Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kariera w UOKiK

Kariera w UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw: badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Kielcach

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 10941 z dnia 12.05.2017 r.


  Oferty do: 22 maja 2017

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 2

  Status: nabór w toku

  Dodatkowe: ogłoszenie na zastępstwo
   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  specjalista

  do spraw: badań laboratoryjnych

  w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Kielcach
   

  Miejsce wykonywania pracy:

  Kielce
  Laboratorium Kontrolno - Analityczne w Kielcach
  ul. H. Sienkiewicza 76
  25-950 Kielce

  Adres urzędu:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
   

  WARUNKI PRACY

  Praca w laboratorium od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie

  ZAKRES ZADAŃ

  • Wykonywanie badań laboratoryjnych artykułów spożywczych, opracowywanie wyników badań i ich analiza w celu stwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami, sporządzanie sprawozdań z badań w celu przedstawienia wyników zleceniodawcy
  • Obsługa i sprawdzanie urządzeń laboratoryjnych w celu zapewnienia prawidłowego ich działania i prawidłowego wykonywania badań
  • Wykonywanie badań służących walidacji/potwierdzeniu możliwości stosowania metod badawczych w warunkach laboratorium oraz zapewnieniu jakości wyników badań
  • Przygotowywanie nowych metod badawczych w celu wprowadzenia ich do stosowania w laboratorium dla rozszerzenia i doskonalenia działalności dla pełniejszej oceny badanych próbek żywności
  • Wykonywanie czynności związanych z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi w celu doskonalenia pracy laboratorium

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe (technologia żywności, towaroznawstwo, biotechnologia, chemia lub pokrewne)
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: prowadzonych badań, a także podstawowej znajomości metod badawczych
  • Znajomość podstawowych przepisów prawa i przepisów normalizacyjnych w obszarze działania laboratorium
  • Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: w zakresie branży spożywczej lub analityki chemicznej
  • Przeszkolenie związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność obsługi urządzeń technicznych - pomiarowych i pomocniczych
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność obsługi narzędzi informatycznych
  • Posiadanie kompetencji: wrażliwość sensoryczna
  • Posiadanie kompetencji: znajomość MS Excel
  • Posiadanie kompetencji: odpowiedzialność
  • Znajomość języka angielskiego
  • Znajomość innego języka wspólnotowego

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 22.05.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "LKI-S"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).

  Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak
  będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.


  Planowane techniki i metody naboru:

  • sprawdzian wiedzy,
  • próbka pracy,
  • rozmowa kwalifikacyjna.


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.

  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub emailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 247.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw: badań laboratoryjnych żywności Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Poznaniu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 10922 z dnia 12.05.2017 r.

  Oferty do: 5 czerwca 2017

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 2

  Status: nabór w toku

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  referendarz

  do spraw: badań laboratoryjnych żywności
  Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Poznaniu

   

  Miejsce wykonywania pracy:
  Poznań

  Laboratorium Kontrolno - Analityczne w Poznaniu
  Symbol i nr akredytacji: LPO, AB 720
  ul. Marcinkowskiego 3
  60-967 Poznań

  Adres urzędu:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  - praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady
  - praca w laboratorium od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie
  - praca na 3 piętrze, budynek bez windy

  ZAKRES ZADAŃ

  • Wykonywanie badań laboratoryjnych (m.in. metody tradycyjne i instrumentalne, ocena organoleptyczna) próbek artykułów żywnościowych oraz ocena wyników w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami
  • Sporządzanie sprawozdań z badań w celu dokumentowania otrzymywanych wyników
  • Prowadzenie dokumentacji pracy laboratorium celem odtworzenia podejmowanych działań
  • Sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu potwierdzenia prawidłowego działania aparatury badawczej i wykonywania badań
  • Wykonywanie badań dodatkowych celem potwierdzenia, że otrzymywane wyniki badań rutynowych są rzetelne i prawidłowe
  • Wykonywanie działań związanych z wdrożonym systemem zarządzania celem jego utrzymania i doskonalenia

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe w zakresie: chemia/biotechnologia/towaroznawstwo/technologia żywności/chemia żywności
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prowadzonych badań żywności, m.in. metody tradycyjne i instrumentalne.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia.
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy praktyki, stażu absolwenckiego, pracy w laboratorium związane z wykonywaniem badań żywności
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych (np. HPLC)
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • Uprawnienia do przeprowadzania auditów wewnętrznych w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 05.06.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem LPZ-REF

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:

  • sprawdzian wiedzy,
  • próbka pracy,
  • rozmowa kwalifikacyjna.


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.

  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub emailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 247.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw kontroli koncentracji w Wydziale Instytucji Finansowych, Usług i Mediów w Departamencie Kontroli Koncentracji

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 10690 z dnia 29.04.2017 r.

  Oferty do: 15 maja 2017

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 1

  Status: nabór w toku

  Dodatkowe: ogłoszenie na zastępstwo

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  referendarz

  do spraw: kontroli koncentracji

  w Wydziale Instytucji Finansowych, Usług i Mediów
  w Departamencie Kontroli Koncentracji

  Miejsce wykonywania pracy:

  Warszawa

  Adres urzędu:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  - Praca 5 dni w tygodni przez 8 godzin dziennie
  - Praca na 5 piętrze
  - Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji na rynkach dotyczących towarów i usług i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w celu oceny wpływu koncentracji na stan konkurencji na rynkach właściwych
  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu badania rynku oraz ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK i przygotowywanie projektów pism kończących te postępowania
  • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w celu nałożenia kar pieniężnych z tytułu dokonania koncentracji bez notyfikacji Prezesowi UOKiK oraz z tytułu nieudzielenia danych i informacji na żądanie Prezesa UOKiK i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć
  • Opiniowanie wniosków przedsiębiorców w sprawach koncentracji przesyłane przez Komisję Europejską w celu ustalenia, czy są podstawy do przejęcia sprawy przez Prezesa UOKiK
  • Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w celu zgłoszenia uwag Prezesa UOKiK
  • Uczestnictwo w komitetach doradczych i innych spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Znajomość krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji
  • Znajomość kpa
  • Znajomość orzecznictwa antymonopolowego
  • Znajomość podstaw ekonomii
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość, wiedza specjalistyczna i jej wykorzystanie, zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność, umiejętności analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w zakresie prawa antymonopolowego, postępowania administracyjnego oraz prawa spółek
  • Znajomość innego języka wspólnoty na poziomie B2

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 15.05.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DKK-2-REF-Z

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  - sprawdzian wiedzy,
  - próbka pracy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 247.

 


Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach
Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl
Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


Sprawdź też:

 

Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE