Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Petycje

Petycje

Podstawa prawna

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

 

Petycja może być złożona w interesie:

 • publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Jak złożyć petycję

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycji nie składa się telefonicznie.

Petycji nie składa się ustnie do protokołu.

Petycję można złożyć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w jeden z następujących sposobów:

 • przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

 • złożyć osobiście w kancelarii ogólnej UOKiK codziennie w godzinach 8:15 - 16:15,
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP,
 • przesłać faksem pod numer: 22 826 11 86,

 

Wymagania formalne petycji:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwa); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji (Prezes UOKiK);
 • wskazanie przedmiotu petycji;

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja.

Jeśli petycja nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego, a także jego adresu zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji, Prezes UOKiK pozostawi ją bez rozpatrzenia.


Termin na rozpatrzenie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeśli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, Prezes UOKiK rozpatruje ją w zakresie swojej właściwości i przekaże niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia) do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym podmiot wnoszący petycję.

Jeśli Prezes UOKiK nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przekazuje ją niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia) do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym podmiot wnoszący petycję.


 

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

  Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), dotyczącym corocznego przedstawiania zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w 2017 r. rozpatrzył 15 petycji:

  1. Petycję ws. podjęcia inicjatywy mającej na celu ustalenie maksymalnych dopuszczalnych stawek opłat bankowych albo podjęcia działań ograniczających wysokość opłat bankowych.
  2. Petycję ws. zmiany przepisów prawa w zakresie umów zawieranych na odległość oraz właściwości sądu w sporach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.
  3. Petycję ws. żądania wszczęcia postępowania wobec koncernu Volkswagen w związku z wprowadzeniem do obrotu w latach 2008-2015 pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym z oprogramowaniem optymalizującym emisję tlenków azotu i podjęcia działań naprawczych.
  4. Petycję ws. wycofania się z propozycji powołania specjalnych wydziałów w sądach zajmujących się m. in. kredytami walutowymi i podjęcia działań w celu przewalutowania kredytów denominowanych lub indeksowanych we franku szwajcarskim.
  5. Petycję ws. nowelizacji ustawy o prawach konsumenta wprowadzającej możliwość zwrotu towaru przez konsumenta w terminie trzech dni bez podania przyczyny.
  6. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska S.A.), którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszących się do walut obcych Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RŁO-644-504(5)/16/AM oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  7. Petycję ws. skorzystania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z przysługującego mu na podstawie art. 31c w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, prawa do nieodpłatnego wyemitowania w mediach publicznych serii komunikatów i ostrzeżeń dla konsumentów w zakresie zagrożeń i ryzyk związanych z wykonywaniem przez banki setek tysięcy umów o kredyt odnoszących się do walut obcych.
  8. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec Euro Bank S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszących się do walut obcych Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. DDK-644-522/16/PS oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  9. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec PKO BP S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RWR-644-501/2016/JM/WS oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  10. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec Getin Noble Bank S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RŁO-644-505(6)/16/AB oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  11. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec mBank S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RPZ-644/504/16/PG/6 oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  12. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec ING Banku Śląskiego S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RKT-644-504/16/MZ oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  13. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec BPH S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RGD-644-501/16/17/MW oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  14. Petycję zawierającą uwagi i propozycje w zakresie rozwiązań w zakresie projektowanych przepisów dotyczących sygnalistów, w szczególności zasad wynagradzania sygnalistów.
  15. Petycję ws.  przeprowadzenia kontroli terminów ważności różnych produktów oferowanych (żywności, środków leczniczych, środków chemicznych, środków czystości, środków piorących, materiałów remontowych i opatrunkowych) w określonych punktach sprzedaży (podmiotów własnych indywidualnych, kuchnie publiczne, restauracji, stacji paliw, sklepów, laboratoriów, prosektoriów, ośrodków zdrowia, szpitali i innych ZOZ oraz aptek).

  Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami są dostępne na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Urząd/Informacje ogólne/Petycje. Petycje, które zostały rozpatrzone w 2017 r. są oznaczone numerami od 3 do 17.  

  Warszawa, dnia 21.06.2018 r.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

  Realizując obowiązek nałożony na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195 ze zm.), dotyczący corocznego przedstawiania zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w 2016 r. rozpatrzył, z uwzględnieniem ustawowego terminu, dwie petycje, które wpłynęły do Urzędu w 2015 r.

  Przedmiotami petycji były: żądanie wszczęcia postępowania wobec koncernu Volkswagen i podjęcia działań naprawczych oraz postulat nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

  Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Urząd/Informacje ogólne/Petycje.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku

  Realizując obowiązek nałożony na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195 ze zm.), dotyczący corocznego przedstawiania zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w 2015 r. (w okresie obowiązywania ustawy, tj. od dnia 6 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.) wpłynęły do Urzędu dwie petycje, które zostały rozpatrzone z zachowaniem ustawowego terminu w roku 2016.

  Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Urząd/Informacje ogólne/Petycje.

strona: 1 2 3 » z 3   idź do strony:  

12.03.2020Petycja nr 30

Data wpływu petycji do UOKiK: 26.02.2020 r. Przedmiot petycji: Dotyczy podwyżek opłat za odpady komunalne....>

Czytaj więcej
11.03.2020Petycja nr 29

Data wpływu petycji do UOKiK: 26.02.2020 r. Przedmiot petycji: Dotyczy zmiany przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 roku – o kredycie konsumenckim w zakresie formy zawarcia umowy....>

Czytaj więcej

11.12.2019Petycja nr 28

Data wpływu petycji do UOKiK: 15.10.2019 r. Przedmiot petycji: Dotyczy zmiany przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim dotyczących maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu ...>...>

Czytaj więcej
07.11.2019Petycja nr 27

Data wpływu petycji do UOKiK: 06.11.2019 r. Przedmiot petycji: Dotyczy postulatu zmiany przepisów prawa cywilnego i odpowiednio ustawy o kredycie konsumenckim , tak aby w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków dotyczących danego zobowiązania sąd mógł zmniejszyć lub zwiększyć wysokość świadczenia lub zmienić sposób spełnienia świadczenia.....>

Czytaj więcej

29.10.2019Petycja nr 26

Data wpływu petycji do UOKiK: 10.10.2019 r. Przedmiot petycji: Dotyczy zmiany przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny i ustawy z dnia 12 maja 2011 roku – o kredycie konsumenckim w zakresie wcześniejszej spłaty kredytu...>

Czytaj więcej
19.09.2019Petycja nr 25

Data wpływu petycji do UOKiK: 6.08.2019 r. Przedmiot petycji: Dotyczy wydania i ogłoszenia interpretacji mających istotne znaczenia dla stosowania przepisów oraz oceny praktyk rynkowych w sprawach objętych zakresem działania Prezesa UOKiK (m.in. w zakresie interpretacji przepisów dotyczących postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, skutków stosowania niedozwolonych postanowień umownych w wykonywanych umowach)....>

Czytaj więcej

09.08.2019Petycja nr 24

Data wpływu petycji do UOKiK: 5 sierpnia 2019. Przedmiot petycji: Wnioskujący postuluje o wprowadzenie regulacji chroniących konsumentów przed eksploatacją i manipulacjami firm prawniczych i finansowych – w kontekście braku pełnej informacji ze strony takich firm na temat skutków zawarcia umowy dotyczącej tzw. odwróconej hipoteki...>

Czytaj więcej
15.05.2019Petycja nr 23

Data wpływu petycji do UOKiK: 17 kwietnia 2019 Przedmiot petycji: Zmiana przepisów w zakresie obciążania kontrolowanych przedsiębiorców (dystrybutorów) kosztami badań...>

Czytaj więcej

14.05.2019Petycja nr 22

Data wpływu petycji do UOKiK: 26.04.2019 r. Przedmiot petycji: Wnoszący petycje wniósł o zmianę art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134) w celu dostosowania do zmiany związanej z uchyleniem art. 39 ust. 1 pkt 20 przedmiotowej ustawy w 2015 r....>

Czytaj więcej
01.04.2019Petycja nr 21

Data wpływu petycji do UOKiK: 07.03.2019 (przekazano z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), Przedmiot petycji: Wnoszący petycje wniósł o zmianę § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późn. zm.) ponieważ odwołuje się on do uchylonej ustawy....>

Czytaj więcej

strona: 1 2 3 » z 3   idź do strony:  

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE