28 wrzesienia 2015

SĄD NAJWYŻSZY ROZSTRZYGNIE SPÓR O UBEZPIECZENIA Z UFK

Sąd Okręgowy w Warszawie skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego, który rozstrzygnie, czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ufk jest świadczeniem głównym czy ubocznym.

W 2010 r. powód, klient towarzystwa ubezpieczeniowego, przystąpił do umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk) ze składką regularną na okres 30 lat. Przez dwa lata regularnie opłacał miesięczną składkę w wysokości 440 zł, jednakże zaprzestał jej uiszczania w 2012 r. Przedsiębiorca w tej sytuacji uznał, iż umowa wygasła i wypłacił powodowi kwotę stanowiącą 20% wartości rachunku tytułem świadczenia wykupu.

Powód żądał wypłacenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe nienależenie pobranej opłaty likwidacyjnej zarzucając przedsiębiorcy stosowanie niedozwolonych klauzul. Swoje roszczenie usprawiedliwiał brakiem możliwości przeanalizowania ze zrozumieniem postanowień ogólnych warunków umowy (OWU), które w jego ocenie były skomplikowane i niejednoznaczne, a okres 30 dni przewidziany na odstąpienie od umowy - niewystarczający do skutecznego zapoznania się z postanowieniami.

Pozwany przedsiębiorca wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda kosztów procesu argumentując, iż powód własnoręcznym podpisem potwierdził, iż zapoznał się z warunkami umowy, w tym dotyczącymi sposobu obliczania tzw. świadczenia wykupu, a trzydziestodniowy okres do odstąpienia od umowy był wystarczający do przeanalizowania OWU.

Sąd I instancji oddalił powództwo w całości stwierdzając, iż powód wiedział, jaką umowę zawiera, a jako, że liczyła ona zaledwie trzy strony, mógł i powinien zrozumieć, że w razie jej wygaśnięcia przysługuje mu roszczenie o tzw. świadczenie wykupu. Jego wysokość natomiast została ujęta w czytelnej tabeli, z której jasno wynikało, iż świadczenie wypłacane ubezpieczonemu w trzecim roku od zawarcia umowy wyniesie 20% wartości rachunku.

Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się powód, który zaskarżył wyrok w całości zarzucając m.in. błędne ustalenie stanu faktycznego i błędne uznanie, iż świadczenie ubezpieczyciela związane z przedterminowym zakończeniem umowy jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 3851 k.c. (a takie nie może być uznane za postanowienie niedozwolone).

Sąd II instancji miał wątpliwość, czy przedterminowe rozwiązanie umowy ubezpieczenia na życie z ufk uaktywnia świadczenie główne czy świadczenie uboczne z umowy, co jest niezbędne dla wydania prawidłowego wyroku. Umowa przewiduje bowiem trzy świadczenia:

- świadczenie z tytułu dożycia;

- świadczenie z tytułu śmierci;

- świadczenie wykupu.

Dla sądu bezsprzecznym było, iż świadczenia z tytułu dożycia i z tytułu śmierci stanowią świadczenia  główne, które spełniane są w razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego – dożycia lub śmierci ubezpieczonego. Problematyczne jest natomiast zakwalifikowanie świadczenia z tytułu wykupu w sytuacji, gdy doszło do przedterminowego rozwiązania umowy. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie będzie pomocne w rozstrzygnięciu tej sprawy, ale też spowoduje ujednolicenie orzecznictwa w przypadkach podobnych umów.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą 3 grudnia 2015 r.

Sygnatura zagadnienia prawnego: III CZP 87/15, Sygnatura akt: V Ca 568/15

Przeczytaj także: artykuł Wojciecha Kamieńskiego z Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów i Krzysztofa Lehmanna z Delegatury w Bydgoszczy, który ukazał się 19 maja 2015 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję