Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > BIP > Kariera w UOKiK > Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Pobierz ogłoszenie (plik pdf)


Ostatnie ogłoszenia:

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Starszy specjalista w Departamencie Prawnym

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 58390 z dnia 06 grudnia 2019 r.


  OFERTY DO 16 grudnia 2019

  WYMIAR ETATU

  1

  STANOWISKA

  1

  OFERTA PRACY NA ZASTĘPSTWO


  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  starszy specjalista

  do spraw: roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji

  w Wydziale Prawno-Legislacyjnym, Departament Prawny

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa
   

  ADRES URZĘDU:

  1. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Praca w pokoju na 5 piętrze budynku. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Opiniowanie aktów prawa powszechnego (ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych) w celu ustalenia, czy treść tych przepisów jest zgodna z zasadami konkurencyjnego rynku oraz w celu ustalenia, czy zapewniona jest ochrona konsumentów.
  • Opiniowanie dokumentów rządowych, strategii, planów itp. w celu ustalenia zgodności ww. dokumentów z przepisami, w zakresie których działa Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , w szczególności zgodności z zasadami konkurencyjnego rynku, interesami konsumentów.
  • Przygotowywanie opinii i interpretacji prawnych w odpowiedzi na pytania komórek Urzędu w celu wyjaśnienia problematycznych kwestii związanych ze stosowaniem przepisów prawa konkurencji i procedury cywilnej.
  • Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw.
  • Reprezentowanie Prezesa UOKiK w czasie uzgodnień międzyresortowych dotyczących opiniowanych projektów oraz na posiedzeniach komisji prawniczych w celu przedstawienia stanowiska Prezesa UOKiK w toku procesu legislacyjnego.
  • Opiniowanie i rozpatrywanie skarg na działalność Urzędu celem przekazania skarżącemu się podmiotowi informacji o sposobie załatwienia skargi, a tym samym usprawnienia działalności Urzędu jako elementu systemu organów administracji publicznej.
  • Przygotowywanie interpretacji i opinii prawnych dotyczących udostępniania informacji publicznej.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
  • Wiedza i umiejętność jej wykorzystania z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, procedury cywilnej
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, rzetelność.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji państwowej lub w obszarze legislacji
  • Rozpoczęcie lub ukończenie aplikacji radcowskiej lub aplikacji adwokackiej lub aplikacji sądowej

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcia lub ukończenie aplikacji radcowskiej/adwokackiej/sądowej

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 16 grudnia 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DPR-2-StS/1

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: 
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Okres przechowywania danych: 
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: 
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: 
   podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
   2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
   3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.phpWeryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
   4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
   5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
   6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
   7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. 
   8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. 
   9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-12-06 10:37
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-12-06 10:40
  Wprowadził: Agnieszka Wojna

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Starszy specjalista do spraw obsługi procesu udzielania dotacji, Biuro Prezesa

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 58404 z dnia 06 grudnia 2019 r.

   

  OFERTY DO 20 grudnia 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS

  w toku 

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  starszy specjalista

  do spraw: obsługi procesu udzielania dotacji

  w Biurze Prezesa

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa
   

  ADRES URZĘDU:

  Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Praca w pokoju na 1 piętrze budynku. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Rozliczanie dotacji udzielanych konsumenckim organizacjom, w związku z realizacją zadań publicznych zlecanych przez Prezesa UOKiK: formalno-rachunkowa kontrola dokumentów finansowych oraz pozostałej dokumentacji, w zakresie ich kompletności i zgodności z zawartą umową, kontrola formalno-rachunkowa sprawozdań częściowych i końcowych, przygotowywanie pism kierowanych do organizacji konsumenckich dotyczących rozliczeń finansowych, przygotowywanie informacji do częściowych i końcowych rozliczeń finansowych z wykonanych przez organizacje konsumenckie zadań publicznych, w celu przedstawienia ich Prezesowi UOKiK.
  • Organizowanie oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji konsumenckich w celu omówienia obecnej lub dalszej współpracy, sposobu realizacji zleconych zadań; sporządzanie informacji na potrzeby Kierownictwa, dotyczących udzielanych organizacjom konsumenckim dotacji, współudział w ich analizie i planowaniu.
  • Organizowanie spotkań i posiedzeń Prezesa UOKiK z udziałem organizacji i instytucji reprezentujących środowiska konsumenckie i przedsiębiorców oraz monitorowanie realizacji ustaleń z ww. spotkań. Przygotowywanie na potrzeby Prezesa UOKiK materiałów i dokumentów związanych z ww. spotkaniami.
  • Przygotowywanie prezentacji oraz innych materiałów na potrzeby reprezentacyjne Prezesa Urzędu.
  • Tworzenie oraz opiniowanie porozumień zawieranych przez Prezesa UOKiK z instytucjami publicznymi, a także uczelniami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozarządową.
  • Realizacja zadań i projektów zleconych przez Prezesa UOKiK.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe magisterskie
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze rozliczania dotacji
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe: ekonomiczne lub administracja publiczna
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej
  • Przeszkolenie z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz z zakresu rachunkowości budżetowej.
  • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta/ interesanta, kreatywność.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz z zakresu rachunkowości budżetowej.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 20 grudnia 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BP-4-StS/2

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

   

  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 850.

   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-12-05 13:29
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-12-05 14:07
  Wprowadził: Anna Valet

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Główny Specjalista do spraw: funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, Biuro Prezesa

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 58418 z dnia 06 grudnia 2019 r.

   

   

  OFERTY DO 20 grudnia 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA1

  STATUS

  nabór w toku

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  główny specjalista

  do spraw: funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

  w Biurze Prezesa

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa
   

  ADRES URZĘDU:

  Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Praca w pokoju na 1 piętrze budynku. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą - przygotowywanie rocznych planów działalności poprzez określanie, w porozumieniu z Kierownictwem, głównych celów (priorytetów) UOKiK na dany rok, wraz z określeniem zadań służących realizacji tych celów, i mierników; monitorowanie realizacji celów; przygotowywanie sprawozdań z wykonania planów działalności; koordynacja działań związanych z zarządzaniem ryzykiem; przeprowadzanie samooceny UOKiK oraz sporządzanie raportu z przeprowadzonej samooceny; analizowanie mechanizmów kontroli oraz przedkładanie propozycji ich zmian lub tworzenie nowych.
  • Tworzenie projektów dokumentów o charakterze strategicznym dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów; przygotowywanie regulaminów oraz wewnętrznych procedur w ramach właściwości Wydziału, a także opiniowanie już istniejących; opiniowanie krajowych i unijnych aktów normatywnych w zakresie kompetencji Wydziału.
  • Tworzenie prezentacji oraz innych materiałów na potrzeby reprezentacyjne Prezesa Urzędu.
  • Współuczestniczenie w działaniach związanych z rozliczaniem dotacji na realizację zadań publicznych zlecanych przez Prezesa UOKiK organizacjom konsumenckim; przeprowadzanie formalno-rachunkowej kontroli sprawozdań częściowych i końcowych, a także innych dokumentów finansowych przedkładanych przez organizacje z wykonania zadania; prowadzenie wszelkiej korespondencji i innej dokumentacji związanej z kontrolą formalno-rachunkową, a ponadto udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu omówienia dalszej współpracy oraz sposobu realizacji zleconych zadań; sporządzanie informacji na potrzeby Kierownictwa, dotyczących udzielanych organizacjom konsumenckim dotacji, współudział w ich analizie i planowaniu.
  • Tworzenie oraz opiniowanie porozumień zawieranych przez Prezesa UOKiK z instytucjami publicznymi, a także organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozarządową.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe magisterskie: prawnicze lub ekonomiczne lub administracja publiczna
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obsłudze prawnej lub w zakresie kontroli zarządczej lub w obszarze compliance
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu zagadnień dotyczących kontroli zarządczej lub compliance, zagadnień związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji, ochrony konkurencji i konsumentów.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji.
  • Przeszkolenie w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji lub w zakresie zarządzania ryzykiem.
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu przyznawania i rozliczania dotacji lub z zakresu zarządzania ryzykiem.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 20 grudnia 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BP-4-GS/3

   

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 850.

   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-12-05 10:46
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-12-05 14:34
  Wprowadził: Anna Valet

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów, Biuro Prezesa

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 58309 z dnia 04 grudnia 2019 r.

  OFERTY DO 20 grudnia 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS

  nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referendarz

  do spraw: publicznoprawnej ochrony konsumentów

  w Biurze Prezesa

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa
   

  ADRES URZĘDU:

  Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Praca w pokoju na 1 piętrze budynku. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zawiadomienia oraz sygnały konsumenckie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także inne pisma kierowane do Urzędu przez organy administracji publicznej, organy ścigania i organizacje społeczne; gromadzenie informacji z nadesłanych pism, analizowanie i przekazywanie do właściwych komórek merytorycznych.
  • Analizowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców oraz przygotowywanie w oparciu o przeprowadzone analizy raportów oraz projektów wystąpień do przedsiębiorców.
  • Monitorowanie rynku pod kątem zagrożeń dla konsumentów i pojawiających się na rynku problemów konsumenckich i sporządanie raportów z tych analiz.
  • Monitorowanie i analizowanie reklamy pod kątem możliwości naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
  • Współpracowanie z organizacjami konsumenckimi, organizacjami przedsiębiorców, organami administracji oraz innymi podmiotami w inicjatywach pozalegislacyjnych w celu wymiany informacji o problemach konsumentów na rynku.
  • Współpracowanie z innymi komórkami organizacyjnymi UOKIK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.
  • Uczestniczenie w kontrolach merytorycznych wykonywania zdań zlecanych organizacjom konsumenckim w ramach dotacji.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu znajomości prawa konsumenckiego i umiejętność stosowania go w praktyce.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie kompetencji: współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Posiadane kompetencje: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 20 grudnia 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BP-1-Ref/3

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

   

  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 850.

   

   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-12-04 10:35
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-12-04 10:39
  Wprowadził: Anna Valet

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Radca Prawny w Departamencie Prawnym

  Oferta pracy - powiększenie

   

  Plik do pobrania:

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-12-04 10:13
  Zatwierdził: Agnieszka Wojna
  Data udostępnienia: 2019-12-04 10:20
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Departamencie Rozwoju Analiz

   

  Plik do pobrania:

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-12-04 09:51
  Zatwierdził: Agnieszka Wojna
  Data udostępnienia: 2019-12-04 09:52
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Specjalista ds. analiz finansowych w Departamencie Rozwoju Analiz

  Plik do pobrania:

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-12-04 09:49
  Zatwierdził: Agnieszka Wojna
  Data udostępnienia: 2019-12-04 09:49
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Departamencie Rozwoju Analiz

   

  Plik do pobrania:

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-12-04 09:46
  Zatwierdził: Agnieszka Wojna
  Data udostępnienia: 2019-12-04 09:47
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Radca Prawny w Departamencie Rozwoju Analiz

   

  Plik do pobrania:

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-12-04 09:44
  Zatwierdził: Agnieszka Wojna
  Data udostępnienia: 2019-12-04 09:45
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Analiz

   

  Plik do pobrania:

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-12-04 09:39
  Zatwierdził: Agnieszka Wojna
  Data udostępnienia: 2019-12-04 09:41
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 20. Drukuj pytanie
 21. Rozwiń odpowiedź Główny Specjalista ds. analiz finansowych w Departamencie Rozwoju Analiz

   

  Plik do pobrania:

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-12-04 09:34
  Zatwierdził: Agnieszka Wojna
  Data udostępnienia: 2019-12-04 09:36
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 22. Drukuj pytanie
 23. Rozwiń odpowiedź Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Analiz

   

  Plik do pobrania:

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-12-04 09:30
  Zatwierdził: Agnieszka Wojna
  Data udostępnienia: 2019-12-04 09:33
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 24. Drukuj pytanie
 25. Rozwiń odpowiedź Referendarz ds komunikacji w ramach ADR, Biuro Prezesa

  Ogłoszenie o naborze nr 58094 z dnia 29 listopada 2019 r.

  OFERTY DO 09 grudnia 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1 

  STATUS nabór w toku 

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw: komunikacji w ramach ADR, Biuro Prezesa

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa

  ADRES URZĘDU: Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Praca w pokoju na 1 piętrze budynku. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Udzielanie pomocy w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w tym wspomaganie komunikacji pomiędzy stronami a właściwym podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w ramach ADR.
  • Wspieranie przy składaniu wniosków o pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, w tym w pisaniu wniosków, dołączaniu odpowiedniej dokumentacji.
  • Przekazywanie interesariuszom ogólnych informacji o prawach konsumentów i innych możliwościach dochodzenia roszczeń konsumenckich.
  • Dostarczanie informacji na temat funkcjonowania platformy ORD; udzielanie pomocy konsumentom przy rozwiązywaniu sporów za pośrednictwem platformy ORD.
  • Gromadzenie informacji związanych z działalnością Punktu kontaktowego przy Prezesie UOKIK oraz praktycznymi aspektami realizacji zadań stanowiska ds.ADR oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności Punktu na potrzeby Komisji Europejskiej.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa konsumenckiego oraz znajomości zagadnień z zakresu ADR.
  • Posiadanie kompetencji: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, orientacja na klienta/interesanta.
  • Język angielski na poziomie C1.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa konsumenckiego
  • Posiadane kompetencje: myślenie analityczne, współpraca, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
  • Język niemiecki na poziomie B2.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 09 grudnia 2019 r.

  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BP-4-Ref/1

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.

  Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

  Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 850. 

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-11-28 14:15
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-11-28 14:33
  Wprowadził: Anna Valet

 26. Drukuj pytanie
 27. Rozwiń odpowiedź Główny Specjalista w Biurze Budżetu i Administracji

  Ogłoszenie o naborze nr 58108 z dnia 29 listopada 2019 r.

  OFERTY DO 9 grudnia 2019

  WYMIAR ETATU 1

  STANOWISKA 1

  STATUS nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  główny specjalista

  do spraw: administracyjnych

  w Wydziale Administracji, Biuro Budżetu i Administracji

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Praca w pokoju na 4 piętrze budynku.
  Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  ZAKRES ZADAŃ

  • Bieżące monitorowanie realizacji i odnawianie umów dotyczących obsługi Urzędu oraz kontrolowanie terminowości, rzetelności i jakości realizowanych umów, informowanie o poziomie ich realizacji, zgłaszanie ewentualnych uwag oraz ustalanie zapisów umownych.
  • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą budynku w zakresie urządzeń, wyposażenia i instalacji technicznych, przyjmowanie zgłoszeń o awariach i uszkodzeniach w budynku Centrali i pomieszczeniach LWA, w tym prowadzenie ewidencji zgłoszonych awarii oraz zleconych napraw wraz ze sposobem ich realizacji.
  • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji, a następnie realizacją inwestycji budowlanych i remontów.
  • Prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej narad i konferencji odbywających się w salach konferencyjnych Urzędu w tym: 1) przyjmowanie rezerwacji i prowadzenie harmonogramu konferencji/spotkań w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym oraz pozostałych salach konferencyjnych, 2) koordynacja nad przygotowaniem sal konferencyjnych zgodnie z zamówieniem w zakresie nagłośnienia oraz obsługa sprzętu multimedialnego – w szczególności podłączenie mikrofonów/multifonów, rozstawienie i podłączenie telewizorów, tablicy multimedialnej, kostki dziennikarskiej, projektorów, 3) zlecenie przygotowania zastawy stołów oraz zmiany ustawienia stołów i krzeseł oraz nadzór nad pracą szatni, 4) obsługa systemu i sprzętu wideokonferencyjnego, 5) koordynacja w zakresie przyjmowania rezerwacji sal od podmiotów zewnętrznych w zakresie wynajmowania, przygotowywania umów cywilno-prawnych, dokonywania przekazania sal wraz ze sprzętem multimedialnym oraz terminowe informowanie pracownika księgowości o konieczności wystawiania faktur za wynajem przedmiotowych sal.
  • Organizowanie wszelkich przeprowadzek (osób, stanowisk pracy) w ramach siedziby Urzędu.
  • Prowadzenie wszystkich spraw w zakresie zaopatrzenia Urzędu m.in. w sprzęt, wyposażenia pomieszczeń, meble biurowe (tj. zakup, rozdysponowanie).
  • Prowadzenie spraw związanych z obsługą programu kontroli dostępu do budynku centrali Urzędu, nadawaniem i likwidacją uprawnień wejść do UOKiK oraz poszczególnych pokoi, wykonywanie imiennych identyfikatorów dla pracowników.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w dziale zakupów i przygotowywaniu zapytań ofertowych
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce w zakresie: ustawy o rachunkowości, prawa administracyjnego i cywilnego z zakresu sporządzania umów, ustawy o finansach publicznych i Prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz zasad zarządzania mieniem państwowym, gospodarowania majątkiem rzeczowym oraz zasad prowadzenia ewidencji majątku, Klasyfikacji Środków Trwałych
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: współpraca
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność
  • Posiadanie kompetencji: komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe studia z Zarządzania Projektami
  • Przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
  • Posiadanie kompetencji: orientacja na klienta/interesanta

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 09 grudnia 2019 r.
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BBA-3-GS/3

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

   • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
   • Kontakt do inspektora ochrony danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
   • Cel przetwarzania danych:
    przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
   • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • Okres przechowywania danych:
    czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
   • Uprawnienia:
    1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    4. prawo do usunięcia danych osobowych;
     - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
    5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   • Podstawa prawna przetwarzania danych:
    1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
   • Informacje o wymogu podania danych:
    Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

    Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

    Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje:
   podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2019-11-27 08:42
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-11-28 15:36
  Wprowadził: Urszula Nowak

 28. Drukuj pytanie
 29. Rozwiń odpowiedź Uwaga! Dodatkowe informacje dla kandydatów


  Pliki do pobrania:

  Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

  Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   


  Zachęcamy, aby przygotowując swoją ofertą zwrócili Państwo szczególną uwagę na właściwe dokumentowanie spełniania wymagań w kwestiach dotyczących:

  • doświadczenia zawodowego

  Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość wymaganego doświadczenia poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub odbytych praktykach, opinii czy referencji.

  W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego w konkretnym obszarze należy dodatkowo dołączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające posiadanie takiego doświadczenia (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie).

  • wykształcenia

  Kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu lub zaświadczenia z uczelni potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

  • znajomości języka obcego

  Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego składane oferty powinny zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

   

  Zachęcamy do skorzystania z wzoru oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Wszystkie wymagane oświadczenia oraz list motywacyjny powinny zostać podpisane.

  Dodatkowe informacje dotyczące organizacji procesu rekrutacji, składania aplikacji i wymaganych dokumentów mogą Państwo uzyskać w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji, tel.: 22 55 60 247 / 22 55 60 213.

   


  Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl

  Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.


  Sprawdź też:

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE