Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > BIP > Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przekazać do UOKiK w jednej, z niżej wymienionych form:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: [SCODE]YmlwQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
 • przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „BIP”
 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej UOKiK, adres jak powyżej, Centrum Konferencyjne pok. 1.6
 • przesłać faksem pod numer: 22 826 10 36

2. Termin i forma udzielana informacji publicznej

 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, UOKiK powiadomi o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,
 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje UOKiK uniemożliwiają udostępnienie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.

3. Opłaty

Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy UOKiK w wyniku udostępnienia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. UOKiK może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. W tym wypadku, UOKiK w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji, zgodnie z wnioskiem, następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

 


 

Informacją publiczną nie są dokumenty sporządzone przez konsumentów lub przedsiębiorców i przekazane do UOKiK, w szczególności zawiadomienia, zgłoszenia koncentracyjne, skargi oraz inne dokumenty składane w sprawach indywidualnych. Stanowisko takie potwierdza doktryna i orzecznictwo sądów administracyjnych (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego II SAB/Wa 469/13 i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 812/05). Dokumenty złożone do Urzędu przez podmioty prywatne na ogół odnoszą się do działalności  gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę lub spraw osobistych konsumenta. Pisma te mają status dokumentów określanych w doktrynie jako dokumenty „prywatne” lub „indywidualne” i nie podlegają udostępnieniu. W odniesieniu do wniosków koncentracyjnych Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził: „(…) wniosek złożony przez podmiot gospodarczy do organu administracji o utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, nie jest dokumentem dotyczącym „sprawy publicznej” w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. lecz jest pismem złożonym w sprawie indywidualnej. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że pisma składane w indywidualnych sprawach, przez podmioty, których interesów sprawy te dotyczą, nie mają waloru informacji publicznej. Ich przedmiotem nie jest problem czy kwestia, która ma znaczenie dla większej ilości osób, czy grup obywateli, lub jest ważna dla funkcjonowania organów państwa. Przedmiotem takiego pisma jest realizacja lub ochrona indywidualnych interesów podmiotu, który pismo to składa. Wobec tego pismo takie nie dotyczy sprawy publicznej i nie powinno być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej” (wyrok z 30 października 2012 r., I OSK 1696/12). Także akta postępowania administracyjnego jako całość nie są udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, co potwierdza Uchwała Naczelnego Sadu Administracyjnego (7 Sędziów) I OPS 7/13.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, w ramach udostępniania informacji publicznej UOKiK nie prowadzi poradnictwa konsumenckiego. Bezpłatnych porad prawnych konsumentom udzielają Powiatowi/Miejscy Rzecznicy Konsumentów oraz organizacje konsumenckie, jak np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenia Prawa Konsumentów. Znalezienie właściwej instytucji umożliwia wyszukiwarka.

Dodatkowe informacje dotyczące udostępniania informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 22 55 60 328.

 

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [SCODE]dW9raWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawa do informacji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Okres przechowywania danych osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217). Wnioskodawca ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych tj. adres lub e-mail lub telefon lub faks, w minimalnym zakresie do kontaktu, w zależności od wyboru sposobu komunikacji wynika z przepisów, niepodanie sposobu komunikacji będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia informacji.

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian

Data wytworzenia: 2009-12-28 08:13
Zatwierdził: Jarosław Boguszyński
Data udostępnienia: 2020-03-02 11:48
Wprowadził: Tomasz Nastulak

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE