16 grudnia 2015

AEGON PRZEGRAŁ W SĄDZIE Z UOKIK

14 grudnia 2015 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przychylił się do decyzji UOKiK stwierdzającej naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez Aegon TUnŻ i utrzymał karę nałożoną na Spółkę w wysokości ponad 23 mln zł.

Aegon zaskarżył decyzję Prezesa UOKiK stwierdzającą naruszenie przez ubezpieczyciela zbiorowych interesów konsumentów. Zdaniem UOKiK, Aegon wprowadzał w błąd informując swoich klientów o zmianie sposobu naliczania opłaty likwidacyjnej określonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Pierwotne postanowienie dotyczące opłaty likwidacyjnej zostało uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) za niedozwolone i zamieszczone w rejestrze klauzul niedozwolonych. Aegon jednostronnie i bez uprzedzenia narzucił klientom zmianę umowy na podstawie wewnętrznej uchwały zarządu. Tymczasem, zgodnie z prawem, taka zmiana jest możliwa jedynie za zgodą obu stron. Prezes UOKiK nakazał Spółce zaniechania nieuczciwej praktyki i nałożył na ubezpieczyciela karę pieniężną w wysokości 23 446 206 zł.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie Spółki i zasądził na rzecz Prezesa UOKiK zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał m.in., że:

  • postanowienie dotyczące sposobu obliczania opłaty likwidacyjnej nie obowiązuje klientów Spółki. Orzeczenie SOKiK, na podstawie którego postanowienie zostało umieszczone w rejestrze klauzul niedozwolonych, jest wiążące i tym samym powoduje jego bezskuteczność;
  • z uwagi na uznanie ww. klauzuli za niedozwoloną, Spółka nie mogła pobierać opłaty likwidacyjnej w żadnej wysokości, bo OWU nie zawierały już sposobu obliczania tej opłaty. Zarząd Spółki nie był też uprawniony do jej jednostronnego ustalania oraz zmiany treści zawartych już umów;
  • opłata likwidacyjna nie jest odszkodowaniem, a OWU nie określały za co jest pobierana;
  • koszty wynagrodzenia pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) nie stanowią kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem umowy czy jej rozwiązaniem, gdyż powstają przed zawarciem umowy;
  • kara pieniężna w wysokości ponad 23 mln zł została określona w decyzji prawidłowo, a Prezes UOKiK uwzględnił wszystkie okoliczności mające wpływ na jej wymiar;  
  • Prezes UOKiK słusznie nadzwyczajnie podwyższył wymiar kary o 100% z uwagi na negatywne nastawienie Spółki do ugód zawieranych z konsumentami oraz niechęć do zmiany praktyki nawet po wszczęciu postępowania administracyjnego;
  • przepisy prawa, które Aegon naruszył, są jednoznaczne, a chęć przerzucenia części strat na konsumentów, jak również obawy, że na podstawie zaproponowanego aneksu konsumenci wypowiadaliby bezkosztowo umowy, nie uzasadnia łamania prawa.

Sygnatura akt: XVII Ama 165/14

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję