Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Konsumenci > Instytucje Konsumenckie > Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich > Podmioty uprawnione

Podmioty uprawnione

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Co to jest podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów?

  Jest to podmiot (instytucja) utworzony na stałe, który oferuje niezależne, bezstronne i przejrzyste prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zajmuje się sporami krajowymi i transgranicznymi, w tym sporami rozwiązywanymi przez platformę ODR.

  Na tego rodzaju instytucji spoczywają liczne obowiązki i wymagania. Wywiązywanie się z nich jest monitorowane przez Prezesa UOKiK. Działalność podmiotów uprawnionych jest możliwa po wpisaniu do specjalnego rejestru oraz opiera się na regulaminie danego podmiotu.

  Pojęcie to nie obejmuje wewnętrznych działów reklamacji firmy, czyli podmiotów o charakterze wewnętrznym, w których osoby odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów zatrudnione są wyłącznie przez przedsiębiorcę.

  Art. 7, art.8-15, art. 17-19, Rozdział 3 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Kto może złożyć wniosek do podmiotu uprawnionego o pozasądowe rozwiązanie sporu?

  Każdy konsument może złożyć taki wniosek. Podmioty mają prawo jednak, na mocy wewnętrznych regulaminów, umożliwić to również przedsiębiorcom.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Czy są branże wyłączone z systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich?

  Tak, z systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wyłączone są:

  • spory dotyczące usług niemających charakteru gospodarczego, świadczone w interesie ogólnym (np. usługi z zakresu transportu publicznego, gospodarki odpadami, dostarczania wody);
  • spory wynikające z umów o usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia na rzecz pacjentów w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej (por. art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta);
  • spory wynikające z umów o usługi edukacyjne lub kształcenia ustawicznego świadczone przez publiczne szkoły lub placówki oraz publiczne szkoły wyższe.

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Czy podmiot uprawniony może odmówić zajęcia się sporem? W jakich przypadkach?

  Podmiot uprawniony zawsze odmawia rozpatrzenia sporu, jeżeli wykracza on poza kategorie sporów objęte jego właściwością.

  Dodatkowo podmiot uprawiony może odmówić rozpatrzenia sporu, gdy:

  1) konsument nie podjął wcześniejszej próby bezpośredniego rozwiązania sporu z przedsiębiorcą;

  2) spór jest błahy lub skarga służy spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony;

  3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez podmiot uprawniony, inny właściwy podmiot albo sąd;

  4) wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od ustalonych w regulaminie progów finansowych;

  5) konsument nie dotrzymał ustalonego w regulaminie terminu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania;

  6) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie skutecznego działania podmiotu uprawnionego.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Jak przedsiębiorca może dowiedzieć się o właściwym dla swojej działalności podmiocie uprawnionym?

  Ta informacja znajduje się na stronie, na której udostępniony jest rejestr instytucji uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  W wykazie znajdują się dane podmiotów oraz informacje dotyczące m.in. kategorii sporów konsumenckich którymi się zajmują, w tym jakie podmioty i sektory obejmują swą właściwością.

  Art. 46 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Czy do podmiotu uprawnionego przedsiębiorca może zgłosić spór z innym przedsiębiorcą?

  Co do zasady nie, poza trzema wyjątkami w przypadku podmiotów publicznych:

  • ustawa o transporcie kolejowym (art. 51),
  • prawo pocztowe (art. 56) i
  • ustawa o rozpatrywaniu reklamacji podmiotów rynku finansowego (art. 59).

  Te akty prawne upoważniają publiczny podmiot uprawniony do prowadzenia takich postępowań. Są to odpowiednio:

  • Rzecznik Praw Pasażera Kolei,
  • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  • Rzecznik Finansowy.

  W przypadku podmiotów niepublicznych kwestie te są określone w regulaminach.

  Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.mr.gov.pl oraz www.ms.gov.pl.

   

  Art. 51, 56 i 59 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Czy przedsiębiorca może wybrać podmiot uprawniony do rozstrzygnięcia sporu?

  Tak, jeżeli w danym sektorze jest kilka podmiotów uprawnionych, przedsiębiorca może wybrać podmiot właściwy dla siebie. Druga strona musi jednak wyrazić na to zgodę.

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Czy ten sam spór może być rozstrzygany równolegle przez inny podmiot uprawniony?

  Co do zasady ― nie. Jedną z przesłanek odmowy rozpatrzenia sporu przez podmiot uprawniony jest sytuacja, w której sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku lub została już rozpatrzona przez sąd lub inny właściwy podmiot. Jednak zarówno dyrektywa, jak i ustawa przewidują, że podmiot uprawniony sam decyduje dobrowolnie o zastosowaniu danej przesłanki bądź nie.

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Jaki podmiot uprawniony jest właściwy w przypadku sporów transgranicznych?

  Każdy podmiot uprawniony ma obowiązek rozpatrywania sporów transgranicznych. Oznacza to, że jeśli konsument z Niemiec zakupi produkt w Polsce i na tle tej transakcji powstanie spór z polskim przedsiębiorcą, to może on zwrócić się do podmiotu uprawnionego w Polsce.

  W przypadku, gdy spór dotyczy zakupów przez internet ułatwieniem jest możliwość skorzystania z platformy ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź Jeżeli pojawiają się nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotu uprawnionego, to jaką instytucję powinno się o tym powiadomić?

  Ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ― instytucji monitorującej działanie podmiotów uprawnionych.

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE