19 października 2015

POLISY NA ŻYCIE Z UFK - KOLEJNE ZOBOWIĄZANIA

Kolejne postępowania UOKiK w sprawie polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) zakończyły się przyjęciem zobowiązań ubezpieczycieli do obniżenia opłat likwidacyjnych. Najnowsze decyzje dotyczą MetLife, PZU Życie i PKO Życie (d. Nordea Życie).

Zdjęcie

UOKiK zarzucił siedemnastu towarzystwom ubezpieczeniowym, że wprowadzając opłaty likwidacyjne przerzucają na konsumentów koszty początkowe zawarcia ubezpieczenia - głównie wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych. W ocenie Urzędu powinny one obciążać w głównej mierze ubezpieczycieli, a ich poniesienie stanowi zwyczajne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

We wrześniu trzy pierwsze towarzystwa ubezpieczeniowe, Aviva, Allianz i Nationale Nederlanden, zobowiązały się  do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z nowych wzorców umownych. Kolejne decyzje UOKiK dotyczą przyjęcia zobowiązań trzech ubezpieczycieli: MetLife, PZU Życie i PKO Życie (d. Nordea Życie). Dzięki nim kolejne grupy konsumentów rozwiązując umowy poniosą dużo niższe koszty, a nowe polisy nie będą obarczone opłatami likwidacyjnymi.

Zobowiązania ubezpieczycieli

  • MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA zobowiązało się  do umożliwienia konsumentom aneksowania kwestionowanych umów. Zmiany będą dotyczyły 38 wzorców umownych. Zgodnie z nowymi warunkami, opłata likwidacyjna będzie wynosiła 25 proc. składki pierwszorocznej w przypadku umów ze składką regularną albo 7,5 proc. w przypadku umów ze składką jednorazową. W obu przypadkach maksymalna kwota pobieranej opłaty nie przekroczy 5 tys. zł. O możliwości zawarcia aneksu do umowy ubezpieczyciel poinformuje konsumentów listownie. Oferta będzie miała charakter bezterminowy. Jednocześnie każdy konsument zainteresowany likwidacją polisy będzie otrzymywał telefoniczną informację o możliwości zakończenia umowy na korzystniejszych warunkach. Obecnie MetLife nie stosuje już  wzorców zakwestionowanych w toku postępowania.
  • PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA (d. Nordea Życie SA) zobowiązało się  wprowadzić zmiany dotyczące 25 wzorców umownych dotyczących polis z UFK oferowanych klientom własnym oraz m. in. banków i pośredników oferujących kredyty hipoteczne (Alior Bank, Bank BPH, Getin Noble Bank, Open Finance, Home Broker i.in.). Opłaty likwidacyjne ponoszone przez dotychczasowych klientów zostaną obniżone w przypadku ubezpieczeń ze składką regularną średnio o 75% i nie będą wyższe niż 25 proc. wartości wpłaconych składek oraz  4 proc. dla umów opłacanych składką jednorazową. Ubezpieczyciel przekaże konsumentom propozycję zawarcia aneksu do umowy bądź równoważnego porozumienia. Będzie także informował ich o możliwości skorzystania z nowych warunków za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji dla klientów oraz bezpośrednio - za każdym razem, gdy klient wyrazi wolę rozwiązania umowy.
  • PZU na Życie SA, które ma w ofercie jedynie produkt ze składką jednorazową, zobowiązało się  do obniżenia kosztu wykupu polisy w obowiązujących umowach do poziomu nieprzewyższającego 4 proc. środków na rachunku udziałów konsumenta, jednak nie więcej niż 7,5 tys. zł. Ubezpieczyciel listownie zawiadomi konsumentów o obniżeniu opłat proponując im podpisanie aneksów do umów. Oferta zawarcia aneksów ma charakter bezterminowy. Konsument będzie mógł z niej skorzystać przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto ubezpieczyciel zobowiązał się, że od 1 stycznia 2016r. nie będzie zawierał nowych umów w oparciu o zakwestionowany przez Urząd wzorzec umowny, poprzez wycofanie tego wzorca z oferty.

UOKiK będzie monitorował wykonanie decyzji w oparciu o sprawozdania złożone przez ubezpieczycieli.

Decyzje UOKiK nie wyczerpują możliwości dochodzenia przez konsumentów swoich praw na drodze indywidualnej. Przypominamy również, że w ocenie UOKiK przedsiębiorcy powinni umożliwiać konsumentom bezkosztowe odstąpienie od umowy zawartej w wyniku nieuczciwej sprzedaży - bez ponoszenia opłat likwidacyjnych.

Jednocześnie, w związku z dochodzącymi z rynku sygnałami o propozycjach zmiany ubezpieczyciela składanych konsumentom przez pośredników ubezpieczeniowych, zwracamy uwagę, by z rozwagą podchodzić do tych ofert i wystrzegać się w szczególności pośpiesznego rozwiazywania dotychczasowej i zawierania nowej umowy ubezpieczenia.

UOKiK prowadzi nadal 11 postępowań w sprawie ubezpieczeń z UFK wobec kolejnych przedsiębiorców, którzy oferowali te produkty. Są to: Aegon TUnŻ, AXA Życie TU, Compensa TUnŻ, Generali Życie TU, Open Life TU Życie, Pramerica Życie TUiR, Skandia Życie TU, Sopockie TUnŻ Ergo Hestia, TUnŻ Europa, TUnŻ WARTA oraz UNIQA TUnŻ. Mogą one zakończyć się przyjęciem zobowiązań do podjęcia działań usuwających skutki niezgodnych z prawem praktyk albo wydaniem decyzji stwierdzających naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, w których nałożone zostaną obowiązki usunięcia skutków stosowania zarzucanych praktyk w postaci wyeliminowania opłat likwidacyjnych z wykonywanych umów, a także mogą zostać nałożone kary finansowe.

Infografika

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję