Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Kariera > Oferty pracy

Oferty pracy

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Starszy specjalista w Departamencie Prawnym

  Ogłoszenie o naborze nr 46136 z 13 kwietnia 2019 r.

  Oferty do: 24 kwietnia 2019 r.

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  starszy specjalista

  do spraw: przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

  Wydział Prawno-Legislacyjny, Departament Prawny

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu w pokoju na 5 piętrze.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Reprezentowanie Prezesa Urzędu na konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Opiniowanie przygotowanych przez inne departamenty i delegatury Urzędu projektów decyzji i postanowień w celu zapewnienia ich formalnoprawnej i merytorycznej poprawności, w szczególności w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;
  • Opiniowanie aktów prawa powszechnego oraz dokumentów rządowych, strategii, planów itp. w celu ustalenia ich zgodności z przepisami, w zakresie których działa Prezes Urzędu;
  • Przygotowywanie projektów opinii prawnych w sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Departamentu w celu przedstawienia stanu prawnego zleconych mu spraw.
   Opiniowanie i rozpatrywanie skarg na działania Urzędu;
  • Reprezentowanie Prezesa Urzędu w czasie uzgodnień międzyresortowych dotyczących opiniowanych projektów oraz na posiedzeniach komisji prawniczych w celu przedstawienia stanowiska Prezesa Urzędu w toku procesu legislacyjnego;
  • Konsultacje z pracownikami innych departamentów i delegatur Urzędu w związku z prowadzonymi przez nich
   postępowaniami administracyjnymi w celu bieżącego wyjaśniania pojawiających się problemów prawnych;
  • Przygotowywanie interpretacji przepisów dotyczących udostępniania informacji publicznej oraz sporządzanie
   projektów decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej;
  • Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze;
  • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze stosowania prawa;
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego zastosowania z zakresu znajomości polskiego i wspólnotowego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, procedury administracyjnej i cywilnej;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, wystąpienia publiczne;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • Korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w obszarze administracji publicznej;
  • Rozpoczęta lub ukończona aplikacja radcowska/adwokacka/sądowa.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny;
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
   kandydatek/kandydatów;
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 24 kwietnia 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DPR-2-StS/2

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:
   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem
  własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php.
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym
  podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.
  10. Mnożnik: 2,5 (4 792,35 PLN brutto miesięcznie).

   

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Radca prawny w Departamencie Prawnym

  Ogłoszenie o naborze nr 46128 z 13 kwietnia 2019 r.

  Oferty do: 24 kwietnia 2019 r.

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  radca prawny

  do spraw: przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

  samodzielne wieloosobowe stanowisko radcy prawnego, Departament Prawny

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu w pokoju na 5 piętrze.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Reprezentowanie Prezesa UOKiK urzędu w sądzie oraz ze stronami postępowań w związku z toczącymi się sprawami.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Opiniowanie przygotowanych przez inne departamenty i delegatury Urzędu projektów decyzji i postanowień, jak również pism procesowych kierowanych do sądu;
  • Wykonywanie zastępstwa procesowego, w tym sporządzanie pism procesowych, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi;
  • Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Departamentu w celu przedstawienia stanu prawnego zleconych mu spraw;
  • Rozpatrywanie oraz przygotowywanie projektów opinii w sprawach skarg na działania Urzędu w celu dokonania oceny zasadności wniesionej skargi;
  • Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów regulujących działalności Urzędu w celu zapewnienia ich formalnoprawnej poprawności;
  • Udzielanie konsultacji pracownikom innych departamentów i delegatur Urzędu w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami administracyjnymi w celu bieżącego wyjaśnienia pojawiających się problemów prawnych;
  • Sporządzanie projektów decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej;
  • Ocenianie merytorycznej zasadności wnoszenia środków zaskarżenia przez Prezesa UOKiK oraz zasadności wniesionego środka zaskarżenia od decyzji i postanowień Prezesa Urzędu w celu przekazania środka zaskarżenia wraz z aktami sprawy do sądu bądź wskazania przesłanki uzasadniającej uchylenie bądź zmianę decyzji lub postanowienia.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze;
  • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w stosowaniu prawa gospodarczego i cywilnego lub na stanowisku radcy prawnego;
  • Uprawnienia radcy prawnego;
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego zastosowania z zakresu znajomości polskiego i wspólnotowego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, procedury administracyjnej i cywilnej;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, wystąpienia publiczne;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • Korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny;
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
  • Kopia wpisu na listę radców prawnych;
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 24 kwietnia 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DPR-1-RPr/2

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:
   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
  najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
  wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem
  własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php.
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie
  podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.
  10. Mnożnik: 3,00 (5 750,82 PLN brutto miesięcznie).

   

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Specjalista ds. badań laboratoryjnych w Laboratorium w Łodzi

  Ogłoszenie o naborze nr 45788 z dnia 08.04.2019 r.

  Oferty do: 15 kwietnia 2019 r.

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dodatkowe: na zastępstwo

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista

  do spraw: badań laboratoryjnych

  w Laboratorium w Łodzi, Departament Laboratoriów

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Łódź

  Laboratorium w Łodzi
  ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, Bud. B
  90-570 Łódź
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Wykonywanie badań laboratoryjnych próbek produktów dostarczanych do badań.
  • Sporządzanie sprawozdań lub protokołów z przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
  • Monitorowanie warunków środowiskowych w laboratorium.
  • Nadzorowanie i ewidencjonowanie wyposażenia technicznego laboratorium.
  • Wykonywanie czynności związanych z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
  • Współpraca ze zlecającymi przeprowadzenie badań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług laboratorium.
  • Opracowywanie informacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania laboratorium do realizacji polityki UOKiK w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  • Współpraca z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi, dostawcami towarów i usług dla laboratorium, instytucjami naukowymi i badawczymi oraz stowarzyszeniami podmiotów wykonujących zadania w obszarze właściwości laboratorium.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe w zakresie nauk ścisłych lub technicznych
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w wykonywaniu badań w laboratorium badawczym.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, sporządzania sprawozdań (raportów) z badań, funkcjonowania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025
  • Znajomość języka angielskiego w sposób umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Studia lub przeszkolenie z systemu zarządzania
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu zasad tworzenia procedur badawczych
  • Znajomość języka angielskiego w sposób pozwalający na swobodną komunikację ustną i pisemną w zakresie właściwości laboratorium
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Zaświadczenie o ukończeniu studiów lub szkolenia z zakresu systemu zarządzania
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 15 kwietnia 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DL-5-S

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:
   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:


  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.
  10. Mnożnik: zwykły: 1,655 (3172,53 PLN brutto).

   

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw: badań laboratoryjnych w Laboratorium w Katowicach, Departament Laboratorium

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Ogłoszenie o naborze nr 45820 z dnia 06 kwietnia 2019 r.

  • Oferty do: 16 kwietnia 2019 r.
  • Wymiar etatu: 1
  • Status: nabór w toku
  • Stanowiska: 1
  • Dodatkowe: na zastępstwo
    

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista do spraw: badań laboratoryjnych w Laboratorium w Katowicach, Departament Laboratorium


  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Katowice

  Laboratorium w Katowicach ul. Porcelanowa 23
  40-246 Katowice


  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  Praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Wykonywanie badań laboratoryjnych próbek produktów dostarczanych do badań Sporządzanie sprawozdań lub protokołów z przeprowadzonych badań laboratoryjnych Monitorowanie warunków środowiskowych w laboratorium
  • Nadzorowanie i ewidencjonowanie wyposażenia technicznego laboratorium Wykonywanie czynności związanych z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
  • Współpraca ze zlecającymi przeprowadzenie badań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług laboratorium Opracowywanie informacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania laboratorium do realizacji polityki UOKiK w zakresie ochrony interesów konsumentów
  • Współpraca z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi, dostawcami towarów i usług dla laboratorium, instytucjami naukowymi i badawczymi oraz stowarzyszeniami podmiotów wykonujących zadania w obszarze właściwości laboratorium

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe w zakresie nauk ścisłych lub technicznych
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w wykonywaniu badań w laboratorium badawczym
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, sporządzania sprawozdań (raportów) z badań, funkcjonowania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025
  • Znajomość języka angielskiego w sposób umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Ukończone studia podyplomowe lub przeszkolenie z systemu zarządzania
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu zasad tworzenia procedur badawczych Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • Znajomość języka angielskiego w sposób pozwalający na swobodną komunikację ustną i pisemną w zakresie właściwości laboratorium

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Zaświadczenie o ukończeniu studiów lub szkolenia z zakresu systemu zarządzania. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 16 kwietnia 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DL-2-S-zastępstwo

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.

  Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

  Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

  Uprawnienia:

  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia

  danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60
  10. Mnożnik: zwykły: 1,65 (3162,95 PLN brutto).

  WZORY OŚWIADCZEŃ:

  Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw: badań laboratoryjnych w Laboratorium w Katowicach, Departament Laboratoriów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Ogłoszenie o naborze nr 45815 z dnia 06 kwietnia 2019 r.

  • Oferty do: 16 kwietnia 2019 r.
  • Wymiar etatu: 1
  • Status: nabór w toku
  • Stanowiska: 1
  • Dodatkowe: na zastępstwo
    

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista do spraw: badań laboratoryjnych w Laboratorium w Katowicach, Departament Laboratoriów
   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Katowice

  Laboratorium w Katowicach ul. Porcelanowa 23

   

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  Praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Wykonywanie badań laboratoryjnych próbek produktów dostarczanych do badań Sporządzanie sprawozdań lub protokołów z przeprowadzonych badań laboratoryjnych Monitorowanie warunków środowiskowych w laboratorium
  • Nadzorowanie i ewidencjonowanie wyposażenia technicznego laboratorium Wykonywanie czynności związanych z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
  • Współpraca ze zlecającymi przeprowadzenie badań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług laboratorium Opracowywanie informacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania laboratorium do realizacji polityki UOKiK w zakresie ochrony interesów konsumentów
  • Współpraca z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi, dostawcami towarów i usług dla laboratorium, instytucjami naukowymi i badawczymi oraz stowarzyszeniami podmiotów wykonujących zadania w obszarze właściwości laboratorium

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe w zakresie nauk ścisłych lub technicznych
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w wykonywaniu badań w laboratorium badawczym
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, sporządzania sprawozdań (raportów) z badań, funkcjonowania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025
  • Znajomość języka angielskiego w sposób umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Studia podyplomowe lub przeszkolenie z systemu zarządzania
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu zasad tworzenia procedur badawczych Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • Znajomość języka angielskiego w sposób pozwalający na swobodną komunikację ustną i pisemną w zakresie właściwości laboratorium

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Zaświadczenie o ukończeniu studiów lub szkolenia z zakresu systemu zarządzania Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 16 kwietnia 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DL-2-S

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.

  Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

  Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

  Uprawnienia:

  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60
  10. Mnożnik: zwykły: 1,65 (3162,95 PLN brutto).

  WZORY OŚWIADCZEŃ:

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Starszy Specjalista w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji

  Ogłoszenie o naborze nr 45812 z dnia 6.04.2019 r.

  Oferty do: 17 kwietnia 2019 r.

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  starszy specjalista

  do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi

  w Zespole Obsługi Szkoleń i Rekrutacji, Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  - Praca 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie
  - Praca w pokoju na V piętrze
  - Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych (winda, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  • Uczestnictwo w realizacji szkoleń, monitorowanie wydatków szkoleniowych oraz ewaluacja projektów szkoleniowych w celu zapewnienia pracowników o kluczowych kompetencjach
  • Współuczestnictwo w procesach naboru pracowników w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego ich przebiegu
  • Współuczestnictwo w procesie tworzenia opisów stanowisk pracy
  • Przygotowywanie części sprawozdania Dyrektora Generalnego z wykonania ustawy o służbie cywilnej w zakresie realizowanych w UOKiK szkoleń i naborów
  • Współuczestnictwo w procesach realizacji praktyk i staży

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze administracji publicznej
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce z zakresu: ustawy o służbie cywilnej; zagadnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników; technik rekrutacyjnych oraz stosowania modelu kompetencyjnego
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce z zakres rozporządzeń wykonawczych regulujących kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi (nabory, opisy stanowisk pracy)
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność myślenia analitycznego
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 17 kwietnia 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem BKSiO-2-StS/2

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:
   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:


  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php .
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.
  10. Mnożnik: 2,3 (4408,96 PLN brutto miesięcznie).

   

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Specjalista ds. badań laboratoryjnych w Laboratorium w Olsztynie, Departament Laboratoriów

  Ogłoszenie o naborze nr 45607 z dnia 3.04.2019 r.

  Oferty do: 12 kwietnia 2019 r.

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dodatkowe: na zastępstwo

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista

  do spraw: badań laboratoryjnych

  w Laboratorium w Olsztynie, Departament Laboratoriów

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Olsztyn

  Laboratorium w Olsztynie
  ul. Poprzeczna 19
  10-282 Olsztyn
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Wykonywanie badań laboratoryjnych próbek produktów dostarczanych do badań.
  • Sporządzanie sprawozdań lub protokołów z przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
  • Monitorowanie warunków środowiskowych w laboratorium.
  • Nadzorowanie i ewidencjonowanie wyposażenia technicznego laboratorium.
  • Wykonywanie czynności związanych z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
  • Współpraca ze zlecającymi przeprowadzenie badań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług laboratorium.
  • Opracowywanie informacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania laboratorium do realizacji polityki UOKiK w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  • Współpraca z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi, dostawcami towarów i usług dla laboratorium, instytucjami naukowymi i badawczymi oraz stowarzyszeniami podmiotów wykonujących zadania w obszarze właściwości laboratorium.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe w zakresie nauk ścisłych lub technicznych
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w wykonywaniu badań w laboratorium badawczym.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, sporządzania sprawozdań (raportów) z badań, funkcjonowania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025
  • Znajomość języka angielskiego w sposób umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Studia lub przeszkolenie z systemu zarządzania
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu zasad tworzenia procedur badawczych
  • Znajomość języka angielskiego w sposób pozwalający na swobodną komunikację ustną i pisemną w zakresie właściwości laboratorium
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Zaświadczenie o ukończeniu studiów lub szkolenia z zakresu systemu zarządzania
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 12 kwietnia 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DL-6-S

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:
   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.
  10. Mnożnik: zwykły: 1,65 (3162,95 PLN brutto).

   


Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 


Zachęcamy, aby przygotowując swoją ofertą zwrócili Państwo szczególną uwagę na właściwe dokumentowanie spełniania wymagań w kwestiach dotyczących:

 • doświadczenia zawodowego

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość wymaganego doświadczenia poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub odbytych praktykach, opinii czy referencji.

W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego w konkretnym obszarze należy dodatkowo dołączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające posiadanie takiego doświadczenia (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie).

 • wykształcenia

Kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu lub zaświadczenia z uczelni potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

 • znajomości języka obcego

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego składane oferty powinny zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

 

Zachęcamy do skorzystania z wzoru oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wszystkie wymagane oświadczenia oraz list motywacyjny powinny zostać podpisane.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji procesu rekrutacji, składania aplikacji i wymaganych dokumentów mogą Państwo uzyskać w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji, tel.: 22 55 60 247 / 22 55 60 213.

 


Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl

Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.


Sprawdź też:


Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENEuropejskie Centrum KonsumenckieUE100-lecie odzyskania niepodległości