Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kariera w UOKiK

Kariera w UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw: ogólnego bezpieczeństwa produktów w Wydziale Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów w Departamencie Nadzoru Rynku

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 2653 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista

  do spraw: ogólnego bezpieczeństwa produktów

  w wydziale ogólnego bezpieczeństwa produktów

  w Departamencie Nadzoru Rynku

  Ogłoszenie w celu zastępstwa
   


  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa
   

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  Pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  Praca biurowa przy komputerze, na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. 

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

  UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na VI piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzi postępowania oraz czynności wyjaśniające z zakresu ogólnego bezpieczeństwa produktów w celu eliminowania z rynku produktów niebezpiecznych.
  • Analizuje przepisy prawne, nomy i inne dokumenty związane z tematyką bezpieczeństwa produktów i udziela odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców, konsumentów, instytucji lub organizacji w celu podnoszenia świadomości oraz wiedzy na temat praw i obowiązków konsumentów i przedsiębiorców, a także w celu przygotowywania stanowiska Urzędu w kwestiach związanych z nadzorem rynku nad ogólnym bezpieczeństwem produktów.
  • Realizuje zadania związane z uczestnictwem UOKiK w działaniach międzynarodowych, a tym wspólnotowych z zakresu bezpieczeństwa produktów (Komitetu Komisji Europejskiej ds. Dyrektywy 2001/95/WE, grupy roboczej NETWOK oraz współpracy w ramach członkostwa w organizacji POSAFE) w celu zwiększenia efektywności działań polskich organów nadzoru rynku.
  • Monitoruje i koordynuje realizację obowiązków przez Inspekcję Handlową w celu zapewnienia efektywności i spójności działań organów nadzoru nad ogólnym bezpieczeństwem produktów.
  • Przygotowuje i opiniuje projekty aktów prawnych w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu efektywności nadzoru w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok w stosowaniu prawa lub pracy w administracji publicznej
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: 1. znajomości przepisów dot. ogólnego bezpieczeństwa produktów i procedury administracyjnej, 2. znajomości problematyki związanej z integracją europejską oraz prawem wspólnotowym;
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość;
  • Znajomość j. angielskiego (poziom B2);
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze: prowadzenia postępowań administracyjnych lub kontrolnych lub pracy w instytucjach europejskich lub we współpracy w środowisku międzynarodowym.
  • posiadanie kompetencji: umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 31 sierpnia 2016 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "DNR-S-Z"

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą - do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php 

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ dokumenty i oświadczenia niezbędne”. 

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z listem motywacyjnym. 

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. 

  Planowane techniki i metody naboru: 

  • sprawdzian wiedzy merytorycznej, 
  • ocena kompetencji/próbka pracy, 
  • rozmowa kwalifikacyjna, 


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 556 02 44 lub 22 556 01 65

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Przemysłu, Energetyki i Usług w Departamence Ochrony Konkurencji

  Ogłoszenie o naborze nr 2533 z dnia 16 sierpnia 2016 r.


  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referendarz

  do spraw: ochrony konkurencji

  w Wydziale Przemysłu, Energetyki i Usług


  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa
   

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  Pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca biurowa przy komputerze, na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. 

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
  UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. 
  Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
  Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na V piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Inicjuje i prowadzi postępowania wyjaśniające oraz antymonopolowe z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) i przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym praktykom rynkowym;
  • Przygotowuje projekty odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na zażalenia, odpowiedzi na apelacje i odpowiedzi na skargi kasacyjne, a także projekty apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz projekty innych pism procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem rozstrzygnięć Prezesa UOKiK, w celu obrony przed sądami różnych instancji, a także reprezentuje Prezesa UOKiK przed sądami różnych instancji w procesie odwoławczym od rozstrzygnięć organu;
  • Uczestniczy w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską);
  • Współpracuje z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentuje Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, np. European Competition Network, International Competition Network, OECD;
  • Opiniuje akty inicjujące lub kończące postępowania antymonopolowe prowadzone w innych niż Departament komórkach organizacyjnych Urzędu pod katem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania; praktyk ograniczających konkurencję, w tym w zakresie wykorzystywanych narzędzi interwencji oraz polityki karania

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
  • znajomość j. angielskiego (poziom B2);
  • znajomość prawa antymonopolowego;
  • znajomość kpa i kpc;
  • znajomość orzecznictwa antymonopolowego;
  • znajomość podstaw ekonomii;
  • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
  • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia;
  • posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenie w zakresie prawa antymonopolowego, telekomunikacyjnego, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, prawa zamówień publicznych.
  • znajomość innego języka Wspólnoty (poziom B2);
  • posiadanie kompetencji: kreatywność;
  • posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.)

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 26 sierpnia 2016 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "DOK-REF-Z"

   

  INNE INFORMACJE:

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą - do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php 

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ dokumenty i oświadczenia niezbędne”. 

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. 

  Planowane techniki i metody naboru: 

  • sprawdzian wiedzy, 
  • próbka pracy, 
  • rozmowa kwalifikacyjna, 


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 556 02 44 lub 22 556 01 65

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Sekretarz do spraw obsługi sekretarskiej w Departamencie Budżetu i Administracji

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 2457 z dnia 11.08.2016 r.

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  sekretarz

  do spraw: obsługi sekretarskiej

  w Departamencie Budżetu i Administracji

  Ogłoszenie w celu zastępstwa

   

  Miejsce wykonywania pracy:

  Warszawa

  Adres urzędu:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl.Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca biurowa przy komputerze, na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze.

  Pokój mieści się na IV piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzi komputerową ewidencję pism wpływających i wychodzących z Departamentu, kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do dekretacji/podpisu Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w departamencie;
  • Odbiera telefony, korespondencję elektroniczną oraz obsługuje urządzenia biurowe (fax, xero) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sekretariatu departamentu;
  • Redaguje pisma na polecenie Dyrektora Departamentu, prowadzi terminarz spotkań oraz informuje o terminach załatwienia spraw w departamencie w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora;
  • Przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom departamentu w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i pracowników departamentu;
  • Przygotowuje dokumenty do archiwizacji w celu ich przekazania do archiwum;
  • Udziela informacji interesantom zgłaszającym się do urzędu oraz kieruje ich do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu celem jak najlepszej obsługi;

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w zakresie prac o charakterze sekretarsko-asystenckim
  • umiejętność obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych;
  • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
  • posiadanie kompetencji: pozytywne podejście do klienta;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • przeszkolenie w zakresie: kurs sekretarsko-asystencki;
  • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy;

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.)

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 24.08.2016
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   rząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "DBA-SEK-Z"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą - do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:

  • ocena kompetencji/próbka pracy,
  • rozmowa kwalifikacyjna,


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 556 02 44 lub 22 556 01 65

 


Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach
Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl
Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


Sprawdź też:

 

Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskiePytania i odpowiedziEuropejskie Centrum Konsumenckie