Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kariera w UOKiK

Kariera w UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Sekretarz w Delegaturze UOKiK w Poznaniu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
  Ogłoszenie o naborze nr 6102 z dnia 02 grudnia 2016 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
  sekretarz
  do spraw: Sekretarz
  w Delegaturze UOKiK w Poznaniu

  OFERTY DO: 13 grudnia 2016

  WYMIAR ETATU: 1

  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  Delegatura UOKiK w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań

  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY
  Praca biurowa przy komputerze. Na pełny etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
  Delegatura UOKiK mieści się w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. Budynek częściowo jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku oraz winda). Niedostosowane są toalety, a w pomieszczeniu Delegatury znajdują się progi. Pokój mieści się na II piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz umieszczanie informacji o tym w rejestrze. Obsługa elektronicznych baz danych i zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji;
  • prowadzenie postępowań związanych z realizacją zakupów na potrzeby Delegatury, sporządzanie w tym zakresie stosownych wniosków oraz rozliczanie dokonanych zakupów i faktur wpływających do Delegatury;
  • prowadzenie ewidencji pomocniczej majątku Delegatury;
  • prowadzenie archiwizacji dokumentów Delegatury;
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Delegatury;
  • przygotowywanie projektów pism związanych z egzekucją kar pieniężnych oraz prowadzenie ewidencji dokumentów w tych sprawach;
  • udzielanie telefonicznych informacji konsumentom i kierowanie ich do właściwego pracownika lub organu;
  • redagowanie krótkich pism na polecenie Dyrektora Delegatury;


  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • Posiadanie kompetencji: pozytywne podejście do klienta, rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe


  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy praca biurowo-administracyjna;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
  • umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i na piśmie;
  • posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność obsługi urządzeń technicznych i narzędzi
  • wiedza w zakresie: prawa ochrony konsumentów


  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy


  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

      Dokumenty należy złożyć do: 13 grudnia 2016 r.
      Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

      Miejsce składania dokumentów:
      Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
      pl. Powstańców Warszawy 1
      00-950 Warszawa
      lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "RPZ-Sek"


  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  - sprawdzian wiedzy,
  - próbka pracy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 165

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw: publicznoprawnej ochrony konsumentów w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
  Ogłoszenie o naborze nr 6097 z dnia 02 grudnia 2016 r.


  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
  referendarz do spraw: publicznoprawnej ochrony konsumentów
  w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów

   

  OFERTY DO: 13 grudnia 2016

  WYMIAR ETATU: 1

  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa

  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY
  Praca biurowa przy komputerze.
  Na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na VI piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zawiadomienia w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
  • analiza wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz przygotowywanie, w oparciu o przeprowadzone analizy, projektów pism wystąpień do przedsiębiorców;
  • monitorowanie rynku pod kątem zagrożeń dla konsumentów i pojawiających się na rynku problemów konsumenckich;
  • monitorowanie i analiza reklam pod kątem możliwości naruszenia zbiorowych interesów konsumentów;
  • współpraca z organizacjami konsumenckimi, organizacjami przedsiębiorców, organami administracji oraz innymi podmiotami w inicjatywach pozalegislacyjnych w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK;
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych;
  • przygotowywanie projektów pism wystąpień do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konsumentów;
  • kontakt się z mediami w celu udzielania informacji o realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK.


  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej stosowania w zakresie: znajomości prawa konsumenckiego
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe


  WYMAGANIA DODATKOWE

  • posiadanie kompetencji: kreatywność; umiejętności analityczne; podejmowanie decyzji i odpowiedzialność; skuteczna komunikacja


  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów


  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

      Dokumenty należy złożyć do: 13 grudnia 2016 r.
      Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

      Miejsce składania dokumentów:
      Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
      pl. Powstańców Warszawy 1
      00-950 Warszawa
      lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "DDK-4-REF"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  - sprawdzian wiedzy,
  - próbka pracy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 165
   

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw: publicznoprawnej ochrony konsumentów w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
  Ogłoszenie o naborze nr 6096 z dnia 02 grudnia 2016 r.


  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
  referendarz do spraw: publicznoprawnej ochrony konsumentów
  w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów

  OFERTY DO: 13 grudnia 2016
  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa

  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY
  Praca biurowa przy komputerze.
  Na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
  Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na VI piętrze, charakter pracy obsługi komputera i innych sprzętów biurowych
   

  ZAKRES ZADAŃ

  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustaw o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowywanie projektów pism wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone, m.in. przygotowywanie projektów decyzji;
  • przygotowywanie projektów pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, w ramach sądowego postępowania odwoławczego;
  • analiza wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz przygotowywanie, w oparciu o przeprowadzone analizy, projektów pism wystąpień do przedsiębiorców;
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych;
  • współpraca z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej (m.in. w ramach procedur określonych rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/2004/WE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów) w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK;
  • monitorowanie, gromadzenie i analiza aktualnego orzecznictwa krajowego i UE z zakresu prawa konsumenckiego w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć;
  • kontakt się z mediami w celu udzielania informacji o realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.


  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej stosowania w zakresie: znajomości prawa konsumenckiego
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe


  WYMAGANIA DODATKOWE

  • posiadanie kompetencji: kreatywność; umiejętności analityczne; podejmowanie decyzji i odpowiedzialność; skuteczna komunikacja


  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów


  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

      Dokumenty należy złożyć do: 13 grudnia 2016 r.

      Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

      Miejsce składania dokumentów:
      Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
      pl. Powstańców Warszawy 1
      00-950 Warszawa
      lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "DDK-3-REF"


  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  - sprawdzian wiedzy,
  - próbka pracy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 165
   

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw: badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Warszawie

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
  Ogłoszenie o naborze nr 5821 z dnia 23 listopada 2016 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  referendarz (nabór na zastępstwo)

  do spraw: badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Warszawie

  Oferty do: 28 listopada 2016

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 1

  Status: nabór w toku

  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

  Laboratorium Kontrolno-Analityczne w Warszawie
  ul. Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa

  Adres urzędu:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Laboratorium Kontrolno - Analityczne mieści się w Warszawie ul. Sienkiewicza 3.
  Praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
  Winda w budynku.
  Toaleta nie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  Praca w warunkach laboratoryjnych z odczynnikami chemicznymi.

  ZAKRES ZADAŃ

  • wykonuje badania laboratoryjne, opracowuje wyniki badań, analizuje je w celu określenia jakości handlowej produktów;
  • sprawdzanie urządzeń pomiarowych w celu zapewnienia prawidłowego ich działania;
  • współudział w przyjmowaniu próbek do badań, w ich rejestracji postępowaniu podczas przechowywania próbek, sporządzanie projektu sprawozdania z badań w celu jednoznacznej identyfikacji próbek i wyników badań;
  • prowadzenie stosownych wykazów w celu monitorowania pracy laboratorium oraz zapewnienia aktualności stosowanych aktów prawnych;

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe: technologia żywności, biotechnologia, towaroznawstwo, chemia lub pokrewne
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: badań żywności, przepisów prawa i przepisów normalizacyjnych w obszarze działania laboratorium;
  • posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • znajomość j. angielskiego lub innego języka wspólnoty na poziomie B2
  • posiadanie kompetencji: obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych
  • posiadanie kompetencji: odpowiedzialność
  • posiadanie kompetencji: doskonalenie zawodowe
  • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • posiadanie kompetencji: analityczne myślenie

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 28.11.2016
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "LWA-REF-Z"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  - rozmowa kwalifikacyjna

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 165

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Główny księgowy do spraw: prowadzenia rachunkowości UOKiK w Departamencie Budżetu i Administracji

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
  Ogłoszenie o naborze nr 5576 z dnia 18 listopada 2016 r.


  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  główny księgowy

  do spraw: prowadzenia rachunkowości UOKiK w Departamencie Budżetu i Administracji


  OFERTY DO: 28 listopada 2016

  WYMIAR ETATU: 1

  STANOWISKA: 1

  STATUS: nabór w toku

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa
   

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  Pl.Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  Praca biurowa przy komputerze, na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. 
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
  UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. 
  Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
  Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. 
  Pokój mieści się na IV piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzi rachunkowość Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawuje nadzór nad stosowaniem polityki rachunkowości.
  • Opracowuje projekty zarządzeń, instrukcji i uregulowań wewnętrznych w zakresie obowiązujących zasad rachunkowości (w szczególności - zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów) i opiniuje projekty zarządzeń, instrukcji i uregulowań wewnętrznych mogących mieć wpływ na procesy w obszarze gospodarki finansowej.
  • Opracowuje projekt budżetu Urzędu w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
  • Sporządzana okresowe analizy i wnioski z wykorzystania środków będących w dyspozycji Urzędu w celu informowania Kierownictwa o stanie wydatków na konkretny dzień roku budżetowego.
  • Sporządza sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki) dysponenta środków budżetowych oraz zamyka księgi rachunkowe bilansem zamknięcia.
  • Prowadzi gospodarkę finansową Urzędu (w tym dokonuje dyspozycji środkami pieniężnymi) zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  • Analizuje operacje ewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu w celu ujęcia prawidłowych danych w sprawozdaniach kwartalnych i rocznych oraz sprawuje nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej.
  • Sprawuje nadzór merytoryczny nad Wydziałem Finansowo Księgowym.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie 1. średnie ekonomiczne (średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) lub 2. wyższe ekonomiczne (jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe) lub 3. w przypadku wykształcenia średniego lub wyższego nie ekonomicznego: wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
  • doświadczenie zawodowe: - 6 lat praktyki w księgowości w przypadku wykształcenia średniego ekonomiczngo (średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna lub - 3 lata praktyki w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego ekonomicznego (jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe) lub - 3 lata praktyki w księgowości w przypadku wykształcenia średniego lub wyższego nie ekonomicznego
  • posiadanie kompetencji „wiedza specjalistyczna i umiejętność jej stosowania”, w zakresie:
  • 1. rachunkowości i finansów publicznych,
  • 2. prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • 3. dyscypliny finansów publicznych,
  • 4. sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
  • 5. zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • 6. prawa podatkowego, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.
  • posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość;
  • posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;
  • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy;
  • posiadanie kompetencji: zarządzanie zasobami;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub rachunkowości zarządczej
  • doświadczenie zawodowe: 3 lata w administracji publicznej;
  • posiadanie kompetencji „wiedza specjalistyczna i umiejętność jej stosowania”, w zakresie:
  • 1. zamówień publicznych,
  • 2. służby cywilnej, Kodeksu Pracy.
  • posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne;
  • posiadanie kompetencji: zarządzanie personelem;
  • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
  • znajomość j. angielskiego na poziomie B2;

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 28 listopada 2016 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "DBA-GKR"


   

  INNE INFORMACJE:

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia). 
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php 

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ dokumenty i oświadczenia niezbędne”. 

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. 

  Planowane techniki i metody naboru:
  - sprawdzian wiedzy 
  - rozmowa kwalifikacyjna 

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 165.

 


Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach
Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl
Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


Sprawdź też:

 

Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskiePytania i odpowiedziEuropejskie Centrum Konsumenckie