Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Kariera > Oferty pracy

Oferty pracy

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Biuro Budżetu i Administracji

  Ogłoszenie o naborze nr 49277 z dnia 13 czerwca 2019 r.

  OFERTY DO 24 czerwca 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko referendarza do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Biuro Budżetu i Administracji

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Warszawa

  ADRES URZĘDU

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu w pokoju na IV piętrze budynku. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Udział w pracach poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie zamówień publicznych, w szczególności, czynności wykonywanych w trakcie procedur zakupowych dla danej komórki organizacyjnej: weryfikacja, sporządzanie projektów umów, opisywanie faktur oraz bezpośrednie kontakty z jednostką organizacyjną w celu konsultacji w kwestiach wymagających wyjaśnień lub skorygowania.
  • Współuczestnictwo w przygotowywaniu i aktualizacji planu zamówień publicznych w celu właściwej organizacji udzielania zamówień publicznych w UOKiK.
  • Monitorowanie procesu zgłaszania zamówień UOKiK do prowadzonych przez COAR centralnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Weryfikowanie wniosków komórek organizacyjnych o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z procedurą, w tym ustalanie trybu udzielenia zamówienia w odniesieniu do wartości szacunkowej zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia oraz planu zamówień. Ponadto wspieranie pracowników komórek organizacyjnych UOKiK na etapie przygotowania wniosków i dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Współuczestnictwo w prowadzeniu rejestrów Wydziału Zamówień Publicznych, w szczególności rejestru wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, rejestru faktur i innych dokumentów księgowych, rejestru umów z osobami prawnymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, rejestru postępowań w celu bieżącego monitorowania i ewidencjonowania wydatków.
  • Opiniowanie i współtworzenie wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych, a także opiniowanie innych aktów prawnych przekazanych do zaopiniowania przez Dyrekcje Biura lub bezpośredniego przełożonego.
  • Przygotowywanie pism w zakresie zamówień publicznych, w szczególności dotyczących: wyrażenia zgody przez KPRM na samodzielne udzielenie zamówienia wyznaczonego jako centralne, wydania przez Urząd Zamówień Publicznych decyzji, interpretacji przepisów dla postępowań prowadzonych przez UOKiK oraz pism dotyczących odwołań wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne
  • Wiedza specjalistyczna w zakresie przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Posiadanie kompetencji: analityczne myślenie
  • Posiadanie kompetencji: współpraca
  • Posiadanie kompetencji: komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji rządowej lub samorządowej w obszarze zamówień publicznych.
  • Przeszkolenie w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, dyscypliny o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kodeksu cywilnego
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do 24 czerwca 2019 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BBA-2-Ref.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego:

  administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Cel przetwarzania danych:

  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Okres przechowywania danych:

  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych:

  podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje:

  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  INNE INFORMACJE

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru:

  sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

  1. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  2. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  3. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  4. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw ochrony konkurencji i konsumentów w Delegaturze UOKiK w Łodzi

  Ogłoszenie o naborze nr 49212 z dnia 12 czerwca 2019 r.

  OFERTY DO 17 czerwca 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  UMOWA O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko referendarza do spraw ochrony konkurencji i konsumentów w Delegaturze UOKiK w Łodzi.

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Łódź Delegatura w Łodzi ul. Traugutta 25 90-113 Łódź

  ADRES URZĘDU

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w pokoju na 3 piętrze budynku.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Inicjowanie i prowadzenie postępowań (wyjaśniających i właściwych) w sprawach z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym i antykonsumenckim praktykom rynkowym.
  • Prowadzenie badań i analiz rynków towarów i usług (w tym w ramach białego wywiadu, w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) mających na celu wykrywanie nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.
  • Przygotowywanie, poza postępowaniami administracyjnymi, projektów wystąpień do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w celu efektywnego eliminowania działań, które mogą naruszać prawa konsumentów lub stanowić praktyki ograniczające konkurencję.
  • Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską).
  • Podejmowanie działań związanych z egzekucją kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców w celu doprowadzenia do zapłaty nałożonej kary pieniężnej oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
  • Uzupełnianie i aktualizacja baz danych funkcjonujących w UOKiK w celu zapewnienia aktualnego i pełnego dostępu do informacji.
  • Przygotowywanie projektów informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomień o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz projektów opinii w sprawach skarg i wniosków konsumentów, w celu udzielenia odpowiedzi zawiadamiającym i wnioskodawcom.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie wyższe.
  • Wiedza specjalistyczna z zakresu polskiego jak i unijnego prawa konkurencji i ochrony konsumentów.
  • Posiadanie kompetencji: komunikacja.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy.
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność.
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
  • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie wyższe magisterskie, prawnicze lub ekonomiczne.
  • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy praca na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa lub prowadzeniem analiz ekonomicznych.
  • Wiedza specjalistyczna w zakresie podstaw ekonomii w szczególności w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych.
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do 17 czerwca 2019 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 

  00-950 Warszawa

  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem RŁO-Ref.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego:

  administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Cel przetwarzania danych:

  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych

  Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Okres przechowywania danych:

  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. 

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4. prawo do usunięcia danych osobowych

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych:

  podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje:

  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  INNE INFORMACJE

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  1. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  2. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  3. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  4. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  5. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

   

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw ochrony konkurencji w Wydziale Przemysłu, Energetyki i Usług, Departament Ochrony Konkurencji

  Ogłoszenie o naborze nr 49199 z dnia 12 czerwca 2019 r.

  OFERTY DO 24 czerwca 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referendarza do spraw ochrony konkurencji w Wydziale Przemysłu, Energetyki i Usług, Departament Ochrony Konkurencji

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Praca w pokoju na 5 piętrze budynku. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyjazdy służbowe w związku z prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami. Kontakty ze stronami postępowania w związku z toczącymi się sprawami. Stanowisko pracy dofinansowane w ramach programu Pomoc Techniczna 2014- 2020.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych w wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym praktykom rynkowym.
  • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na zażalenia, odpowiedzi na apelacje i odpowiedzi na skargi kasacyjne, a także projektów apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz projektów innych pism procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem rozstrzygnięć Prezesa UOKiK w celu ich obrony przed sądami różnych instancji, a także reprezentowanie Prezesa UOKiK przed sądami różnych instancji w procesie odwoławczym od rozstrzygnięć organu.
  • Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską).
  • Współpraca z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentowanie Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, np. European Competition Network, International Competition Network, OECD.
  • Opiniowanie aktów inicjujących lub kończących postępowania antymonopolowe prowadzonych w innych niż Departament Ochrony Konkurencji komórkach organizacyjnych pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk ograniczających konkurencję, w tym w zakresie wykorzystywanych narzędzi interwencji oraz polityki karania.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa antymonopolowego, orzecznictwa antymonopolowego, kpa, kpc oraz podstaw ekonomii
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania prawa antymonopolowego, energetycznego, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, prawa zamówień publicznych
  • Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie B2
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o znajomości innego języka UE na poziomie B2

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do 24 czerwca 2019 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DOK-1-Ref

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego:

  administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Cel przetwarzania danych:

  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Okres przechowywania danych:

  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje:

  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru:

                sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

  1. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  2. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  3. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  4. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

  Ogłoszenie o naborze nr 48958 z dnia 07 czerwca 2019 r.

  Oferty do 18 czerwca 2019

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 1

  Status: nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referendarza do spraw pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  DEPARTAMENT MONITOROWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

  Warecka 11A

  00-034 Warszawa

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Budynek na ul. Wareckiej jest częściowo dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Departament mieści się na II piętrze. Budynek jest wyposażony w windę.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przygotowywanie projektów stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu do projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami o pomocy publicznej.
  • Przygotowywanie notyfikacji projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w celu uzyskania akceptacji notyfikowanej pomocy (w szczególności przygotowywanie wyjaśnień, uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami KE).
  • Przygotowywanie projektów pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia udzielania pomocy zgodnie z przepisami unijnymi.
  • Uczestniczenie w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektów pomocy horyzontalnej (programy pomocowe oraz pomoc indywidualna), w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz współpraca na bieżąco z podmiotami przygotowującymi takie projekty, podmiotami udzielającymi pomocy oraz przedsiębiorcami w celu przedstawienia stanowiska w zakresie zgodności projektów pomocy z przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej.
  • Przygotowywanie projektów stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczących pomocy horyzontalnej w celu ich przekazania Komisji Europejskiej oraz przedstawienia podczas spotkań Komisji Europejskiej z przedstawicielami państw członkowskich.
  • Koordynowanie postępowań w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy oraz uczestniczenie w takiej kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonywania decyzji KE.
  • Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia prawidłowego reprezentowania interesów Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewniania należytego wykonywania obowiązków w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, problematyki integracji europejskiej, problematyki funduszy strukturalnych
  • Posiadanie kompetencji: analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe prawo lub ekonomia lub politologia lub stosunki międzynarodowe lub europeistyka.
  • Studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej.
  • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej) lub w zakresie tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • Znajomość innego języka UE na poziomie B2
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa unijnego dot. pomocy publicznej, analizy finansowej przedsiębiorstw
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego języka UE na wymaganym poziomie

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do 18 czerwca 2019 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DMP-2-Ref

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.

  Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  Informacje o odbiorcach danych: cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

   Uprawnienia:

  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4. prawo do usunięcia danych osobowych

  Żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych5. (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  2. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;1. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 142. lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.3.

  Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Starszy specjalista do spraw pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej

  Ogłoszenie o naborze nr 48955 z dnia 07.06.2019 r.

  Oferty do: 18 czerwca 2019 r.

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko starszego specjalisty do spraw pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  DEPARTAMENT MONITOROWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

  Ul. WARECKA 11A

  00-034 Warszawa

  ADRES URZĘDU:

  URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

  Pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Budynek na ul. Wareckiej jest częściowo dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Departament mieści się na II piętrze. Budynek jest wyposażony w windę.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przygotowywanie projektów stanowisk UOKiK (opinii, zaskarżeń) w odniesieniu do projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami o pomocy publicznej
  • Przygotowywanie notyfikacji projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w celu uzyskania akceptacji notyfikowanej pomocy (w szczególności przygotowywanie wyjaśnień, udział w spotkaniach przedstawicieli KE)
  • Przygotowywanie projektów pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia udzielania pomocy zgodnie z przepisami unijnymi
  • Udział w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektów pomocy horyzontalnej (programy pomocowe oraz pomoc indywidualna), w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, oraz współpraca na bieżąco z podmiotami przygotowującymi takie projekty, podmiotami udzielającymi pomocy oraz przedsiębiorcami w celu przedstawienia stanowiska w zakresie zgodności projektów pomocy z przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej
  • Przygotowywanie projektów stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczących pomocy horyzontalnej w celu ich przekazania Komisji Europejskiej oraz przedstawienia podczas spotkań Komisji Europejskiej z przedstawicielami państw członkowskich UE
  • Koordynacja postępowań w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy oraz uczestnictwo w takiej kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonania decyzji KE
  • Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia prawidłowego reprezentowania interesów Rzeczypospolitej Polskiej
  • Przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewniania należytego wykonywania obowiązków w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w zakresie pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej) lub w zakresie funduszy strukturalnych
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego wykorzystania w zakresie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, problematyki integracji europejskiej, problematyki funduszy strukturalnych, prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe: prawo/ekonomia/politologia/stosunki międzynarodowe/europeistyka; lub ukończone studia podyplomowe w zakresie: integracji europejskiej/funduszy strukturalnych/pomocy publicznej/prawa podatkowego/analizy finansowej przedsiębiorstw
  • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub w zakresie prawa podatkowego lub w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstw
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstw, zasad legislacji
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • Znajomość innego języka UE na poziomie B2

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 18 czerwca 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DMP-2-StS

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.

  Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

  Uprawnienia:

  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. Prawo do usunięcia danych osobowych;

   Żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  2. Podstawa prawna przetwarzania danych:art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.


Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 


Zachęcamy, aby przygotowując swoją ofertą zwrócili Państwo szczególną uwagę na właściwe dokumentowanie spełniania wymagań w kwestiach dotyczących:

 • doświadczenia zawodowego

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość wymaganego doświadczenia poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub odbytych praktykach, opinii czy referencji.

W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego w konkretnym obszarze należy dodatkowo dołączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające posiadanie takiego doświadczenia (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie).

 • wykształcenia

Kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu lub zaświadczenia z uczelni potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

 • znajomości języka obcego

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego składane oferty powinny zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

 

Zachęcamy do skorzystania z wzoru oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wszystkie wymagane oświadczenia oraz list motywacyjny powinny zostać podpisane.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji procesu rekrutacji, składania aplikacji i wymaganych dokumentów mogą Państwo uzyskać w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji, tel.: 22 55 60 247 / 22 55 60 213.

 


Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl

Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.


Sprawdź też:


Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENEuropejskie Centrum KonsumenckieUE100-lecie odzyskania niepodległości