Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > BIP > Wnioskowanie o dostęp do informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania

Wnioskowanie o dostęp do informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie można składać w sytuacji, gdy informacja sektora publicznego:

1)   nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej CRIP;

2)   została udostępniona w sposób inny niż wyżej wymieniony i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3)   będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4)   została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

2. We wniosku należy podać:

1)   do jakiego organu wniosek jest kierowany;

2)   imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, jego adres, albo adres jego pełnomocnika, umożliwiający dostarczenie odpowiedzi w sposób określony we wniosku;

3)   opis informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4)   cel ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5)   formę przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej, także formę danych (np. Word, PDF, Excel);

6)   sposób przekazania informacji (poczta tradycyjna albo elektroniczna, odbiór osobisty) albo sposób dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 

3. Wniosek należy przekazać do UOKiK w jednej, z niżej wymienionych form:

  • pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 
00-950 Warszawa

 

4. Termin i forma udzielana informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania

Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być przekazana w tym terminie, UOKiK powiadomi o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Przekazanie informacji sektora publicznego na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje UOKiK uniemożliwiają przekazanie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.


5. Opłaty

Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy UOKiK w wyniku udostępnienia albo przekazania informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem przekazania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. UOKiK może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom.
W tym wypadku, UOKiK powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.


6. Warunki ponownego wykorzystywania udostępnionej informacji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji opublikowanych na stronie internetowej Urzędu (www.uokik.gov.pl), pod warunkiem podania dokładnego źródła (link do strony z informacjami) i daty pozyskania informacji.

Jednocześnie informujemy, że UOKiK nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania dostępnych na stronach internetowych Urzędu danych.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE].

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawa do informacji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Okres przechowywania danych osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217). Wnioskodawca ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych tj. adres lub e-mail lub telefon lub faks, w minimalnym zakresie do kontaktu, w zależności od wyboru sposobu komunikacji wynika z przepisów, niepodanie sposobu komunikacji będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia informacji.

Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Rejestr zmian

Data wytworzenia: 2011-12-28 13:28
Zatwierdził: Kamila Acholonu-Boruc
Data udostępnienia: 2018-05-24 10:51
Wprowadził: Tomasz Nastulak

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENEuropejskie Centrum KonsumenckieUE100-lecie odzyskania niepodległości