Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Zamówienia publiczne > Ogłoszenia

Ogłoszenia

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź (09.01.2018) Ogłoszenie wyników rozeznania rynku ofert dotyczącego świadczenia w 2018 r. usługi asysty technicznej i rozwoju systemów SHRIMP i SUDOP oraz konsultacji w zakresie SHRIMP ver. 2

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź (19.12.2017) Ogłoszenie wyników rozeznania rynku ofert na sporządzenie wkładu do SOPZ dot. utworzenia systemu SHRIMP ver. 2

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź (06.12.2017) Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi asysty technicznej i rozwoju systemów informatycznych (SHRIMP oraz SUDOP) oraz usługi konsultacji w zakresie planu architektury, funkcjonowania i administrowania systemem SHRIMP ver. 2.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi asysty technicznej i rozwoju systemów informatycznych - System Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej (SHRIMP) i  Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) oraz usługi konsultacji w zakresie planu architektury, funkcjonowania i administrowania systemem SHRIMP ver. 2.

  Ofertę należy przesłać na adres mailowy: [SCODE]a2FtaWxhLnNtaWVyenluc2thQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE] lub faksem na numer: 22 32 32 500.

  Termin składania ofert to 15 grudnia 2017 r.

  Pliki do pobrania

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź (08.11.2017) Ogłoszenie wyników konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź (04.10.2017) Ogłoszenie o konkursie na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [zaktualizowany]

  (10.10.2017) UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienia termin składania i otwarcia ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów usytuowanej w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1

  Nowy termin składania ofert - 16 października 2017 r godz. 12:30

  Nowy termin otwarcia ofert i degustacji - 16 października 2017 r godz. 13:00


   

  Ogłoszenie o konkursie na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów usytuowanej w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1

  Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej - bufetu w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1.

  Lokal o powierzchni 48,77 m2 oraz 10,34 m2 pomieszczenie przeznaczone na szatnię / toaletę dla pracowników, znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy pl. Powstańców Warszawy 1.

  Okres najmu lokalu 3 lata.

  Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w regulaminie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej - bufetu w budynku przy pl. Powstańców Warszawy 1 z dnia 3 października 2017 r. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.uokik.gov.pl

  Każdy z przystępujących do konkursu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią.

  Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  1. Renata Wiśniewska tel. 22 55-60-177,

  2. Małgorzata Stasiak tel. 22 55-60-103.
   

  Przystępujący do konkursu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia w terminie oferty zawierającej:

  1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do regulaminu),
  2. aktualny — wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert - odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
  3. aktualny — wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert odpis zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobowiązaniem się dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy;
  4. podpisanych oświadczeń (Załącznik Nr 1 regulaminu),
  5. umowy spółki lub statut,
  6. kopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr REGON, NIP,
  7. oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy,
  8. kopię potwierdzenia wpłaty wadium w wysokości 3321,00 zł (zwrot wpłaconego wadium stanowi Załącznik Nr 3 do regulaminu).
  9. W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu.

  Wymienione wyżej dokumenty pod pozycją 2, 3, 5, 6, 7 i 8 mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, zaś dodatkowo dokumenty pod pozycją 2 i 3 w formie wydruku elektronicznego Dokumenty wymienione pod pozycją 1, 4 i 9  należy złożyć w formie oryginału.

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16 października 2017 r. do godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Kancelaria pokój nr  1.6 (CSK).

  Koperta powinna zawierać nazwę  i dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta konkursowa na lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej - bufetu”. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a oferentem wybranym w konkursie. Zastrzega się prawo do uznania, że konkurs nie przyniósł oczekiwanego rezultatu oraz unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyny.

   

  Dokumenty do pobrania:

  1. regulamin konkursu,
  2. formularz ofertowy,
  3. oświadczenie,
  4. wzór umowy najmu.

  Pliki do pobrania

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź (26.05.2017) Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie wkładu do SOPZ dot. utworzenia systemu SHRIMP ver. 2

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza do składania ofert na sporządzenie wkładu do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego na budowę, testowanie i wdrożenie Systemu Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej SHRIMP ver. 2.

  Ofertę należy przesłać na adres mailowy: [SCODE]bWFydGEuZ3JvZHprYUB1b2tpay5nb3YucGw=[ECODE] lub faksem na numer: 22 32 32 500.

  Termin składania ofert to 02 czerwca 2017 r. do godziny 16:00.

  Realizacja zamówienia będzie odbywała się na podstawie Istotnych Postanowień Umowy.

  Projekt dofinansowany będzie ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  Pliki do pobrania

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź (26.04.2017) Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie wkładu do SOPZ dot. utworzenia systemu SHRIMP ver. 2

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza do składania ofert na sporządzenie wkładu do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego na budowę, testowanie i wdrożenie Systemu Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej SHRIMP ver. 2.

  Ofertę należy przesłać na adres mailowy: [SCODE]bWFydGEuZ3JvZHprYUB1b2tpay5nb3YucGw=[ECODE] lub faksem na numer: 22 32 32 500.

  Termin składania ofert to 11 maja 2017 r. do godziny 16:00.

  Realizacja zamówienia będzie odbywała się na podstawie Istotnych Postanowień Umowy.

  Projekt dofinansowany będzie ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  Pliki do pobrania

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź (10.02.2017) Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w nieruchomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów usytuowanej w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1

  Pliki do pobrania

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź (17.12.2015) Ogłoszenie wyników konkursu na eksperta ds. zmów przetargowych

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź (10.11.2015) Ogłoszenie o konkursie na ekspertów ds. zmów przetargowych

  Pliki do pobrania

 20. Drukuj pytanie
 21. Rozwiń odpowiedź (24.06.2015) Sprzedaż auta służbowego UOKiK

   

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców W-wy 1, 00-950 W-wa, faks 22 827 08 43, www.uokik.gov.pl
  2. Opis składników majątku i os. do kontaktów:
   1. Opis: Fiat Doblo, nr rej. WI98221, stan licznika – 117 tys. km, rok produkcji 2004;
    cena wywoławcza: 7630zł.
   2. Osoba do kontaktów: M. Stasiak, tel. 22 55 60 103
   3. Oględziny: 2.07.2015, godz. 12.00, ul. Powsińska 69/71 (przy bramie wjazdowej).
  3. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 8.1 Rozp. RM z 21.05.2010 r. (Dz. U. 2010.114.761).
  4. Wadium:
  1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie go w pieniądzu do 6.07.2015 r.,
   w wys. 10% ceny min. auta na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000.
  2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny.
  3. nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  1. Termin składania ofert: 8.07.2015 r. do godz. 9.30 w Kancelarii Urzędu (pok. 1.6)
  2. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na www.uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „AUTO-OFERTA” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem auta. Strony oferty parafuje Oferent.
  3. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: 8.07.2013 r. godz. 10.00.
  5. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na www.uokik.gov.pl i tablicy informacyjnej UOKiK.
  6. Zawarcie umowy nastąpi z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu oferty.
  7. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie auta nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wadium na konto nr 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000.
  8. Urząd zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty i podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dok. i danych, wskazanych w pkt. 8 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 22. Drukuj pytanie
 23. Rozwiń odpowiedź (27.05.2015) Sprzedaż zużytych składników majątku UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców W-wy 1, 00-950 W-wa, faks 22 827 08 43, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku i os. do kontaktów:
   1. miejsce: Bydgoszcz ul. Kasztanowa 57; os. do kontaktów: G.Górecka,
    tel. 604 588 940

  -mineralizator do AAS (urządzenie przestarzałe, wyeksploatowane, zepsuty rotor), rok. prod. 1996, cena: 1260zł.;

  - spektrofotometr absorpcji atomowej AAS (urządzenie przestarzałe, wyeksploatowane, zepsuty rozpylacz – brak możliwości zasysania próbki oraz
    uszkodzony zapalnik), rok. prod. 1996, cena: 1260zł.

  - spektrofotometr AAS Shimadzu (urządzenie przestarzałe, wyeksploatowane), rok. prod. 1995, cena:1300zł.

  1. miejsce: Łódź ul. Skłodowskiej-Curie 19/27; os. do kontaktów: G.Strobin,
   tel. 42 633 85 61,

  - zrywarka TIRATEST 2110 (urządzenie przestarzałe), rok. prod. 1985, cena: 8000zł.

  1. miejsce: Lublin ul. Kalinowszczyzna 46B; os. do kontaktów: A.Kozak, tel. 81 747 20 21

  - spektrofotometr absorpcji atomowej (urządzenie sprawne, przestarzałe), rok. prod. 1985, cena: 8320zł.

  - mineralizator (urządzenie sprawne, przestarzałe), rok prod. 1996, cena: 7700zł,

  - spektrofotometr Marcel s 330 Pro (urządzenie sprawne, przestarzałe), rok prod. 1999, cena: 800zł

  1. miejsce:Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 15A; os. do kontaktów: K.Niechajowicz-Sokołowska, tel. 71 343 85 20

  - system Kjeltec do mineralizacji (urządzenie uszkodzone: zbyt niskie podciśnienie w neutralizatorze, uszkodzone węże doprowadzające, stara wersja oprogramowania oraz płytki procesora w jednostce destylacyjnej; uszkodzony odbieralnik oparów w mineralizatorze), rok. prod. 1997, cena:810zł.

  1. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 8.1 Rozp. RM z 21.05.2010 r. (Dz. U. 2010.114.761).
  2. Wadium:
  1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 8.06.2015r., w wys. 10% ceny min. na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000.
  2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny.
  3. nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  1. Termin składania ofert: 10.06.2015 r. do godz. 9.30-Kancelaria Urzędu pok.1.6 CSK Warszawa.
  2. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na www.uokik.gov.pl wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem urządzenia. Strony oferty parafuje Oferent), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA-ZBĘDNE SKŁADNIKI”.
  3. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  4. Termin otwarcia ofert: 10.06.2015 r. godz. 10.00.
  5. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na www.uokik.gov.pl i tablicy informacyjnej UOKiK.
  6. Zawarcie umowy nastąpi z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu oferty.
  7. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie auta nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wadium na konto nr 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000
  8. Urząd zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty i podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dok. i danych, wskazanych w pkt. 8 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 24. Drukuj pytanie
 25. Rozwiń odpowiedź (10.04.2015) Przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców W-wy 1, 00-950 W-wa, faks 22 827 08 43, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku i os. do kontaktów:

  a) miejsce: Bydgoszcz ul. Kasztanowa 57; os. do kontaktów: G. Górecka, tel. 604 588 940

  - mineralizator do AAS (urządzenie przestarzałe, wyeksploatowane, zepsuty rotor), rok. prod. 1996, cena: 1568 zł.;

  - spektrofotometr absorpcji atomowej AAS (urządzenie przestarzałe, wyeksploatowane, zepsuty rozpylacz – brak możliwości zasysania próbki oraz uszkodzony zapalnik), rok. prod.1996, cena: 1568 zł.

  - spektrofotometr AAS Shimadzu (urządzenie przestarzałe, wyeksploatowane), rok. prod. 1995, cena: 1700 zł.

  b) miejsce: Łódź ul. Skłodowskiej-Curie 19/27; os. do kontaktów: G. Strobin, tel. 42 633 85 61,

  - zrywarka TIRATEST 2110 (urządzenie przestarzałe), rok. prod.1985, cena:10000zł.

  c) miejsce: Lublin ul. Kalinowszczyzna 46B; os. do kontaktów: A. Kozak, tel. 81 747 20 21

  - spektrofotometr absorpcji atomowej (urządzenie sprawne, przestarzałe), rok. prod. 1985, cena: 10399 zł.

  - mineralizator (urządzenie sprawne, przestarzałe), rok prod. 1996, cena: 9600zł,

  - spektrofotometr Marcel s 330 Pro (urządzenie sprawne, przestarzałe), rok prod. 1999, cena: 1000 zł

  d) miejsce: Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 15A; os. do kontaktów: K. Niechajowicz-Sokołowska, tel. 71 34 385 20

  - system Kjeltec do mineralizacji (urządzenie uszkodzone: zbyt niskie podciśnienie w neutralizatorze, uszkodzone węże doprowadzające, stara wersja oprogramowania oraz płytki procesora w jednostce destylacyjnej; uszkodzony odbieralnik oparów w mineralizatorze), rok. prod. 1997, cena: 1012 zł.

  1. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 8.1 Rozp. RM z 21.05.2010 r. (Dz. U. 2010.114.761).
  2. Wadium:
  1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 22.04.2015r., w wys. 10% ceny min. auta na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000.
  2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty,
   a złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny.
  3. nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  1.  Termin składania ofert: 24.04.2015 r. do godz. 9.30  - Kancelaria Urzędu pok. 1.6 CSK Warszawa.
  2. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na www.uokik.gov.pl wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem auta. Strony oferty parafuje Oferent), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA-ZBĘDNE SKŁADNIKI”.
  3. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  4. Termin otwarcia ofert: 24.04.2015 r. godz. 10.00.
  5. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na www.uokik.gov.pl i tablicy informacyjnej UOKiK.
  6. Zawarcie umowy nastąpi z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu oferty.
  7. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie auta nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wadium na konto nr 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000
  8. Urząd zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty i podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dok. i danych, wskazanych w pkt. 8 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 26. Drukuj pytanie
 27. Rozwiń odpowiedź (28.10.2014) Komunikat o wyborze oferty na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

  Komunikat o wyborze oferty na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

  Pliki do pobrania

 28. Drukuj pytanie
 29. Rozwiń odpowiedź (08.10.2014) Komunikat o wyborze oferty na produkcję animowanego spotu reklamowego

 30. Drukuj pytanie
 31. Rozwiń odpowiedź (06.10.2014) Ogłoszenie o konkursie na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

  Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1. Lokal o powierzchni 59,11 m2 znajduje się na parterze budynku przy pl. Powstańców Warszawy 1.

  Powyższy lokal nie jest wyposażony w sprzęt gastronomiczny i AGD, meble kuchenne, stoliki i krzesła w sali konsumpcyjnej oraz inne wyposażenie niezbędne do prowadzenia bufetu. Okres najmu lokalu 3 lata.

  Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w regulaminie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku przy pl. Powstańców Warszawy 1 z dnia 6 października 2014 r.

  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.uokik.gov.pl

  Każdy z przystępujących do konkursu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią.

   

  Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  1. Joanna Ossowska, tel. 22 55 60 355/401
  2. Marta Nawrocka, tel. 22 55 60 177

  Przystępujący do konkursu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia w terminie oferty zawierającej:

  1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu,
  4. podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu,
  5. umowę spółki lub statut (jeżeli dotyczy to oferenta),
  6. kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr REGON, NIP,
  7. oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy,

  h)  kopię potwierdzenia wpłaty wadium.

  Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (dotyczy lit. b, c, e). Dokumenty wymienione w pozycjach a i d  należy złożyć w formie oryginału.

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 17.10.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa, Kancelaria Ogólna, pokój 1.6 (Centrum Konferencyjne UOKiK). Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta konkursowa na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej”.

  Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a oferentem wybranym w konkursie. Zastrzega się prawo do uznania, że konkurs nie przyniósł oczekiwanego rezultatu oraz unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyny.

  Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie
  4. Wzór umowy najmu

  Pliki do pobrania

 32. Drukuj pytanie
 33. Rozwiń odpowiedź (23.07.2014) Zaproszenie do składania ofert na produkcję animowanego spotu reklamowego

 34. Drukuj pytanie
 35. Rozwiń odpowiedź (30.12.2013) Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pliki do pobrania

 36. Drukuj pytanie
 37. Rozwiń odpowiedź (07.03.2013) Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w siedzibie Urzędu przy pl. Powstańców Warszawy 1

  Pliki do pobrania

 38. Drukuj pytanie
 39. Rozwiń odpowiedź (27.08.2012) Przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 samochodów służbowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 samochodów służbowych

  Pliki do pobrania

 40. Drukuj pytanie
 41. Rozwiń odpowiedź (28.03.2012) Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w siedzibie UOKiK w Warszawie, przy pl. Powstanców Warszawy 1

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs ofert na najem lukalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w nieruchomości urzedu Ochrony konkurencji i Konsumentów usytuowanej w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1

  Pliki do pobrania

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENEuropejskie Centrum KonsumenckieUE100-lecie odzyskania niepodległości