Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > BIP > Kariera w UOKiK > Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Podreferendarz do spraw kontroli koncentracji w Wydziale Przemysłu o Handlu, Departament Kontroli Koncentracji.

  Ogłoszenie o naborze nr 52682 z dnia 16 sierpnia 2019 r.

  OFERTY DO 26 sierpnia 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS tryb

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko Podreferendarza do spraw kontroli koncentracji w Wydziale Przemysłu o Handlu, Departament Kontroli Koncentracji.

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Warszawa

  ADRES URZĘDU

  Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Praca w pokoju na 5 piętrze budynku. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań antymonopolowych oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach koncentracji przedsiębiorców w celu oceny wpływu koncentracji na stan konkurencji na rynku.
  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu badania rynku oraz ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.
  • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w celu nałożenia kar pieniężnych z tytułu dokonania koncentracji bez notyfikacji Prezesowi UOKiK oraz z tytułu nieudzielenia danych i informacji na żądanie Prezesa UOKiK.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie średnie.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, podstaw ekonomii.
  • Posiadanie kompetencji: komunikacja, myślenie analityczne, rzetelność.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  • Korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Posiadane kompetencje: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do 26 sierpnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
  • Miejsce składania dokumentów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DKK-2-Pref.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1 Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  1. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  INNE INFORMACJE

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 850.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-08-16 10:08
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-08-16 10:10
  Wprowadził: Tomasz Romanowski

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw kontroli koncentracji w Wydziale Instytucji Finansowych, Usług i Mediów, Departament Kontroli Koncentracji

  Ogłoszenie o naborze nr 52677 z dnia 16 sierpnia 2019 r.

  OFERTY DO 30 sierpnia 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko Referendarza do spraw kontroli koncentracji w Wydziale Instytucji Finansowych, Usług i Mediów, Departament Kontroli Koncentracji

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Warszawa

  ADRES URZĘDU

  Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Praca w pokoju na 5 piętrze budynku. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyjazdy służbowe w związku z uczestnictwem w komitetach doradczych i innych spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską. Kontakty ze stronami postępowania w związku z toczącymi się sprawami.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji na rynkach dotyczących towarów i usług i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w celu wpływu koncentracji na stan konkurencji na rynkach właściwych.
  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu badania rynku oraz ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK i przygotowywanie projektów pism kończących te postępowania.
  • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w celu nałożenia kar pieniężnych z tytułu dokonania koncentracji bez notyfikacji Prezesowi UOKiK oraz z tytułu nieudzielania danych i informacji na żądanie Prezesa UOKiK i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć.
  • Opiniowanie wniosków przedsiębiorców w sprawach koncentracji przesłanych przez komisję Europejską w celu ustalenia, czy są podstawy do przejęcia sprawy przez Prezesa UOKiK. Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w celu zgłoszenia uwag Prezesa UOKiK.
  • Uczestniczenie w komitetach doradczych i innych spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji, kpa, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii.
  • Posiadanie kompetencji: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, kreatywność, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  • Korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w zakresie prawa antymonopolowego, postępowań administracyjnych oraz prawa spółek.
  • Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie B2.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
  • Certyfikat potwierdzający znajomość innego języka UE.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do 30 sierpnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DKK-2-Ref.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1 Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 850.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-08-16 09:51
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-08-16 09:55
  Wprowadził: Tomasz Romanowski

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Usług Finansowych II, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

  Ogłoszenie o naborze nr 52595 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

  OFERTY DO 30 sierpnia 2019 r.

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko Specjalisty do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Usług Finansowych II, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Warszawa

  ADRES URZĘDU

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie Praca na 4 piętrze Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowywanie projektów wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów.
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone, m.in. przygotowywanie projektów decyzji.
  • Przygotowywanie projektów pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, w ramach sądowego postępowania odwoławczego.
  • Analizowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz przygotowywanie w oparciu o przeprowadzone analizy projektów wystąpień do przedsiębiorców.
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.
  • Współpraca z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.
  • Monitorowanie, gromadzenie i analizowanie aktualnego orzecznictwa krajowego i UE z zakresu prawa konsumenckiego w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.
  • Kontakty z mediami w celu udzielania informacji o realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie wyższe prawnicze.
  • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze stosowania prawa.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego.
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość.
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  • Korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Posiadanie kompetencji: kreatywność.
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do 30 sierpnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
  • Miejsce składania dokumentów: pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DOZiK-7-S.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  INNE INFORMACJE

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php.

  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  1. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  2. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  3. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  4. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  5. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-08-14 11:08
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-08-14 11:11
  Wprowadził: Tomasz Romanowski

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Telekomunikacji i Mediów II, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów.

  Ogłoszenie o naborze nr 52586 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

  OFERTY DO 30 sierpnia 2019 r. 

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS nabór w toku

  DODATKOWE ogłoszenie o naborze na zastępstwo

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko Specjalisty do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Telekomunikacji i Mediów II, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów.

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Warszawa

  ADRES URZĘDU

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie Praca na 4 piętrze Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowywanie projektów wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów.
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone, m.in. przygotowywanie projektów decyzji.
  • Przygotowywanie projektów pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, w ramach sądowego postępowania odwoławczego.
  • Analizowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz przygotowywanie w oparciu o przeprowadzone analizy projektów wystąpień do przedsiębiorców.
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.
  • Współpraca z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.
  • Monitorowanie, gromadzenie i analizowanie aktualnego orzecznictwa krajowego i UE z zakresu prawa konsumenckiego w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.
  • Kontakty z mediami w celu udzielania informacji o realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie wyższe prawnicze.
  • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze stosowania prawa.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego.
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość.
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  • Korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Posiadanie kompetencji: kreatywność.
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do 30 sierpnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
  • Miejsce składania dokumentów: pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DOZiK-8-S.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php. Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-08-14 11:05
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-08-14 11:07
  Wprowadził: Tomasz Romanowski

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Starszy Specjalista do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Usług Finansowych I, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

  Ogłoszenie o naborze nr 52589 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

  OFERTY DO 30 sierpnia 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko Starszego Specjalisty do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Usług Finansowych I, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Warszawa

  ADRES URZĘDU

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa.

  WARUNKI PRACY

  Praca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie Praca na 4 piętrze Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowywanie projektów wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów.
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone, m.in. przygotowywanie projektów decyzji.
  • Przygotowywanie projektów pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, w ramach sądowego postępowania odwoławczego.
  • Analizowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz przygotowywanie w oparciu o przeprowadzone analizy projektów wystąpień do przedsiębiorców.
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.
  • Współpraca z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.
  • Współpraca z innymi komórkami wewnętrznymi Departamentu oraz innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z prowadzeniem zadań o charakterze legislacyjnym i europejskim (w szczególności przygotowywanie projektów założeń aktów prawnych, projektów instrukcji na posiedzenie grup roboczych Rady UE, projektów analiz pytań prejudycjalnych do TSUE oraz orzeczeń TSUE).

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie wyższe prawnicze.
  • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze stosowania prawa.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego.
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność.
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy.
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  • Korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Posiadanie kompetencji: kreatywność.
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 30 sierpnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
  • Miejsce składania dokumentów: pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DOZiK-2-StS.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php. Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-08-14 10:36
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-08-14 10:44
  Wprowadził: Tomasz Romanowski

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Usług Finansowych I, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

  Ogłoszenie o naborze nr 52588 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

  OFERTY DO 30 sierpnia 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko Referendarza do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Usług Finansowych I, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Warszawa

  ADRES URZĘDU

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie Praca na 4 piętrze Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowywanie projektów wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów.
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone, m.in. przygotowywanie projektów decyzji.
  • Przygotowywanie projektów pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, w ramach sądowego postępowania odwoławczego.
  • Analizowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz przygotowywanie w oparciu o przeprowadzone analizy projektów wystąpień do przedsiębiorców.
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.
  • Współpraca z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.
  • Monitorowanie, gromadzenie i analizowanie aktualnego orzecznictwa krajowego i UE z zakresu prawa konsumenckiego w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.
  • Kontakty z mediami w celu udzielania informacji o realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie wyższe prawnicze.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego.
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość.
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  • Korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Posiadanie kompetencji: kreatywność.
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do 30 sierpnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
  • Miejsce składania dokumentów: pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DOZiK-2-Ref.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php. Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-08-13 14:33
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-08-14 10:31
  Wprowadził: Tomasz Romanowski

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Podreferendarz do spraw ochrony konkurencji i konsumentów w Delegaturze UOKiK w Poznaniu.

  Ogłoszenie o naborze nr 52292 z dnia 08 sierpnia 2019 r.

  OFERTY DO 26 sierpnia 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS: nabór w toku

  DODATKOWE: ogłoszenie o naborze na zastępstwo

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko Podreferendarza do spraw ochrony konkurencji i konsumentów w Delegaturze UOKiK w Poznaniu.

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Delegatura UOKiK w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

  ADRES URZĘDU

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Delegatura UOKiK mieści się w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. Budynek częściowo jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku oraz winda). Niedostosowane są toalety, a w pomieszczeniu Delegatury znajdują się progi.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym i antykonsumenckim praktykom rynkowym.
  • Przygotowywanie projektów istotnych poglądów w sprawach z zakresu ochrony konsumentów.
  • Przygotowywanie projektów informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk niezgodnych z prawem oraz projektów opinii w sprawach skarg i wniosków konsumentów w celu wskazania właściwej drogi prawnej dochodzenia roszczeń.
  • Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie zakazanych praktyk.
  • Przeprowadzanie kwerend orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Unii Europejskiej.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie średnie ukończony 4 rok studiów wyższych prawniczych.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa gospodarczego w tym prawa konkurencji oraz prawa administracyjnego i sądowego.
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja.
  • Znajomość języka angielskiego (poziom B2).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  • Korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie wyższe prawnicze.
  • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy pracy związanej ze stosowaniem prawa.
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy.
  • Znajomość innego języka UE (poziom B2).

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
  • Oświadczenie o znajomości innego języka UE na poziomie B2.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do 26 sierpnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
  • Miejsce składania dokumentów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "RPZ-PREF".

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  INNE INFORMACJE

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php. Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-08-08 11:36
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-08-08 11:48
  Wprowadził: Tomasz Romanowski

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Specjalista ds. badań laboratoryjnych w Laboratorium w Poznaniu, Departament Laboratoriów

  Ogłoszenie o naborze nr 52218 z dnia 7 sierpnia 2019 r.

  OFERTY DO 30 sierpnia 2019 r.

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  OFERTA PRACY NA ZASTĘPSTWO

  STATUS nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko Specjalisty do spraw badań laboratoryjnych Laboratorium w Poznaniu, Departament Laboratorium

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Poznań Laboratorium w Poznaniu, ul. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

  ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY Praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Wykonywanie badań laboratoryjnych próbek produktów dostarczanych do badań.
  • Sporządzanie sprawozdań lub protokołów z przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
  • Monitorowanie warunków środowiskowych w laboratorium.
  • Nadzorowanie i ewidencjonowanie wyposażenia technicznego laboratorium.
  • Wykonywanie czynności związanych z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
  • Współpraca ze zlecającymi przeprowadzenie badań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług laboratorium.
  • Opracowywanie informacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania laboratorium do realizacji polityki UOKiK w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  • Współpraca z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi, dostawcami towarów i usług dla laboratorium, instytucjami naukowymi i badawczymi oraz stowarzyszeniami podmiotów wykonujących zadania w obszarze właściwości laboratorium.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe w zakresie nauk ścisłych lub technicznych
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w wykonywaniu badań w laboratorium badawczym.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, sporządzania sprawozdań (raportów) z badań, funkcjonowania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.
  • Znajomość języka angielskiego w sposób umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu.
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność.
  • Posiadanie kompetencji: współpraca
  • Posiadanie kompetencji: komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • studia bądź przeszkolenie z systemu zarządzania.
  • Język angielski umożliwiający swobodną komunikację ustną i pisemną w zakresie właściwości laboratorium.
  • Wiedza o zasadach tworzenia procedur badawczych.
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Zaświadczenie o ukończeniu studiów lub szkolenia z zakresu systemu zarządzania

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do 30 sierpnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DL-7-S

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1

  Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich

  danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php. Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 850.

   

   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-08-06 14:16
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-08-07 13:44
  Wprowadził: Anna Valet

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej.

  Ogłoszenie o naborze nr 51884 z dnia 01 sierpnia 2019 r.

  OFERTY DO 19 sierpnia 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko specjalisty do spraw pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej.

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Monitorowania Pomocy Publicznej ul. Warecka 11a 00-034 Warszawa.

  ADRES URZĘDU

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Budynek na ul. Wareckiej jest częściowo dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Departament mieści się na II piętrze. Budynek jest wyposażony w windę.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przygotowywanie projektów stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu do projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami o pomocy publicznej.
  • Przygotowywanie notyfikacji projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w celu uzyskania akceptacji notyfikowanej pomocy (w szczególności przygotowywanie wyjaśnień, uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami KE).
  • Przygotowywanie projektów pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia udzielania pomocy zgodnie z przepisami unijnymi.
  • Uczestniczenie w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektów pomocy horyzontalnej (programy pomocowe oraz pomoc indywidualna), w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz współpraca na bieżąco z podmiotami przygotowującymi takie projekty, podmiotami udzielającymi pomocy oraz przedsiębiorcami w celu przedstawienia stanowiska w zakresie zgodności projektów pomocy z przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej.
  • Przygotowywanie projektów stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczących pomocy horyzontalnej w celu ich przekazania Komisji Europejskiej oraz przedstawienia podczas spotkań Komisji Europejskiej z przedstawicielami państw członkowskich.
  • Koordynowanie postępowań w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy oraz uczestniczenie w takiej kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonywania decyzji KE.
  • Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia prawidłowego reprezentowania interesów Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewniania należytego wykonywania obowiązków w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie wyższe.
  • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej) lub w zakresie funduszy strukturalnych lub 1,5 roku doświadczenia w pracy w administracji publicznej.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, problematyki integracji europejskiej, problematyki funduszy strukturalnych, prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej.
  • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne.
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  • Korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.WYMAGANIA DODATKOWE
   • Wykształcenie wyższe prawo lub ekonomia lub politologia lub stosunki międzynarodowe lub europeistyka.
   • Studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej lub funduszy strukturalnych lub pomocy publicznej lub prawa podatkowego lub analizy finansowej przedsiębiorstw.
   • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
   • Znajomość innego języka UE na poziomie B2.
   • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstw.
   • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy.

   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

   • CV i list motywacyjny.
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
   • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego języka UE na wymaganym poziomie.

   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

   • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego języka UE na wymaganym poziomie.

   TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

   • Dokumenty należy złożyć do 19 sierpnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
   • Miejsce składania dokumentów: pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DMP-2-S.

   DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

   Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

   Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.

   Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

   Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

   Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

   Uprawnienia:

   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

   Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

   Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

   INNE INFORMACJE

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

   1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
   2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
   3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
   4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
   5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
   6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
   7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
   8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
   9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-08-01 10:10
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-08-09 09:23
  Wprowadził: Tomasz Romanowski

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw badań laboratoryjnych w Departamencie Laboratoriów w Bydgoszczy.

  Ogłoszenie o naborze nr 51852 z dnia 01 sierpnia 2019 r.

  OFERTY DO 23 sierpnia 2019 r.

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko referendarza do spraw badań laboratoryjnych w Departamencie Laboratoriów w Bydgoszczy.

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Laboratorium w Bydgoszczy ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

  ADRES URZĘDU

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Wykonywanie badań laboratoryjnych próbek produktów dostarczanych do badań pod kierunkiem naczelnika lub głównego specjalisty.
  • Sporządzanie projektów sprawozdań lub protokołów z przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
  • Monitorowanie warunków środowiskowych w laboratorium.
  • Nadzorowanie i ewidencjonowanie wyposażenia technicznego laboratorium.
  • Wykonywanie czynności związanych z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
  • Współpraca ze zlecającymi przeprowadzenie badań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług laboratorium.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie nauk ścisłych lub technicznych.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, sporządzania sprawozdań (raportów) z badań.
  • Znajomość języka angielskiego w sposób umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu.
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność.
  • Posiadanie kompetencji: współpraca.
  • Posiadanie kompetencji: komunikacja.
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
  • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  • Korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • studia bądź przeszkolenie z systemu zarządzania.
  • Język angielski umożliwiający swobodną komunikację ustną i pisemną w zakresie właściwości laboratorium.
  • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu zarządzania wg norm PN-EN ISO/IEC 17025 oraz zasad tworzenia procedur badawczych.
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
  • Zaświadczenie potwierdzające studia lub przeszkolenie z systemu zarządzania.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do 23 sierpnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
  • Miejsce składania dokumentów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DL-1-Ref.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.

  Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php. Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 850.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-08-01 09:33
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-08-07 13:45
  Wprowadził: Tomasz Romanowski


Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 


Zachęcamy, aby przygotowując swoją ofertą zwrócili Państwo szczególną uwagę na właściwe dokumentowanie spełniania wymagań w kwestiach dotyczących:

 • doświadczenia zawodowego

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość wymaganego doświadczenia poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub odbytych praktykach, opinii czy referencji.

W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego w konkretnym obszarze należy dodatkowo dołączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające posiadanie takiego doświadczenia (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie).

 • wykształcenia

Kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu lub zaświadczenia z uczelni potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

 • znajomości języka obcego

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego składane oferty powinny zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

 

Zachęcamy do skorzystania z wzoru oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wszystkie wymagane oświadczenia oraz list motywacyjny powinny zostać podpisane.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji procesu rekrutacji, składania aplikacji i wymaganych dokumentów mogą Państwo uzyskać w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji, tel.: 22 55 60 247 / 22 55 60 213.

 


Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl

Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.


Sprawdź też:


Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE