17 maja 2016

POZWY ZBIOROWE PRZECIWKO TOWARZYSTWOM UBEZPIECZENIOWYM

Poniżej prezentujemy przegląd aktualnych spraw przeciwko ubezpieczycielom oferującym ubezpieczenia na życie z ufk, w których grupy konsumentów dochodzące swoich roszczeń reprezentują Miejscy Rzecznicy Konsumentów.

Zdjęcie powiązane

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym jest możliwe, gdy roszczenia są jednego rodzaju, są dochodzone przez co najmniej 10 osób oraz zostały oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. „Ta sama” podstawa faktyczna powództwa występuje wtedy, gdy między członkami grupy występuje więź oparta na jedności zdarzenia wywołującego szkodę. Z kolei „taka sama” podstawa faktyczna roszczeń występuje w sytuacji zaistnienia wielu podobnych zdarzeń faktycznych. Podstawą postępowania grupowego jest zatem zespół jednakowych w odniesieniu do wszystkich członków grupy okoliczności faktycznych, uzasadniających istnienie określonego stosunku prawnego. Postępowania grupowe reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

AEGON

W listopadzie 2013 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie został złożony pozew zbiorowy przeciwko Aegon TU na Życie SA. Reprezentowana przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie grupa konsumentów domagała się od ubezpieczyciela zwrotu opłat likwidacyjnych pobranych z ich rachunków. W postępowaniu uczestniczyło 186 członków grupy, na dołączenie do grupy oczekiwało 325 konsumentów.

Każdego z konsumentów tworzących grupę łączyła z Aegon umowa ubezpieczenia na życie z ufk. Po wygaśnięciu polisy ubezpieczyciel potrącił ze środków zgromadzonych na rachunkach konsumentów znaczące kwoty tytułem opłaty likwidacyjnej. Zdaniem Rzecznika działanie to było bezpodstawne.

Postanowienia stworzonych przez Aegon wzorców ogólnych warunków umów i powiązanych z nimi dokumentów w zakresie pobierania i wysokości opłat likwidacyjnych zostały uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone. Tym samym klauzule te nie wiążą konsumentów, a co za tym idzie pobranie opłat likwidacyjnych było świadczeniem nienależnym.

Postępowanie grupowe zostało umorzone postanowieniem Sądu z dnia 27 kwietnia 2015 r., bowiem Aegon wszystkim członkom grupy, a także oczekującym na dołączenie do pozwu – łącznie 511 osobom, zwrócił w całości pobrane opłaty likwidacyjne, a dodatkowo zwrócone kwoty zostały powiększone o odsetki ustawowe.

EUROPA

Złożony w grudniu 2014 r. pozew o zapłatę przeciwko TUnŻ Europa został prawomocnie przyjęty do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Powodem w sprawie i reprezentantem grupy konsumentów jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie. 8 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości uwzględnił zażalenie powoda i prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko TUnŻ Europa będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Podnosząc zarzut nieważności umowy ubezpieczenia, członkowie grupy domagają się od ubezpieczyciela zwrotu kwot równych wpłaconym składkom pomniejszonym o kwoty wypłacone, a na wypadek gdyby Sąd nie uwzględnił tego roszczenia, żądają zwrotu kwot pobranych jako opłata likwidacyjna oraz opłata administracyjna (opłata za zarządzanie). Liczba członków grupy w pozwie liczy 311 osób i kolejnych kilkadziesiąt oczekuje na dołączenie.

15 lipca 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie został także złożony pozew zbiorowy przeciwko TUnŻ Europa, dotyczący polis aktywnych o zapłatę tj. żądanie zwrotu wszystkich składek wpłaconych na poczet ubezpieczenia oraz ustalenia nieistnienia stosunków ubezpieczenia pomiędzy pozwanym a członkami grupy. Powodem i reprezentantem grupy jest również Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie. Na wypadek, gdyby Sąd nie uwzględnił powyższych roszczeń, powód żąda zwrotu wszystkich kwot pobranych przez TUnŻ Europa jako opłata administracyjna (opłata za zarządzanie) oraz ustalenia, że postanowienia o opłacie likwidacyjnej i opłacie administracyjnej (opłacie za zarządzanie) stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą członków grupy. Na dzień składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 98 osób. Kolejnych kilkadziesiąt osób oczekuje na dołączenie do pozwu.

AXA

Przeciwko Axa Życie TU S.A. zostały wniesione dwa pozwy grupowe. Jeden z pozwów dotyczy polis zamkniętych (pozew o zapłatę), a drugi - polis aktywnych (pozew o ustalenie).

W obu sprawach powodem i reprezentantem grupy jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie. Oba zostały przyjęte do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

10 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości uwzględnił zażalenie powoda i prawomocnie postanowił, że pozew przeciwko Axa dotyczący aktywnych polis będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym, czyli jako pozew zbiorowy. Powód domaga się ustalenia przez Sąd, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ufk Axa będzie zobowiązana do wypłaty członkom grupy całości środków zgromadzonych na rachunku polisy bez ich pomniejszania o opłatę likwidacyjną.

W drugiej sprawie przeciwko Axa o zapłatę, 26 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania w postępowaniu grupowym pozew o zapłatę. Członkowie grupy domagają się zwrotu pobranych przez Axa opłat likwidacyjnych. Pozew dotyczy umów ubezpieczenia na życie z ufk, które zostały rozwiązane przez konsumentów. Postanowienie jest nieprawomocne.

SKANDIA

Przeciwko Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zostały wniesione dwa pozwy grupowe. Jeden z pozwów dotyczy polis aktywnych (pozew o ustalenie) , a drugi - polis zamkniętych (pozew o zapłatę). W obu sprawach powodem – reprezentantem grupy jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie.

Pozew przeciwko Skandia o ustalenie został prawomocnie przyjęty do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Skandii na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 października 2015 r. o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym i 24 lutego 2016 r. prawomocnie postanowił, że pozew będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym, czyli jako pozew zbiorowy. Powód domaga się ustalenia przez Sąd, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ufk Skandia będzie zobowiązana do wypłaty członkom grupy całości środków zgromadzonych na rachunku polisy.

W drugim pozwie zbiorowym przeciwko Skandia - o zapłatę, który dotyczy polis zamkniętych - powód oczekuje na postanowienia w przedmiocie dopuszczalności rozpoznania sprawy w trybie postępowania grupowego. Powód domaga się zwrotu przez Skandia kwot pobranych od członków grupy w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ufk. Kwoty te pobierane były przez Skandia jako opłata likwidacyjna albo Skandia nie nadawała im żadnej nazwy wypłacając konsumentom jedynie tzw. wartość wykupu.

Więcej informacji o pozwach grupowych, w których konsumentów reprezentują Rzecznicy, w tym także o możliwości dołączenia do grupy, tutaj.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję