Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > BIP > Kariera w UOKiK > Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Główny specjalista w Biurze Prezesa (64672)

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 64672 z dnia 25 czerwca 2020 r.


  OFERTY DO 06 lipca 2020

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Koordynacji Projektów, Biuro Prezesa


  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa
   

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 
  Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w pokoju na 1 piętrze budynku. 
  Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie programów i projektów zleconych przez Kierownictwo UOKiK a ramach realizacji strategii i celów Prezesa UOKiK.
  • Obsługa zespołu wykonawczego, powołanego do realizacji projektów.
  • Monitorowanie prawidłowego wykonania budżetu Wydziału, dbanie o właściwy obieg dokumentacji finansowej w ramach zadań Wydziału oraz przygotowywanie wniosków o zamówienia publiczne w zakresie właściwości Wydziału.
  • Uczestniczenie w opiniowaniu projektów regulaminów wewnętrznych oraz projektów aktów normatywnych w zakresie kompetencji Wydziału.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe magisterskie
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze realizacji projektów
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie kompetencji Prezesa UOKiK, funkcjonowania administracji publicznej oraz z zakresu prowadzenia projektów
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja, myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze koordynacji projektów
  • Ukończone studia podyplomowe lub kurs z zakresu zarządzania projektami
  • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność, współpraca

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych lub kursu z zakresu zarządzania projektami

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 06 lipca 2020 r.
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BP-7-GS. 

   UWAGA: poszczególne etapy mogą odbyć się w formie zdalnej - online.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: 
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
  • Okres przechowywania danych: 
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: 
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: 
   podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.phpWeryfikacjawymagańformalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. 
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. 
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213. 
  10. Mnożnik: 2,6 (5283,10 PLN brutto).

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2020-06-25 10:32
  Zatwierdził: Katarzyna Krochmal
  Data udostępnienia: 2020-06-25 10:33
  Wprowadził: Agnieszka Wojna

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Biurze Prezesa (64671)

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 64671 z dnia 25 czerwca 2020 r.


  OFERTY DO 06 lipca 2020

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 2


  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko specjalisty w Wydziale Koordynacji Projektów, Biuro Prezesa


  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa
   

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 
  Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w pokoju na 1 piętrze budynku. 
  Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Współuczestniczenie w realizacji programów i projektów zleconych przez Kierownictwo UOKiK.
  • Obsługa zespołu wykonawczego, powołanego do realizacji projektów.
  • Dbanie o właściwy obieg dokumentacji finansowej w ramach zadań Wydziału oraz przygotowywanie wniosków o zamówienia publiczne w zakresie właściwości Wydziału
  • Współuczestniczenie w opiniowaniu regulaminów wewnętrznych Urzędu oraz projektów aktów normatywnych w zakresie kompetencji Wydziału.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe magisterskie
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze realizacji projektów
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie kompetencji Prezesa UOKiK, funkcjonowania administracji publicznej oraz z zakresu prowadzenia projektów
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja, myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
  • Ukończone studia podyplomowe lub kurs z zakresu zarządzania projektami
  • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność, współpraca

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych lub kursu z zakresu zarządzania projektami

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 06 lipca 2020 r.
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BP-7-S. 

   UWAGA: poszczególne etapy mogą odbyć się w formie zdalnej - online.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: 
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
  • Okres przechowywania danych: 
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: 
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: 
   podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.phpWeryfikacjawymagańformalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. 
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. 
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213. 
  10. Mnożnik: 2,2 (4470,31 PLN brutto).

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2020-06-25 10:27
  Zatwierdził: Katarzyna Krochmal
  Data udostępnienia: 2020-06-25 10:28
  Wprowadził: Agnieszka Wojna

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Starszy specjalista ds obsługi kadrowej, Biuro Kadr Szkolenia i Organizacji (64571)

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 64571 z dnia 24 czerwca 2020 r.


  OFERTY DO 06 lipca 2020
  WYMIAR ETATU 1
  STANOWISKA 1
  STATUS
  nabór w toku 

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  starszy specjalista

  do spraw: obsługi kadrowej

  w Biurze Kadr Szkolenia i Organizacji, Wydział Kadr i Płac


   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Naliczanie składników wynagrodzeń na podstawie umów zawartych z pracownikami i zleceniobiorcami oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
  • Rozliczanie zobowiązań ubezpieczeniowych wobec ZUS od wynagrodzeń oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji należnych składek.
  • Rozliczanie zobowiązań podatkowych wobec urzędu skarbowego od wynagrodzeń oraz sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników i pobieranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Obliczanie kwoty do wpłaty dla pracowników poprzez sporządzanie i rozliczanie listy płac.
  • Obliczanie kwoty do wpłaty lub potrąceń z tytułu dodatkowych świadczeń przysługujących pracownikom m.in. z ZFŚS, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
  • Sporządzanie sprawozdania w zakresie spraw płacowych m.in. na potrzeby GUS, Szefa Służby Cywilnej, PFRON.
  • Ewidencjonowanie i rozliczanie nieobecności pracowników.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w pracy na stanowisku ds. obsługi płac w zakresie naliczania wynagrodzeń.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu przepisów BHP, ochrony ppoż i ergonomii w zakresie pracy biurowej; podstaw kodeksu pracy, kodeksu cywilnego w zakresie umów o pracę; ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim; zasad obsługi programu PŁATNIK; zasad obsługi programów kadrowo-płacowych; zasad segregowania dokumentacji finansowej pracowników; zasad funkcjonowania archiwum; zasad i przepisów dotyczących czasu przechowywania dokumentów; zasad tworzenia i zabezpieczania baz danych; przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, skuteczna komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w pracy na stanowisku ds. obsługi płac w administracji publicznej
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do tej ustawy, obsługi programu QNT lub innego programu kadrowo-płacowego.
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na osiąganie celów.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
  • Studia podyplomowe na kierunku kadry i płace lub z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych lub kursy specjalistyczne związane z naliczaniem wynagrodzeń.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie studiów podyplomowych na kierunku kadry i płace lub z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych bądź certyfikat ukończenia kursów specjalistycznych związanych z naliczaniem wynagrodzeń.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 06 lipca 2020 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BKSIO-1-StS/2

   UWAGA: poszczególne etapy mogą odbyć się w formie zdalnej - online.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

   • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1
   • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
   • Cel przetwarzania danych:
    przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
   • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • Okres przechowywania danych:
    czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
   • Uprawnienia:
    1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    4. prawo do usunięcia danych osobowych;
     - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
    5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   • Podstawa prawna przetwarzania danych:
    1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
   • Informacje o wymogu podania danych:
    Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

    Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

    Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje:
   podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


   

  INNE INFORMACJE:


  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 850.
  10. Mnożnik: zwykły- 2,5

   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2020-06-24 15:15
  Zatwierdził: Katarzyna Krochmal
  Data udostępnienia: 2020-06-24 15:16
  Wprowadził: Anna Valet

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Uwaga! Dodatkowe informacje dla kandydatów


  Pliki do pobrania:

  Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

  Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   


  Zachęcamy, aby przygotowując swoją ofertą zwrócili Państwo szczególną uwagę na właściwe dokumentowanie spełniania wymagań w kwestiach dotyczących:

  • doświadczenia zawodowego

  Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość wymaganego doświadczenia poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub odbytych praktykach, opinii czy referencji.

  W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego w konkretnym obszarze należy dodatkowo dołączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające posiadanie takiego doświadczenia (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie).

  • wykształcenia

  Kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu lub zaświadczenia z uczelni potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

  • znajomości języka obcego

  Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego składane oferty powinny zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

   

  Zachęcamy do skorzystania z wzoru oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Wszystkie wymagane oświadczenia oraz list motywacyjny powinny zostać podpisane.

  Dodatkowe informacje dotyczące organizacji procesu rekrutacji, składania aplikacji i wymaganych dokumentów mogą Państwo uzyskać w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji, tel.: 22 55 60 247 / 22 55 60 213.

   


  Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl

  Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.


  Sprawdź też:

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE