Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > O UOKiK

O UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest przez niego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Do kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów pomocy publicznej.

Plik do pobrania:


 

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Ochrona konkurencji

  Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konkurencji:

  • prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję – nadużywania pozycji dominującej na rynku oraz niedozwolonych porozumień (karteli). Mogą się one zakończyć nakazem zaniechania kwestionowanych działań oraz nałożeniem kary pieniężnej,
  • Prezesowi UOKiK przysługuje także prawo kontroli koncentracji, w celu niedopuszczenia do sytuacji, w której w wyniku łączenia się przedsiębiorców powstanie podmiot dominujący na rynku.

  Dowiedz się więcej:

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Ochrona konsumentów

  Uprawnienia w dziedzinie ochrony konsumentów:

  • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Mogą się one zakończyć nakazem zaniechania kwestionowanych działań, nakazem usunięcia trwających skutków naruszenia a także nałożeniem kary pieniężnej. Prezes UOKiK może również – jeszcze przed zakończeniem postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - wydać decyzję tymczasową, w której zobowiąże przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań w celu zapobieżenia poważnym i trudnym do usunięcia zagrożeniom dla konsumentów,
  • prowadzenie postępowań w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – to znaczy kształtujących interesy konsumentów w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
  • podawanie do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Urzędu,  ostrzeżeń konsumenckich w sytuacji gdy istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów oraz bezpłatnych komunikatów dotyczących zachowań i zjawisk, które mogą istotnie zagrażać interesom konsumentów,  
  • wyrażanie istotnego poglądu w sprawie – UOKiK może wyrazić swój pogląd w sprawie dotyczącej ochrony konsumentów przed sądem powszechnym, jeśli przemawia za tym interes publiczny,
  • korzystanie z instytucji tajemniczego klienta, która pozwala na uzyskanie dowodów w prowadzonym postępowaniu,
  • prowadzenie postępowań w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktów - służących ochronie zdrowia i życia konsumentów. W ich wyniku Prezes UOKiK może nakazać między innymi wycofanie z rynku wyrobu stwarzającego zagrożenie oraz, zgodnie z nowelizacją ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 12 stycznia 2007 roku, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100 tys. zł,
  • monitorowanie systemu nadzoru rynku, który służy zapewnieniu, że w obrocie znajdują się wyłącznie produkty bezpieczne i spełniające zasadnicze wymagania – określone w aktach prawnych wprowadzających do prawa polskiego tzw. dyrektywy nowego podejścia,
  • zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych.

   

  Dowiedz się więcej:

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Pomoc publiczna

  Opiniowanie projektów pomocy publicznej:

  • od 2004 roku Prezes UOKiK opiniuje projekty pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w ramach programów pomocowych oraz decyzji indywidualnych przed ich wysłaniem do Komisji Europejskiej (ta jest jedynym organem władnym podejmować decyzje w sprawach zgodności wsparcia ze Wspólnym Rynkiem),
  • monitoruje wsparcie udzielane przedsiębiorcom,
  • przygotowuje na podstawie sprawozdań podmiotów udzielających pomocy oraz jej beneficjentów raporty roczne o wsparciu państwa – przede wszystkim jego skuteczności i efektywności, a także wpływie na konkurencję.

  Dowiedz się więcej:

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Historia

  W 1990 r. powstał Urząd Antymonopolowy (UA), na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, która stanowiła ważny element programu reformy rynkowej. Jako główne zadania Urzędu wskazano przeciwdziałanie zawieraniu antykonkurencyjnych porozumień i nadużywaniu pozycji dominującej na rynku oraz kontrolę koncentracji przedsiębiorców.

  W 1996 r. UA zmienił nazwę na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Rozszerzono tym samym zakres działań o ochronę interesów konsumentów. UOKiK objął też nadzór nad Inspekcją Handlową.

  W 2000 r. Urząd rozpoczął monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom oraz nadzorowanie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

  W 2000 r. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zastąpiła dotychczasowy akt prawny. Określiła ona zasady funkcjonowania całego systemu ochrony konkurencji i konsumentów, w którym centralne miejsce zajmuje Prezes UOKiK.

  Wstąpienie do Unii Europejskiej w 2004 r. dla UOKiK oznaczało zakończenie procesu harmonizacji polskiego prawa antymonopolowego i konsumenckiego z regulacjami unijnymi. Powstał system nadzoru rynku dla wyrobów podlegających dyrektywom wspólnotowym oraz system monitorowania jakości paliw.

  W 2007 r. uchwalono nową ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów.

  W 2009 r. UOKiK przejął kompetencje Głównego Inspektoratu IH i tym samym 9 laboratoriów kontrolno-analitycznych weszło w jego struktury.

  W 2015 r. i 2016 r. doszło do ważnych zmian przepisów ustawy ― pojawiły się instrumenty prawne, które wzmocniły ochronę konkurencji i ochronę konsumentów.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Sprawozdania

  Sprawozdanie z działalności UOKiK 2020, Warszawa 2021
  Sprawozdanie z działalności UOKiK 2019, Warszawa 2020
  Sprawozdanie z działalności UOKiK 2018, Warszawa 2019
   

  Zobacz też:

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE