Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kariera w UOKiK

Kariera w UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw kontroli koncentracji w Wydziale Przemysłu i Handlu w Departamencie Kontroli Koncentracji

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 4715 z dnia 20 października 2016 r.

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referendarz

  do spraw: kontroli koncentracji

  w Wydziale Przemysłu i Handlu, Departament Kontroli Koncentracji

   

  WYMIAR ETATU: 1

  STANOWISKA: 1

  STATUS: nabór w toku

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa
   

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  Pl.Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa


  WARUNKI PRACY

  Praca biurowa przy komputerze, na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. 

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

  UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na V piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych. 

  ZAKRES ZADAŃ

  • prowadzi postępowania antymonopolowe i przygotowuje projekty rozstrzygnięć w sprawach koncentracji lub podziału przedsiębiorców w celu ocen wpływu koncentracji na stan konkurencji na rynku;
  • prowadzi postępowania wyjaśniające w celu badania rynku oraz ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK;
  • prowadzi postępowania antymonopolowe w celu nałożenia kar pieniężnych z tytułu dokonania koncentracji bez notyfikacji Prezesowi UOKiK oraz z tytułu nieudzielenia danych i informacji na żądanie Prezesa UOKiK;
  • opiniuje wnioski przedsiębiorców w sprawach koncentracji przesyłanych przez Komisję Europejską w celu ustalenia, czy są podstawy do przejęcia sprawy przez Prezesa Urzędu;

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
  • znajomość j. angielskiego (poziom B2);
  • znajomość przepisów krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji;
  • znajomość przepisów postępowania administracyjnego;
  • posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • posiadanie kompetencji: kreatywność;
  • posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne;
  • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 03 listopada 2016 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "DKK-REF"


   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia). 
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php 

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ dokumenty i oświadczenia niezbędne”. 

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. 

  Planowane techniki i metody naboru: 

  • - sprawdzian wiedzy
  • - próbka pracy
  • - rozmowa kwalifikacyjna


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 556 02 44 lub 22 556 01 65.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw pomocy publicznej w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
  Ogłoszenie o naborze nr 4406 z dnia 11 października 2016 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  referendarz

  do spraw: pomocy publicznej

  w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej

   

  Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

  WYMIAR ETATU: 1

  STANOWISKA: 1

  STATUS: nabór w toku

   

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  Departament Monitorowania Pomocy Publicznej 
  ul. Warecka 11A 
  00-034

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  plac Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa


  WARUNKI PRACY

  praca biurowa przy komputerze, 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. 
  Pokój mieści się na II piętrze. Budynek wyposażony w windę.

  ZAKRES ZADAŃ

  • przygotowuje projekty stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu do projektów pomocy na ochronę środowiska i rozwój w sektorze energetycznym, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami o pomocy publicznej;
  • przygotowuje notyfikacje projektów pomocy na ochronę środowiska i rozwój w sektorze energetycznym, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, oraz wykonuje wszystkie niezbędne czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w celu uzyskania akceptacji notyfikowanej pomocy (w szczególności przygotowuje wyjaśnienia, bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami KE);
  • przygotowuje projekty pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy na ochronę środowiska i rozwój w sektorze energetycznym, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w celu zapewnienia udzielania pomocy zgodnie z przepisami unijnymi;
  • bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektów pomocy na ochronę środowiska i rozwój w sektorze energetycznym (programy pomocowe oraz pomoc indywidualna), w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, oraz współpracuje na bieżąco z podmiotami przygotowującymi takie projekty, podmiotami udzielającymi pomocy oraz przedsiębiorcami, w celu przedstawienia stanowiska w zakresie zgodności projektów pomocy z przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej;
  • przygotowuje projekty stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczącego pomocy na ochronę środowiska i rozwój w sektorze energetycznym, w celu ich przekazania Komisji Europejskiej oraz przedstawienia podczas spotkań Komisji Europejskiej z przedstawicielami państw członkowskich;
  • koordynuje postępowania w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowuje dokumenty niezbędne do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy oraz uczestniczy w takiej kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonania decyzji KE;
  • przygotowuje projekty dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia prawidłowego reprezentowania interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przygotowuje projekty decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewnienia należytego wykonania obowiązków w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów;

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • znajomość j. angielskiego (poziom B2)
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: 1. znajomości przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 2. znajomości problematyki integracji europejskiej; 3. znajomości problematyki funduszy strukturalnych;
  • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia;
  • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe 1. kierunkowe: prawo, ekonomia, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka; 2. podyplomowe w zakresie integracji europejskiej;
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok praca w zakresie: pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej) lub doświadczenie w zakresie tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych
  • znajomość j. angielskiego (poziom C1), znajomość innego języka UE (poziom B2);
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: 1. znajomość prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej; 2. znajomość analizy finansowej przedsiębiorstw;
  • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy;

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 25 października 2016 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   plac Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   z dopiskiem: DDO-REF-Z

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą - do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php 

  Uwaga! 
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie 
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisany list motywacyjni i oświadczenia. 
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. 

  Planowane techniki i metody naboru: 

  • sprawdzian wiedzy, 
  • próbka pracy, 
  • rozmowa kwalifikacyjna, 


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 165

 


Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach
Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl
Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


Sprawdź też:

 

Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskiePytania i odpowiedziEuropejskie Centrum Konsumenckie