Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Petycje

Petycja nr 9

Podstawa prawna

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

 

Petycja może być złożona w interesie:

 • publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Jak złożyć petycję

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycji nie składa się telefonicznie.

Petycji nie składa się ustnie do protokołu.

Petycję można złożyć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w jeden z następujących sposobów:

 • przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

 • złożyć osobiście w kancelarii ogólnej UOKiK codziennie w godzinach 8:15 - 16:15,
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP,
 • przesłać faksem pod numer: 22 826 11 86,

 

Wymagania formalne petycji:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwa); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji (Prezes UOKiK);
 • wskazanie przedmiotu petycji;

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja.

Jeśli petycja nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego, a także jego adresu zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji, Prezes UOKiK pozostawi ją bez rozpatrzenia.


Termin na rozpatrzenie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeśli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, Prezes UOKiK rozpatruje ją w zakresie swojej właściwości i przekaże niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia) do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym podmiot wnoszący petycję.

Jeśli Prezes UOKiK nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przekazuje ją niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia) do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym podmiot wnoszący petycję.


 

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

  Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), dotyczącym corocznego przedstawiania zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że Prezes Urzędu w 2019 r. rozpatrzył petycje, zgodnie z poniższym zestawieniem.

  Nr petycji

  Data wpływu

  Przedmiot petycji

   

  Sposób załatwienia –

  stanowisko Prezesa Urzędu

  Termin załatwienia

  19.

   

  5.11.2018 r.

  Petycja, która wpłynęła w 2018 r., ws. zmiany ustawy o prawach konsumenta, celem umożliwienia konsumentom odstąpienia od umów dotyczących usług zdrowotnych.

  Uwzględniając praktyki przedsiębiorców na rynku sprzedaży bezpośredniej usług zdrowotnych, Prezes Urzędu uznał za niezbędne zapewnienie konsumentom prawa odstąpienia od umów dotyczących takich usług zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa. W 2018 r. Komitet Społeczny Rady Ministrów podjął decyzję o powołaniu zespołu roboczego, którego zadaniem jest przygotowanie zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie ochrony konsumentów, a zwłaszcza seniorów, zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Zadaniem zespołu jest dokonanie analizy możliwości wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych zaproponowanych przez Prezesa UOKiK.

  4.02.2019 r.

  20.

   

  26.02.2019 r.

  Petycja ws. nowelizacji ustawy o prawach konsumenta z uwagi na możliwe nadużycia interpretacyjne art. 34 ust. 4 ze strony przedsiębiorców.

  Prezes Urzędu uznał, że postulowana zmiana nie może być uwzględniona, prowadziłaby bowiem do naruszenia zasady harmonizacji zupełnej w zakresie dyrektywy 2011/13 w sprawie praw konsumentów, a tym samym narażałaby polskiego ustawodawcę na zarzut nieprawidłowej implementacji tej dyrektywy.

   

  23.04.2019 r.

  21.

   

  7.03.2019 r.

  Petycja  ws. zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

  Wniosek w sprawie nadania przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego funkcjonariuszom innych organów składa minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Stosowny projekt przygotowany w UOKiK zostanie przekazany do MSWiA celem dalszego procedowania.

   

  22.05.2019 r.

  22.

  14.05.2019 r.

  Petycja dotyczy zmiany art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134) w celu dostosowania do zmiany związanej z uchyleniem art. 39 ust. 1 pkt 20 przedmiotowej ustawy w 2015 r.

   

   

  Oczywista omyłka, powstała w toku prac redakcyjnych nad ustawą Prawo Bankowe, powinna zostać usunięta przy najbliższej nowelizacji ustawy o prawach konsumenta.  

   

  9.07.2019 r.

  23.

  15.05.2019 r.

  Petycja ws. zmiany przepisów w zakresie obciążania kontrolowanych przedsiębiorców (dystrybutorów) kosztami badań w przypadku gdy przeprowadzone badania wykazały, że produkt nie spełnia wymagań określonych w przepisach odrębnych lub w deklaracji

   

  Prezes Urzędu nie znalazł podstaw do zmiany obowiązujących przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej we wskazanym zakresie.

  15.07.2019 r.

  24.

  5.08.2019 r.

  Petycja ws. wprowadzenia regulacji chroniących konsumentów przed eksploatacją i manipulacjami firm prawniczych i finansowych – w kontekście braku pełnej informacji ze strony takich firm na temat skutków zawarcia umowy dotyczącej tzw. odwróconej hipoteki.

   

  Prezes Urzędu poinformował o obowiązujących regulacjach odnoszących się do przedmiotu petycji,  podejmowanych przez Urząd działaniach w tym zakresie, a także o właściwości Min. Finansów (w odniesieniu do zmian w ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym) i Min. Sprawiedliwości (kodeks cywilny w zakresie renty dożywotniej czy umowy dożywocia).

  30.10.2019 r.

  25.

  19.09.2019 r.

  Petycja wielokrotna ws. wydania i ogłoszenia interpretacji mających istotne znaczenia dla stosowania przepisów oraz oceny praktyk rynkowych w sprawach objętych zakresem działania Prezesa UOKiK.

  Odnosząc się do przedstawionych w petycji zagadnień, Prezes Urzędu poinformował, że wydawane wytyczne i interpretacje określają zamierzony sposób stosowania prawa przez Prezesa UOKiK, nie mają mocy powszechnie obowiązującej,  nie są wiążące dla innych organów państwowych,
  w szczególności dla sądów. Prezes Urzędu wydaje wyjaśnienia (co do zasady) w odniesieniu do przepisów w sprawach objętych działaniem Prezesa Urzędu, których zastosowanie przez Prezesa jest uznaniowe. Prezes Urzędu prowadzi aktywną komunikację publikując istotne stanowiska,  informacje i wyjaśnienia na stronie internetowej Urzędu i w mediach. 

   

  17.01.2020 r.

  26.

   

  29.10.2019 r.

  Petycja ws. zmiany przepisów ustawy kodeks cywilny i ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie wcześniejszej spłaty kredytu.

   

  Prezes Urzędu uznał, że wprowadzanie zmian legislacyjnych w zakresie, którego dotyczy petycja, na obecnym etapie nie jest zasadne.

  9.01.2020 r.

  27.

   

  6.11.2019 r.

  Petycja ws. zmiany przepisów prawa cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim, tak aby w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków dotyczących danego zobowiązania sąd mógł zmniejszyć lub zwiększyć wysokość świadczenia lub zmienić sposób spełnienia świadczenia.

  Materia związana z kredytem hipotecznym regulowana jest przez ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Proponowane ewentualne zmiany (dotyczące sytuacji kredytobiorców umów o kredyt hipoteczny) w ustawie o kredycie konsumenckim pozostają poza zakresem jej regulacji. W ocenie Prezesa Urzędu - przedstawiony problem powinien być rozpatrywany w kontekście niedozwolonych postanowień umownych oraz bogatego orzecznictwa TSUE dotyczącego tych postanowień, a zwłaszcza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 (Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG) oraz interpretacji tego wyroku przedstawionej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów z dnia 16 grudnia 2019 r. (https://finanse.uokik.gov.pl/tag/dziubak).

  Petycja wpłynęła także do innych organów
  i instytucji, w tym do Senatu. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją i w dniu 11 marca 2020 r. ją rozpatrzyła. Senatorowie nie podzielili argumentów petycji i w głosowaniu zadecydowali
  o niepodejmowaniu prac nad petycją (na podstawie sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, druk nr 159).

   

  5.02.2020 r.

  28.

  15.10.2019 r.

  Petycja ws. zmiany przepisów ustawy o kredycie konsumenckim dotyczących maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu.

  Prezes Urzędu uznał, że na obecnym etapie nie jest zasadne wprowadzanie zmian legislacyjnych oraz, że rozważenie ewentualnej zmiany legislacyjnej będzie wymagało analizy rozstrzygnięć TSUE we wskazanych w odpowiedzi sprawach oraz wynikających z nich konsekwencji powszechnych dla kredytu konsumenckiego.

   

  9.01.2020 r.

   

   

  Łącznie w 2019 r. w UOKiK wpłynęło 13 pism - petycji, z czego:

  • 10 rozpatrzono jako petycje (w tym 1, która wpłynęła w 2018 r.),
  • 2 uznano za wniosek w rozumieniu art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • 1 została przekazana zgodnie z właściwością do innego organu.

   

  Petycje wraz z informacjami o sposobie ich rozpatrzenia są dostępne na stronie internetowej Urzędu: Strona główna >  BIP >  Petycje


   

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

  Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), dotyczącym corocznego przedstawiania zbiorczej  informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że Prezes Urzędu w 2018 r. rozpatrzył jedną petycję, zgodnie z poniższym zestawieniem.

  Nr petycji

  Data wpływu

  Przedmiot petycji

   

  Sposób załatwienia –

  stanowisko Prezesa Urzędu

  Termin załatwienia

  18.

   

  19.12.2017 r.

  Petycja ws. zmiany przepisów dotyczących nabywania lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym.

   

  Prezes Urzędu przedstawił istniejące rozwiązania prawne służące ochronie nabywców, a także prowadzone prace legislacyjne zespołu między-resortowego nad uzupełnieniem zidentyfikowanych luk prawnych w zakresie m. in. ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawy o własności lokali oraz Kodeksu cywilnego, które przyczynią się do podniesienia poziomu ochrony nabywców lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym.

   

  9.03.2018 r.

   

  Petycja wraz z informacją o sposobie jej załatwienia jest dostępna na stronie internetowej Urzędu i w BIP: Strona główna > BIP > Petycje

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

  Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), dotyczącym corocznego przedstawiania zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w 2017 r. rozpatrzył 15 petycji:

  1. Petycję ws. podjęcia inicjatywy mającej na celu ustalenie maksymalnych dopuszczalnych stawek opłat bankowych albo podjęcia działań ograniczających wysokość opłat bankowych.
  2. Petycję ws. zmiany przepisów prawa w zakresie umów zawieranych na odległość oraz właściwości sądu w sporach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.
  3. Petycję ws. żądania wszczęcia postępowania wobec koncernu Volkswagen w związku z wprowadzeniem do obrotu w latach 2008-2015 pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym z oprogramowaniem optymalizującym emisję tlenków azotu i podjęcia działań naprawczych.
  4. Petycję ws. wycofania się z propozycji powołania specjalnych wydziałów w sądach zajmujących się m. in. kredytami walutowymi i podjęcia działań w celu przewalutowania kredytów denominowanych lub indeksowanych we franku szwajcarskim.
  5. Petycję ws. nowelizacji ustawy o prawach konsumenta wprowadzającej możliwość zwrotu towaru przez konsumenta w terminie trzech dni bez podania przyczyny.
  6. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska S.A.), którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszących się do walut obcych Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RŁO-644-504(5)/16/AM oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  7. Petycję ws. skorzystania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z przysługującego mu na podstawie art. 31c w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, prawa do nieodpłatnego wyemitowania w mediach publicznych serii komunikatów i ostrzeżeń dla konsumentów w zakresie zagrożeń i ryzyk związanych z wykonywaniem przez banki setek tysięcy umów o kredyt odnoszących się do walut obcych.
  8. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec Euro Bank S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszących się do walut obcych Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. DDK-644-522/16/PS oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  9. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec PKO BP S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RWR-644-501/2016/JM/WS oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  10. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec Getin Noble Bank S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RŁO-644-505(6)/16/AB oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  11. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec mBank S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RPZ-644/504/16/PG/6 oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  12. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec ING Banku Śląskiego S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RKT-644-504/16/MZ oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  13. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec BPH S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RGD-644-501/16/17/MW oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  14. Petycję zawierającą uwagi i propozycje w zakresie rozwiązań w zakresie projektowanych przepisów dotyczących sygnalistów, w szczególności zasad wynagradzania sygnalistów.
  15. Petycję ws.  przeprowadzenia kontroli terminów ważności różnych produktów oferowanych (żywności, środków leczniczych, środków chemicznych, środków czystości, środków piorących, materiałów remontowych i opatrunkowych) w określonych punktach sprzedaży (podmiotów własnych indywidualnych, kuchnie publiczne, restauracji, stacji paliw, sklepów, laboratoriów, prosektoriów, ośrodków zdrowia, szpitali i innych ZOZ oraz aptek).

  Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami są dostępne na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Urząd/Informacje ogólne/Petycje. Petycje, które zostały rozpatrzone w 2017 r. są oznaczone numerami od 3 do 17.  

  Warszawa, dnia 21.06.2018 r.

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

  Realizując obowiązek nałożony na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195 ze zm.), dotyczący corocznego przedstawiania zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w 2016 r. rozpatrzył, z uwzględnieniem ustawowego terminu, dwie petycje, które wpłynęły do Urzędu w 2015 r.

  Przedmiotami petycji były: żądanie wszczęcia postępowania wobec koncernu Volkswagen i podjęcia działań naprawczych oraz postulat nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

  Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Urząd/Informacje ogólne/Petycje.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku

  Realizując obowiązek nałożony na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195 ze zm.), dotyczący corocznego przedstawiania zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w 2015 r. (w okresie obowiązywania ustawy, tj. od dnia 6 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.) wpłynęły do Urzędu dwie petycje, które zostały rozpatrzone z zachowaniem ustawowego terminu w roku 2016.

  Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Urząd/Informacje ogólne/Petycje.

< poprzedni | następny > 19.06.2017

Lp.

9

Data wpływu petycji

3 czerwca 2017 r.

Podmiot wnoszący petycję*

-

Przedmiot petycji

Podmiot wniósł o skorzystanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z przysługującego mu na podstawie art. 31c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy, prawa do nieodpłatnego wyemitowania w mediach publicznych serii komunikatów i ostrzeżeń dla konsumentów w zakresie zagrożeń i ryzyk związanych z wykonywaniem przez banki setek tysięcy umów o kredyt odnoszących się do walut obcych.

Petycja (skan)

Petycja nr 9

 

Stan sprawy

W toku

Zasięgane opinie

Nie zasięgano opinii

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

4 września 2017 r.

Sposób rozpatrzenia petycji 

Odpowiedż na petycję nr 9

Data udzielenia odpowiedzi przez organ

4 września 2017 r.

* imię i nazwisko albo nazwa podmiotu lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana - informacja jest uzupełniana w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych

 

Warto przeczytać

Niebezpieczne zabawki - kulki magnetyczne
Niebezpieczne zabawki - kulki magnetyczne

Przypadkowe połknięcie magnesów lub baterii jest coraz większym problemem wśród dzieci - rodzice powinni być świadomi tego ryzyka.   ...>

Kolejni naganiacze z zarzutami za promowanie systemów typu piramida
Kolejni naganiacze z zarzutami za promowanie systemów typu piramida

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, którzy namawiali w internecie i podczas różnych wydarzeń do inwestowania w FutureNet, FutureAdPro lub przystępowania do sieci NetLeaders. ...>

Oferty-pułapki w sieci. Sprawdź, czy dasz się złapać
Oferty-pułapki w sieci. Sprawdź, czy dasz się złapać

Drugi laptop za darmo, wakacje życia na Zanzibarze, 6 tys. dolarów zarobku dziennie? Uważaj, oferty zbyt piękne przeważnie nie są prawdziwe.   ...>

Łańcuch dostaw żywności - nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku
Łańcuch dostaw żywności - nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku

UOKiK, Ministerstwo Rolnictwa i KOWR zaprezentowały planowane zmiany w obszarze przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. ...>

Nowe etykiety energetyczne, prawo do naprawy - ważne zmiany od marca 2021 roku
Nowe etykiety energetyczne, prawo do naprawy - ważne zmiany od marca 2021 roku

Jak głośna będzie lodówka? Ile wody zużyje pralka? Te informacje znajdziesz na nowych etykietach energetycznych zamieszczanych na sprzęcie AGD i RTV.   ...>

Zmiany w prawie ochrony konkurencji
Zmiany w prawie ochrony konkurencji

Doprecyzowanie uprawnień dochodzeniowych Urzędu, ściślejsza współpraca organów antymonopolowych, zmiany w zakresie kar finansowych czy programie łagodzenia kar leniency.   ...>

Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów

Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego.    ...>

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności
Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności

Komunikat Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, UOKiK, Europejskiego Centrum Konsumenckiego, FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ...>

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE