Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kariera w UOKiK

Kariera w UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Sektorowej i restrukturyzacyjnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

  Ogłoszenie o naborze nr 3925 z dnia 27 września 2016 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referendarz

  do spraw: pomocy publicznej

  w Wydziale Pomocy Sektorowej i restrukturyzacyjnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

   

  Ogłoszenie na zastępstwo

  WYMIAR ETATU: 1

  STANOWISKA: 1

   

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  Departament Monitorwania Pomocy Publicznej 
  ul. Warecka 11A 
  00-034 
   

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  plac Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  Praca biurowa przy komputerze, 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. 
  Pokój mieści się na II piętrze. Budynek wyposażony w windę.

  ZAKRES ZADAŃ

  • przygotowuje projekty stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu do projektów pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami o pomocy publicznej;
  • przygotowuje notyfikacje projektów pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, oraz wykonuje wszystkie niezbędne czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w celu uzyskania akceptacji notyfikowanej pomocy (w szczególności przygotowuje wyjaśnienia, bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami KE);
  • przygotowuje projekty pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w celu zapewnienia udzielania pomocy zgodnie z przepisami unijnymi;
  • bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektwó pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej (programy pomocowe oraz pomoc indywidualna), w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, oraz współpracuje na bieżąco z podmiotami przygotowującymi takie projekty, podmiotami udzielającymi pomocy oraz przedsiębiorcami, w celu przedstawienia stanowiska w zakresie zgodności projektów pomocy z przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej;
  • przygotowuje projekty stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczącego pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej, w celu ich przekazania Komisji Europejskiej oraz przedstawienia podczas spotkań Komisji Europejskiej z przedstawicielami państw członkowskich;
  • koordynuje postępowania w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowuje dokumenty niezbędne do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy oraz uczestniczy w takiej kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonania decyzji KE;
  • przygotowuje projekty dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia prawidłowego reprezentowania interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przygotowuje projekty decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewnienia należytego wykonania obowiązków w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów;

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • znajomość j. angielskiego (poziom B2);
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: 1. znajomości przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 2. znajomości problematyki integracji europejskiej; 3. znajomości problematyki funduszy strukturalnych;
  • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia;
  • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe 1. kierunkowe: prawo, ekonomia, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka; 2. podyplomowe w zakresie integracji europejskiej;
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok praca w zakresie: pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej) lub doświadczenie w zakresie tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych
  • znajomość j. angielskiego (poziom C1), znajomość innego języka UE (poziom B2);
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: 1. znajomość prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej; 2. znajomość analizy finansowej przedsiębiorstw;
  • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy;

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 02 października 2016 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   plac Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, 
  wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą - do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php 

  Uwaga! 
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie 
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. 

  Planowane techniki i metody naboru: 

  • sprawdzian wiedzy, 
  • próbka pracy, 
  • rozmowa kwalifikacyjna, 


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 244 lub 22 55 60 165

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw: badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej z siedzibą w Bydgoszczy

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 3508 z dnia 14.09.2016 r.

  • Oferty do 28 września 2016
  • Wymiar etatu: 1
  • Stanowiska: 1

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  specjalista

  do spraw: badań laboratoryjnych

  w Specjalistycznym Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej z siedzibą w Bydgoszczy

   

  Miejsce wykonywania pracy:

  Bydgoszcz

  Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy
  ul. Kasztanowa 57
  85-605 Bydgoszcz

  Adres urzędu:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Laboratorium mieści się w kompleksie dwóch budynków charakter pracy wymaga przemieszczenia się w obrębie budynków.
  Budynki nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :
  1. Praca w szczególnie trudnych warunkach (odczynniki - rozpuszczalniki organiczne).
  2. Wysoka temperatura - kriostat

  ZAKRES ZADAŃ

  • Wykonuje badania laboratoryjne paliw i biopaliw ciekłych metodą: 1. silnikową (silnik Waukesh'a); 2. oscylacyjną (gęstościomierze) w celu określenia ich jakości handlowej oraz bezpieczeństwa wyrobu;
  • Sprawdza przyrządy pomiarowe: 1. silnik Waukesh'a do oznaczania liczby oktanowej; 2. silnik Waukesh'a do oznaczania liczby cetanowej; 3. gęstościomierze oscylacyjne w celu potwierdzenia ich prawidłowego działania;
  • Prowadzi dokumentację realizowanych badań w stosownych dokumentach systemu zarządzania obowiązujących w laboratorium;
  • Współpracuje we wprowadzaniu i walidacji nowych metod badawczych w celu rozszerzenia zakresu badań.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe: chemia, technologia przetwórstwa ropy naftowej
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w laboratorium
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: prowadzonych badań paliw i biopaliw ciekłych;
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia;
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów;
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe /studia podyplomowe z zakresu technologii i przetwórstwa ropy naftowej
  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy w laboratorium zajmującym się badaniem jakości paliw ciekłych
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych w zakresie: Silników Waukesh'a z panelem cyfrowym lub bez panelu cyfrowego, gęstościomierzy oscylacyjnych;
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność;
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy;

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 28.09.2016
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   Pl.Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa

   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem „LBG-S"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
  wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą - do pobrania pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga!
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  - sprawdzian wiedzy,
  - próbka pracy,
  - rozmowa kwalifikacyjna,

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 244 lub 22 55 60 165

 


Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach
Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl
Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


Sprawdź też:

 

Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskiePytania i odpowiedziEuropejskie Centrum Konsumenckie