08 grudnia 2015

SĄD NAJWYŻSZY NIE ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY UBEZPIECZEŃ Z UFK

3 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy miał rozstrzygnąć czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk) jest świadczeniem głównym czy ubocznym. Sąd jednak odmówił podjęcia uchwały.

Zdjęcie

Jeśli Sąd uznałby wypłatę świadczenia konsumentowi, który przedwcześnie zerwał umowę, za świadczenie główne, to klauzule dotyczące opłaty likwidacyjnej, o ile byłyby sformułowane w sposób jednoznaczny, nie stanowiłyby postanowień niedozwolonych. To z kolei oznacza, że konsumenci nie mogliby dochodzić swoich roszczeń powołując się na abuzywny charakter tego typu stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe klauzul.

Natomiast w przypadku, gdyby Sąd uznał takie świadczenie za uboczne, klauzule te mogłyby być uznane za niedozwolone a konsumenci mieliby otwartą drogę do wytoczenia pozwu przeciwko ubezpieczycielom stosującym w umowach z nimi takie postanowienia.

Orzeczenie w tej sprawie może zostać wydane przez sąd okręgowy za około miesiąc.

17 kwietnia 2016 roku zmieni się prawo regulujące kwestie postanowień niedozwolonych. Od tego dnia to Prezes UOKiK - a nie sąd - będzie rozstrzygał, czy dane postanowienie jest niedozwolone i zakazywał jego dalszego wykorzystywania. Takie decyzje będą wiążące tylko dla przedsiębiorcy, który je stosuje oraz wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji.

UOKiK wszczął postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wobec 17 instytucji finansowych, które oferowały ubezpieczenia z ufk. W ich efekcie już dwanaście towarzystw ubezpieczeniowych zobowiązało się do obniżenia opłat likwidacyjnych. Dalsze postępowania są w toku.

Sygnatura zagadnienia prawnego: III CZP 87/15

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję