Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje ogólne > Unijne akty prawne

Unijne akty prawne

pomoc horyzontalna – kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności oraz sektora gospodarki, w celu rozwiązania określonego problemu. Pomoc udzielana jest na: ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw; badania, rozwój i innowacje; rozwój małych i średnich przedsiębiorców; zatrudnienie; usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym; zapewnienie kapitału podwyższonego ryzyka; ochronę środowiska oraz szkolenia. Charakter horyzontalny ma również pomoc de minimis, która może być udzielana bez ograniczeń sektorowych lub regionalnych.

pomoc regionalna – pomoc przeznaczona na wsparcie rozwoju najmniej rozwiniętych regionów poprzez wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy, w wyjątkowych przypadkach poprzez przyznanie pomocy operacyjnej.

pomoc sektorowa – pomoc publiczna udzielana wyłącznie przedsiębiorcom z konkretnego sektora gospodarczego (np. z sektora transportu), jak również w sektorach wrażliwych: przemysł węglowy, hutnictwo żelaza i stali, przemysł stoczniowy. Do pomocy publicznej udzielanej w tych sektorach, z uwagi na ich specyficzny charakter i występujące problemy (dotyczące, np. nadwyżki mocy produkcyjnych, kapitałochłonnego charakteru inwestycji), stosuje się często odmienne, bardziej restrykcyjne zasady udzielania pomocy publicznej niż zasady ogólne.

Dodatkowe linki:


 

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Przepisy ogólne (Traktat)

  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

  wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r.)

  CZĘŚĆ TRZECIA: POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE UNII

  TYTUŁ VII: WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW

  Rozdział 1: Reguły konkurencji

  Sekcja 2: Pomoc przyznawana przez państwa

  Artykuł 107
  (dawny artykuł 87 TWE)

  1. Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

  2. Zgodna z rynkiem wewnętrznym jest:
  a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem że jest przyznawana bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów;
  b) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi;
  c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim jest niezbędna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podziałem. Pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję uchylającą niniejszą literę.

  3. Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana:
  a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia, jak również regionów, o których mowa w artykule 349, z uwzględnieniem ich sytuacji strukturalnej, gospodarczej i społecznej;
  b) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego;
  c) pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem;
  d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji w Unii w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem;
  e) inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, stanowiąc na wniosek Komisji.

  Artykuł 108
  (dawny artykuł 88 TWE)

  1. Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi stale bada systemy pomocy istniejące w tych Państwach. Proponuje im ona stosowne środki konieczne ze względu na stopniowy rozwój lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

  2. Jeśli Komisja stwierdzi, po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag, że pomoc przyznana przez Państwo lub przy użyciu zasobów państwowych nie jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu artykułu 107, lub że pomoc ta jest nadużywana, decyduje o zniesieniu lub zmianie tej pomocy przez dane Państwo w terminie, który ona określa. Jeśli dane Państwo nie zastosuje się do tej decyzji w wyznaczonym terminie, Komisja lub każde inne zainteresowane Państwo może, na zasadzie odstępstwa od postanowień artykułów 258 i 259, wnieść sprawę bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na wniosek Państwa Członkowskiego Rada, stanowiąc jednomyślnie, może zdecydować, że pomoc, którą to Państwo przyznaje lub zamierza przyznać, jest uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, na zasadzie odstępstwa od postanowień artykułu 107 lub rozporządzeń przewidzianych w artykule 109, jeśli wyjątkowe okoliczności uzasadniają taką decyzję. Jeśli w odniesieniu do danej pomocy Komisja wszczęła procedurę przewidzianą w pierwszym akapicie niniejszego ustępu, wystąpienie zainteresowanego Państwa z wnioskiem skierowanym do Rady powoduje zawieszenie tej procedury do czasu zajęcia stanowiska przez Radę. Jednakże jeśli Rada nie zajmie stanowiska w terminie trzech miesięcy od wystąpienia z wnioskiem, Komisja wydaje decyzję w sprawie.

  3. Komisja jest informowana, w czasie odpowiednim do przedstawienia swych uwag, o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy. Jeśli uznaje ona, że plan nie jest zgodny z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu artykułu 107, wszczyna bezzwłocznie procedurę przewidzianą w ustępie 2. Dane Państwo Członkowskie nie może wprowadzać w życie projektowanych środków dopóki procedura ta nie doprowadzi do wydania decyzji końcowej.

  4. Komisja może przyjąć rozporządzenia dotyczące kategorii pomocy państwa, w odniesieniu do których Rada postanowiła, zgodnie z artykułem 109, że mogą one zostać zwolnione z procedury przewidzianej w ustępie 3 niniejszego artykułu.

  Artykuł 109
  (dawny artykuł 89 TWE)

  Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może wydać wszelkie właściwe rozporządzenia w celu zastosowania artykułów 107 i 108, a w szczególności może określić warunki stosowania artykułu 108 ustęp 3 i kategorie pomocy zwolnione z tej procedury.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Pojęcie pomocy państwa

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Procedura i formularze

  Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 24.9.2015)    

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.4.2004) wersja skonsolidowana (nieoficjalna) (format html)  

  Zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (ujęte w wersji skonsolidowanej)

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.4.2004) – tekst pierwotny

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1627/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Nr 794/2004 w odniesieniu do standardowych formularzy służących zgłoszeniu pomocy, zawierające dodatkowy formularz informacyjny dotyczący pomocy regionalnej (Dz. Urz. UE L 302 z 1.11.2006)

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 407 z 30.12.2006)

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 82 z 25.3.2008)

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2008 z dnia 31 października 2008 r. zmieniające część III.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE  (Dz. Urz. UE L 313 z 22.11.2008)

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2009 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularza informacji uzupełniających służącego do zgłaszania pomocy dla rybołówstwa i akwakultury (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 81 z 27.3.2009)

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające część III.2, III.3 i III.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 308 z 24.11.2009)

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 372/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do obliczania niektórych terminów, rozpatrywania skarg oraz identyfikacji i ochrony informacji poufnych Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE L 109 z 12.4.2014)

  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2282 z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularzy zgłoszeniowych i formularzy informacji  

  Zawiadomienie Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów pomocy państwa (Dz. Urz. UE C 136 z 16.6.2009)

  Zawiadomienie Komisji w sprawie odzyskiwania pomocy państwa niezgodnej z prawem i z rynkiem wewnętrznym (Dz. Urz. UE C 247 z 23.7.2019 r.)

  Komunikat Komisji w sprawie egzekwowania prawa dotyczącego pomocy państwa przez sądy krajowe (Dz. Urz. UE C 85 z 9.4.2009)

  Komunikat Komisji C (2003) 4582 z dnia 1 grudnia 2003 w sprawie tajemnicy zawodowej w przypadku decyzji dotyczących pomocy publicznej (Dz. Urz. UE C 297 z 9.12.2003)

  Kodeks najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa (Dz. Urz. UE C 136 z 16.6.2009)

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.3.1999) – wersja skonsolidowana (nieoficjalna) (nieobowiązujące)

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Pomoc publiczna a COVID-19

  Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php

   

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Pomoc de minimis i wyłączenia grupowe

  Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE L 248 z 24.9.2015)

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.5.1998) – wersja skonsolidowana (nieoficjalna) (nieobowiązujące)

   

  Wyłączenia grupowe:

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) - wersja skonsolidowana (nieoficjalna)

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.)

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008 r.) – wersja skonsolidowana (nieoficjalna) (nieobowiązujące)

   

   

  Pomoc de minimis:

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) (wersja skonsolidowana) (nieoficjalna)

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012 r.)(wersja skonsolidowana) (nieoficjalna)

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, 28.12.2006 r.) – wersja skonsolidowana (nieoficjalna) (nieobowiązujące)

   

   

  Pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie:

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) (wersja skonsolidowana) (nieoficjalna)

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.) (wersja skonsolidowana) (nieoficjalna)

   

   

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Pomoc regionalna

  Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. Urz. UE C 153 z 29.04.2021 r.) - zasady w nich określone będą obowiązywać do pomocy przyznawanej od dnia 1 stycznia 2022 r.

  Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 27.7.2013)

  Komunikat Komisji zmieniający komunikaty Komisji dotyczące Wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych, Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne, Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka oraz Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (Dz. Urz. UE C 198 z 27.6.2014)

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r.) - wersja skonsolidowana (nieoficjalna)

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 4.3.2006) (nieobowiązujące)

  Wytyczne w sprawie krajowej pomoc regionalnej [na lata 2000-2006] (Dz. Urz. UE C 74 z 103.1998) (nieobowiązujące)

  Zmiany do wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej (Dz. Urz. UE C 258 z 9.9.2000) (nieobowiązujące)

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 1.11.2006) (nieobowiązujące)

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008) (nieobowiązujące)

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Pomoc horyzontalna

  Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną:

  Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 198 z 27.6.2014)

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r.) - wersja skonsolidowana (nieoficjalna)

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 323 z 30.12.2006) (nieobowiązujące)

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008) – wersja skonsolidowana (nieoficjalna) (nieobowiązujące)

   

   

  Pomoc na ochronę środowiska:

  Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 200 z 28.6.2014)

  Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r. (Dz. Urz. UE C 158 z 5.06.2012 r.) (wersja skonsolidowana) (nieoficjalna)

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r.) - wersja skonsolidowana (nieoficjalna)

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Wspólnotowe wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska (Dz. Urz. UE C 82 z 1.4.2008) (nieobowiązujące)

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008) – wersja skonsolidowana (nieoficjalna) (nieobowiązujące)

   

  Pomoc na ratowanie i restrukturyzację:

  Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.7.2014)

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw z dnia 1 października 2004 r. (Dz. Urz. UE C 296 z 2.10.2012) (nieobowiązujący)

  Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 9.7.2009) (nieobowiązujący)

  Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004) (nieobowiązujące)

   

  Pomoc na finansowanie ryzyka:

  Komunikat Komisji Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz. Urz. UE C 19 z 22.1.2014)

  Komunikat Komisji zmieniający komunikaty Komisji dotyczące Wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych, Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne, Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka oraz Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (Dz. Urz. UE C 198 z 27.6.2014)

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (Dz. Urz. UE C 194 z 18.8.2006) (nieobowiązujące)

  Komunikat Komisji zmieniający wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (nieobowiązujący)

   

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Pomoc w szczególnych sektorach

  sektor stoczniowy:

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. UE C 364 z 14.12.2011) (nieobowiązujące)

  Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania „Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego” (Dz. Urz. C 357 z 6.12.2013) (nieobowiązujące)

   

  produkcja audiowizualna:

  Komunikat Komisji w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne (Dz. Urz. UE C 332 z 15.11.2013)   

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on certain legal aspects relating to cinematographic and other audiovisual works (Dz. Urz. UE C 43 z 16.2.2002) (nieobowiązujący) (ang. wersja jęz.) 

  Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the follow-up to the Commission communication on certain legal aspects relating to cinematographic and other audiovisual works (Cinema communication) of 26 September 2001 (Dz.U. C 123 z 30.4.2004) (nieobowiązujący) (ang. wersja jęz.) 

  Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania komunikatu w sprawie działań podjętych w wyniku komunikatu Komisji w sprawie niektórych aspektów prawnych dotyczących produkcji kinematograficznych i innych produkcji audiowizualnych (komunikat dotyczący kinematografii) z dnia 26 września 2001 r. (Dz.U. C 134 z 16.6.2007) (nieobowiązujący)

  Komunikat Komisji w sprawie kryteriów oceny pomocy państwa zawartych w komunikacie Komisji w sprawie niektórych aspektów prawnych produkcji kinematograficznych i innych produkcji audiowizualnych (komunikat dotyczący kinematografii) z dnia 26 września 2001 r. (Dz.U. C 31 z 7.2.2009) (nieobowiązujący)

   

  transmisje programów:

  Komunikat Komisji w sprawie stosowania zasad pomocy państwa wobec radiofonii i telewizji (Dz. Urz. UE C 257 z 27.10.2009)

   

  sektor energii elektrycznej:

  Komunikat Komisji dotyczący metodologii analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi (List Komisji SG (2001)D/290869 z dnia 6.8.2001)

   

   

  sieci szerokopasmowe:

  Wytyczne UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (Dz. Urz. UE C 25 z 26.1.2013)

  Komunikat Komisji zmieniający komunikaty Komisji dotyczące Wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych, Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne, Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka oraz Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (Dz. Urz. UE C 198 z 27.6.2014)  

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Komunikat Komisji – Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych (Dz. Urz. UE C 235 z 30.9.2009) (nieobowiązujące)

   

  sektor węglowy:

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010)  

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. UE L 205, 2.8.2002) – wersja skonsolidowana (nieoficjalna) (nieobowiązujące)

   

  sektor pocztowy:

  Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania przepisów o konkurencji do sektora pocztowego oraz w sprawie oceny niektórych środków podejmowanych przez państwo dotyczących usług pocztowych (Dz. Urz. WE C 39 z 6.2.1998)  

   

   

  sektor finansowy:

  Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 sierpnia 2013 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego („komunikat bankowy”)(Dz. Urz. UE C 216 z 30.7.2013)

  Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2012 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (Dz. Urz. UE C 356 z 6.12.2011)

  Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2011 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (Dz. Urz. UE C 329 z 7.12.2010)

  Komunikat Komisji - Dokapitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przez nadmiernym zakłóceniem konkurencji (Dz. Urz. UE C 10 z 15.1.2009)

  Komunikat Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym (Dz. Urz. UE C 72 z 26.3.2009)

  Komunikat Komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa (Dz. Urz. UE C 195 z 19.8.2009)

   

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Komunikat Komisji - Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego (Dz. Urz. UE C 270 z 25.10.2008) (nieobowiązujący)

   

   

  sektor transportu:

  • Usługi publiczne w transporcie kolejowym, drogowym i śródlądowym:

  Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007)

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE L 315 z 3.12.2007 r.)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (Dz. U. UE L 354 z 23.12.2016 r.)

  Komunikat Komisji w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. UE C 92 z 29.3.2014)

  • Transport lotniczy:

  Komunikat Komisji wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (Dz. Urz. UE C 99 z 4.4.2014)

  Komunikat Komisji zmieniający komunikaty Komisji dotyczące Wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych, Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne, Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka oraz Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (Dz. Urz. UE C 198 z 27.6.2014)  

  Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia szczególnego systemu pomocy operacyjnej dla portów lotniczych o rocznym przepływie pasażerów nieprzekraczającym 700 000 pasażerów,
  przewidzianego w wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (2018/C 456/06)

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Stosowanie art. 92 i 93 Traktatu WE i art. 61 Porozumienia EOG do pomocy państwa w sektorze lotnictwa (Dz. Urz. WE C 350 z 10.12.1994) (nieobowiązujący)

  Komunikat Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych (Dz. Urz. UE C 312 z 9.12. 2005) (nieobowiązujący)
   

  • Kolejowy:

  Komunikat Komisji wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. UE C 184 z 22.7.2008)

  Rozporządzenie Rady (EWG) nr  1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. UE L 156, 28.6.1969) wersja skonsolidowana (nieoficjalna)

  Śródlądowy:

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/99 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. WE L 90 z 2.4.1999) wersja skonsolidowana (nieoficjalna)

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające pewne środki w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 718/99 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. UE L 56 z 29.2.2008)
   

  • Transport morski:

  Komunikat Komisji uaktualniający załącznik do komunikatu Komisji C(2004) 43 Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego (2017/C 120/03)

  Komunikat Komisji C (2004) 43 wytyczne wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego (Dz. Urz. UE C 13 z 17.1.2004)

  Komunikat Komisji przedstawiający wytyczne w sprawie pomocy państwa uzupełniającej finansowanie uruchamiania autostrad morskich (Dz. Urz. UE C 317 z 12.12.2008)

  Komunikat Komisji przedstawiający wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz podmiotów zarządzających statkami (Dz. Urz. UE C 132 z 11.6.2009)

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Community guidelines on State aid to maritime transport (Dz. Urz. UE C 205 z 5.7.1997) (nieobowiązujące) (ang. wersja jęz.)

   

   

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Pomoc stanowiąca rekompensatę za usługi w ogólnym interesie gospodarczym

  Komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł UE w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE C 8 z 11.1.2012, s. 4)

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012)

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012) 

  Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1923 z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 360/2012 w odniesieniu do okresu jego stosowania

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.1.2012)  

  Komunikat Komisji – Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (Dz. Urz. UE C 8 z 11.1.2012, s.15)

  Przepisy poprzednio obowiązujące

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2673) (Dz. Urz. UE L 312 z 29.11.2005) (nieobowiązująca)

  Dodatkowe wyjaśnienia:

  Dokument roboczy służb Komisji - Przewodnik dotyczący stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej z zakresu pomocy państwa, zamówień publicznych i rynku wewnętrznego do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności do usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (SWD(2013) 53 final/2)

   

  Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w transporcie kolejowym, drogowym i śródlądowym:

  Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007) – wersja skonsolidowana (nieoficjalna)

  Komunikat Komisji w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. UE C 92 z 29.3.2014)

   Przepisy poprzednio obowiązujące

  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (Dz. Urz. WE L 156 z 28.6.1969) – wersja skonsolidowana (nieoficjalna) (nieobowiązujące)

  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1107/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie przyznawania pomocy w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (Dz. Urz. WE L 130 z 15.6.1970) – wersja skonsolidowana (nieoficjalna) (nieobowiązujące)

   

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź Szczególne formy pomocy państwa

  Gwarancje:

  Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania Art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.6.2008)

  Sprostowanie do obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 244 z 25.9.2008)

   

  Sprzedaż majątku:

  Przepisy poprzednio obowiązujące:

  Komunikat Komisji w sprawie elementów pomocy Państwa w sprzedaży gruntów i budynków przez władze publiczne (Dz. Urz. WE C 209 z 10.7.1997) (nieobowiązujące) – zastąpione przez Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C/2016/2946)

   

  Ubezpieczenie kredytów eksportowych:

  Komunikat Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (Dz. Urz. UE C 392 z 19.12.2012)

  Komunikat Komisji zmieniający załącznik do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (Dz. Urz. UE C 372 z 19.12.2013)

  Komunikat Komisji zmieniający załącznik do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (Dz. Urz. UE C 398 z 22.12.2012)

   

  Bezpośrednie opodatkowanie działalności gospodarczej:

  Przepisy poprzednio obowiązujące:

  Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (Dz. Urz. WE C 384 z 10.12.1998) (nieobowiązujące) – zastąpione przez Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C/2016/2946)

   

  Ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCE):

  Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 188 z 20.6.2014)

   

 20. Drukuj pytanie
 21. Rozwiń odpowiedź Przejrzystość stosunków finansowych pomiędzy państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami publicznymi

 22. Drukuj pytanie
 23. Rozwiń odpowiedź Stopa dyskontowa / stopa referencyjna / stopa zwrotu

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE