30 kwietnia 2015

WKŁAD UOKIK DO PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

W toku prac nad projektem ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej UOKiK zaproponował liczne zmiany regulacyjne, których celem jest wzmocnienie pozycji konsumentów na rynku finansowym.

Projekt ustawy wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Wypłacalność II. Będzie ona regulowała zagadnienia związane z produktami ubezpieczeniowymi z komponentem inwestycyjnym m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców, opłat czy odstąpienia od umowy. UOKiK aktywnie uczestniczył w pracach nad projektem ustawy. Zaakceptowano następujące postulaty:

- wzmocnienie praw osób ubezpieczonych na cudzy rachunek;

- wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia przez zakład ubezpieczeń analizy potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym;

- umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego monitorowania rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych na podstawie rozporządzenia PRiPS;

- przyznanie ubezpieczonym prawa do wycofania się m.in. z umowy ubezpieczenia na życie z ufk lub umożliwienie odstąpienia od takiej umowy (zawartej po dacie wejścia w życie ustawy). Odstąpienie będzie możliwe  w terminie 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy, jeżeli wysokość świadczeń ulega zmianie w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia a także – o wartości wykupu, (informację taką konsument powinien otrzymywać od zakładu ubezpieczeń nie rzadziej niż raz w roku). Dodatkowo nałożono na zakład ubezpieczeń obowiązek wypłaty wartości opłaconych składek pomniejszonych o nie więcej niż 4 proc. wartości jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych;

- wprowadzenie możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów między konsumentami a zakładami ubezpieczeń, dotyczących umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym;

- wzmocnienie pozycji Rzecznika Finansowego w procesie pozasądowego rozstrzygania sporów między konsumentami a ubezpieczycielami w przypadku umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym;

- obowiązek zamieszczania przez zakłady ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) na stronach internetowych.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję