego i dynamiczna sytuacja na rynku, związana m.in. z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym rynków finansowych, wskazały na konieczność wzmocnienia kompetencji Prezesa UOKiK także w zakresie ochrony konsumentów. Działanie to pozwoliło na osiągnięcie synergii między tymi obszarami. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma dwa cele: ochronę konkurencji i ochronę interesów konsumentów. Oba te obszary są nierozerwalnie ze sobą związane. Zdrowa konkurencja na rynku zawsze pozytywnie wpływa na sytuację konsumentów, a z kolei skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom interesów konsumentów sprzyja wzmocnieniu uczciwej konkurencji. Brak uczciwości kupieckiej wobec konsumentów szkodzi konkurencji - firmy stosujące nieuczciwe metody często zyskują udziały w rynku kosztem uczciwych przedsiębiorców.

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Czy UOKiK może nakazać przedsiębiorcy zwrot pieniędzy nieuczciwie uzyskanych od konsumenta?

  Prezes UOKiK, wydając decyzję w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, może określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu stosowania tych praktyk. Katalog możliwych do określenia środków jest otwarty. Środki powinny być proporcjonalne do wagi i rodzaju naruszenia oraz konieczne do usunięcia jego skutków.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Co oznacza termin „wezwanie miękkie”?

  Termin ten oznacza zwrócenie się Prezesa Urzędu do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów o to, aby np. zaniechał stosowania danej klauzuli, bez konieczności wszczynania postępowania. Przedsiębiorca, do którego Prezes skierował wystąpienie, może w terminie określonym przez Prezesa (nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia), przekazać swoje stanowisko w sprawie.

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Czy kompetencje UOKiK i KNF z zakresu kontroli instytucji finansowych nie zaczną się dublować?

  Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie przewiduje nowych kompetencji Prezesa Urzędu, które dublowałyby się z kompetencjami KNF. Jednocześnie UOKiK stale i ściśle współpracuje z KNF, wzajemnie informując się o dostrzeżonych zjawiskach na rynku.

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź W uzasadnieniu czytamy, że nowelizacja ma chronić konsumentów. A co z przedsiębiorcami?

  Nie ulega wątpliwości, że podstawowym celem tej nowelizacji jest wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku poprzez m.in. poprawę skuteczności narzędzi służących ochronie jego praw. Wprowadzone zmiany z pewnością jednak wpłyną pozytywnie również na sytuację przedsiębiorców prowadzących w sposób uczciwy działalność gospodarczą. Nowe narzędzia w ustawie pozwalają na efektywniejsze eliminowanie antykonsumenckich praktyk, które przynoszą przedsiębiorcom nieuzasadnione, nieuczciwe zyski, stawiając ich tym samym w uprzywilejowanej pozycji względem konkurujących z nimi przedsiębiorców, którzy grają fair. Ponadto, nowe instrumenty wprowadzone w ustawie (jak np. art. 49a - wystąpienie do przedsiębiorcy przed wszczęciem postępowania) pozwalają na prowadzenie dialogu z przedsiębiorcami. Wyżej wymienione wystąpienie Prezesa do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów stanowi pierwszy sygnał o nieprawidłowościach i umożliwia przedsiębiorcy udzielenie wyjaśnień i dobrowolne wycofanie się z antykonsumenckiej praktyki. Nowa instytucja tzw. „tajemniczego klienta” pozwala Prezesowi UOKiK na wywiązanie się z ciążącego na nim obowiązku udowodnienia przedsiębiorcy naruszenia przepisów ustawy. W świetle dzisiejszych doświadczeń w sprawach, w których słowo przedsiębiorcy jest przeciwstawiane słowu konsumenta, a do Prezesa UOKiK należy ustalenie zgodnych z rzeczywistością faktów i okoliczności, wprowadzenie takich instrumentów było niezbędne.

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Czy zmiany nie dają zbyt dużej władzy Prezesowi UOKiK kosztem praw przedsiębiorców?

  Wprowadzone zmiany nie naruszają praw przedsiębiorców. Nowe uprawnienia, które uzyskał Prezes UOKiK dzięki nowelizacji ustawy, służą wyłącznie skuteczniejszej ochronie praw konsumentów. Wszelkie instrumenty związane z ochroną interesów konsumentów, w które nowelizacja wyposażyła Prezesa UOKiK, a które mogą ingerować w sferę wolności prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (np. instytucja „tajemniczego klienta”, decyzja tymczasowa), mają charakter proporcjonalny i podlegają kontroli sądowej. Ponadto, w ustawie wprowadzono możliwość podjęcia przez Prezesa UOKiK „miękkich” działań wobec przedsiębiorcy, dając im w ten sposób możliwość zaprzestania naruszeń ustawy, bez konieczności wszczynania postępowania przez organ.

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Czy UOKiK ma prawo publikować decyzje na stronie internetowej Urzędu?

  Prezes Urzędu publikuje na stronie internetowej Urzędu w całości treść decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy, z zastrzeżeniem, że publikacja uzasadnienia nie obejmuje tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Publikacja opatrzona jest informacją, czy decyzja jest prawomocna.

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź Dlaczego wydłużono terminy przedawnienia w przypadku postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów?

  Wydłużenie terminu przedawnienia w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów do 3 lat ma na celu wzmocnienie poziomu ochrony konsumentów. W ocenie UOKiK w dotychczas obowiązującym rocznym terminie przedawnienia bezprawna praktyka przedsiębiorcy (lub jej skutki) mogła się nie ujawnić. To z kolei mogło powodować brak możliwości wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania, w efekcie którego organ, stwierdzając zaniechanie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, mógł nakazać przedsiębiorcy usunięcie trwających skutków naruszenia (bezpośrednie przełożenie decyzji Prezesa UOKiK na ochronę konsumentów).

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE