Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Konsumenci > Instytucje Konsumenckie > Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich > Tworzenie podmiotów uprawnionych

Tworzenie podmiotów uprawnionych

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Czy przedsiębiorca może stanowić podmiot uprawniony w myśl ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich?

  Nie. Podmiot ten może być jednak utworzony przez organizację przedsiębiorców.

  Warto też pamiętać, że tego rodzaju podmiotem nie jest dział reklamacji firmy, czyli podmiot o charakterze wewnętrznym, w którym osoby odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów zatrudnione są wyłącznie przez przedsiębiorcę.

  Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Czy organizacja przedsiębiorców może stworzyć podmiot uprawniony?

  Tak. Wiążą się z tym określone obowiązki i wymagania, aby zapewnić niezależność, bezstronność i przejrzystość działań tego rodzaju instytucji.

  Art. 25 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Jakie obowiązki ma podmiot uprawniony?

  Podmiot uprawniony do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ma obowiązek zajmować się sporami krajowymi i transgranicznymi, w tym sporami rozwiązywanymi przez platformę ODR.

  Ma obowiązek prowadzić stronę internetową, która:

  • umożliwia łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
  • pozwala na wniesienie wniosku o wszczęcie postępowania i przekazanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej;
  • stronom sporu udostępnia informacje dotyczące danego postępowania (uwaga ― strony mogą także wnioskować o udostępnienie tych informacji na trwałym nośniku);
  • zawiera adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów uprawnionych zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie UE.

   

  Podmiot uprawniony ― na zasadach określonych w regulaminie ― umożliwia wnoszenie wniosków o wszczęcie postępowania również w formie papierowej oraz umożliwia wymianę informacji między stronami za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową.

  Ponadto podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej w sposób jasny i zrozumiały:

  1) dane kontaktowe, obejmujące imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres pocztowy i adres poczty elektronicznej;

  2) numer wpisu do rejestru;

  3) informacje o kwalifikacjach osób prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, sposobach ich doboru oraz długości ich kadencji;

  4) informację o członkostwie w sieciach podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych;

  5) informacje o rodzajach sporów konsumenckich (np. spory B2B, B2C), których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot;

  6) informacje o kategoriach sporów (np. spory z obszaru rynku finansowego, turystycznego itp.), w tym podmiotach i sektorach, objętych właściwością danego podmiotu,

  7) informacje o przesłankach, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania danego sporu;

  8) informacje o procedurach, które są stosowane przez podmiot w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin;

  9) informacje o językach, w jakich można składać wnioski i w jakich prowadzone jest postępowanie;

  10) informacje o rodzajach norm, które mogą być podstawą rozwiązania sporu;

  11) określenie wstępnych warunków, które strony muszą spełnić, aby postępowanie mogło zostać wszczęte, w tym warunku wcześniejszego podjęcia przez stronę próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;

  12) informację o możliwości wycofania się przez strony z danego postępowania;

  13) określenie wszelkich kosztów dla stron związanych z udziałem w postępowaniu oraz informację o ich wysokości lub zasadach ich naliczania;

  14) określenie średniego czasu trwania postępowania;

  15) wskazanie skutków prawnych danego sposobu zakończenia postępowania, w tym konsekwencji niezastosowania się do wiążącego rozstrzygnięcia sporu;

  16) informację o procentowym udziale przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania, w liczbie wszczętych postępowań albo informację, że podmiot nie prowadzi takich analiz.

   

  Poza tym podmiot uprawniony sporządza i udostępnia roczne sprawozdanie, a co dwa lata przekazuje tego typu dokument Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Rozdział 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Jakie wymogi musi spełnić podmiot uprawniony, aby znaleźć się w rejestrze UOKiK?

  Aby znaleźć się w rejestrze, podmiot uprawiony musi spełnić szereg obowiązków, m. in. informacyjnych, szczegółowo omówionych w pytaniu 7.3. Podmiot taki musi także zagwarantować, aby osoby prowadzące postępowania w tych sprawach posiadały

  • odpowiednią wiedzę i umiejętności (np. w zakresie mediacji)

  oraz

  • ogólną znajomość prawa. Opis minimalnego poziomu tych kompetencji powinien zostać określony w regulaminie.

  Osoby te powinny działać niezależnie i bezstronnie, co również wiąże się ze spełnieniem przez podmiot uprawniony określonych warunków.

  Co ważne, zarówno sam podmiot, jak i osoby prowadzące postępowania mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie prowadzenia spraw.

  Dodatkowe wymagania dotyczą podmiotu utworzonego przez organizację przedsiębiorców. Jeżeli osoby prowadzące postępowania są zatrudnione lub wynagradzane wyłącznie przez tę organizację, powinien być zapewniony oddzielny budżet utworzony w celu wykonywania zadań przez te osoby.

  Jeżeli postępowanie prowadzone jest przez organ kolegialny musi on składać się z równej liczby przedstawicieli organizacji przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji konsumenckich. W tym przypadku wymóg oddzielnego i celowego budżetu nie obowiązuje.

  Art. 14-19 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Czy każdy podmiot uprawniony musi być notyfikowany Komisji Europejskiej?

  Podmiot uprawniony, który chce uczestniczyć w jednolitym europejskim systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich musi być notyfikowany Komisji Europejskiej.

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Co to jest rejestr podmiotów uprawnionych?

  Jest to wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich, monitorowanych przez UOKiK i spełniających określone wymagania.

  Rejestr obejmuje następujące dane podmiotów uprawnionych:

  1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres strony internetowej;

  2) wysokość pobieranych opłat, jeżeli podmiot uprawniony pobiera opłaty;

  3) języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania i w jakich jest ono prowadzone;

  4) rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot;

  5) kategorie sporów konsumenckich, w tym podmioty i sektory, objęte właściwością podmiotu;

  6) informację o konieczności osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi, w tym informacje, czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne;

  7) informacje o wiążącym lub niewiążącym charakterze wyników postępowania prowadzonego przez podmiot;

  8) przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu.

   

  Dane zawarte w rejestrze oraz wszelkie ich zmiany przekazywane są przez UOKiK do Komisji Europejskiej.

  Art. 20 i 30 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Co trzeba zrobić, aby podmiot uprawniony znalazł się w rejestrze prowadzonym przez UOKiK?

  Należy wypełnić wniosek oraz dołączyć do niego:

  • regulamin, który będzie obowiązywał w ramach działalności podmiotu;
  • oświadczenie, że podmiot wnioskujący spełnia warunki uprawniające do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określone w ustawie.

  Wypełniony wniosek powinien zawierać:

  1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres strony internetowej;

  2) informacje na temat struktury, źródeł i sposobów finansowania podmiotu oraz o sposobie wynagradzania osób prowadzących postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, długości ich kadencji oraz podmiocie, przez który są zatrudnione;

  3) opis procedur stosowanych przez podmiot w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich;

  4) określenie opłat pobieranych przez podmiot;

  5) wskazanie średniego czasu trwania dotychczas prowadzonych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów;

  6) wskazanie języków, w jakich podmiot przyjmuje wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie rozwiązania sporu konsumenckiego i w jakich jest ono prowadzone;

  7) określenie rodzajów sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot;

  8) określenie kategorii sporów konsumenckich, w tym podmiotów i sektorów, objętych właściwością danego podmiotu;

  9) informacje o przesłankach, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu.

   

  Art. 21 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Co trzeba zrobić, aby zaktualizować dane podmiotu uprawnionego w rejestrze prowadzonym przez UOKiK?

  Podmiot jest zobowiązany zgłosić UOKiK każdą zmianę danych, które przekazał we wniosku o wpis do rejestru. Ma na to 14 dni. 

  Zgłoszenie aktualizacji danych podmiotu uprawnionego można:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
  • złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • przesłać w formie dokumentu elektronicznego,

   

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE